آموزش تله پاتی به روش ساده

آموزش تله پاتی به روش ساده 

                      
درهر تمرین یا برنامه تله پاتیک بین دو فرد فرستنده وگیرنده فاصله ای وجود دارد که می توان از چند سانتیمتر تا چند هزار کیلو متر متفاوت باشد
میزان فاصله در نحوه و نتیجه ارتباط تله پاتی کمترین تاثیری ندارد
اگر شما فکر خود را به این امر معطوف و در نتیجه شرطی نماید که در فاصله طولانی بر قراری تله پاتی مشکلتر است
این تلقین ذهنی بر روی رفتار شما تاثیر گذاشته
ودر عمل نیز در فواصل نزدیک تر نتیجه بهتری کسب می کنید
این تصور یا شرطی شدن نادرست و مضر است هرگز به فاصله موجود بین گیرنده
و فرستنده اهمیتی ندهید
شما به همان میزان از ظرفیت و قابلیتی را که در فاصله نزدیک کسب کرده اید می توانید در فواصل طولانی هم دریافت کنید .
 

 آموزش تله پاتی به روش ساده 

                      
درهر تمرین یا برنامه تله پاتیک بین دو فرد فرستنده وگیرنده فاصله ای وجود دارد
که می توان از چند سانتیمتر تا چند هزار کیلو متر متفاوت باشد
میزان فاصله در نحوه و نتیجه ارتباط تله پاتی کمترین تاثیری ندارد
اگر شما فکر خود را به این امر معطوف
و در نتیجه شرطی نماید که در فاصله طولانی بر قراری تله پاتی مشکلتر است
این تلقین ذهنی بر روی رفتار شما تاثیر گذاشته ودر عمل نیز در فواصل نزدیک تر نتیجه بهتری کسب می کنید

این تصور یا شرطی شدن نادرست و مضر است هرگز به فاصله موجود بین گیرنده و فرستنده اهمیتی ندهید

 
شما به همان میزان از ظرفیت و قابلیتی را که در فاصله نزدیک کسب کرده اید
می توانید در فواصل طولانی هم دریافت کنید .
 

اصول بنیادی دانش تله پاتی:

توصیه مشود که تجربیات اولیه درفاصله نزدیک و ترجیحا در یک اتاق آرام صورت گیرد برخی از صاحب نظران معتقدند که افراد حاضر در این جلسات بایستی
از لحاظ روحی و عاطفی به هم نزدیک باشند اگر درتمرین های اولیه فرستنده پیام دست راست خود را بر روی دست چپ گیرنده بگذارد
این ارتباط جسمی پیوند روحی و عاطفی بهتری را بین آنها ایجاد میکند در آیین سالکان و عارفان شرق آسیا بویژه چین باستان
و سرزمین عجایب هند قسمت راست بدن دارای قدرت یا اهمیت مثبت و صادر کننده انرژی می باشد درحالی که سمت چپ دارای انرژی یا الکتریسته منفی و دریافت کننده میباشد .
زمان مناسب :
مناسبترین زمان برای ارتباط فکری ساعات آخر شب وصبح زود است در عمل انسان موجودی است که روز را با کار و فعالیت به پایان می رساند
و شبها خسته و کوفته نیاز به خوابیدن دارد در شرایط عادی انسان شبها به چرت زدن و خواب الودگی دچار می شود

ودرصورت دراز کشیدن به خواب عمیقی فرو می رود زمانی که ما بیدار و مشغول فعالیت هستیم ضمیر اگاه ما فعال است

بر عکس هر زمان که ما در وضعیت سکوت و آرامش هستیم
ضمیر ناخود آگاه ما فعال میشود در این شرایط انرژی زیادی از مغز ساطع میشود و پراکندگی این امواج نمایانگر وجود شرایط آرامش وآسایش فیزیو لوژیکی در مغز است
هر گاه ما بتوانیم جسممان را ریلاکس و غیر فعال کنیم قدرتها و قابلیتهای روحی و روانی فعال و شکوفا میشود گویی
در این شرایط کانالهایی که برای فعالیت و کارآیی لازم هستند رها وآزاد میشوند
در این زمان انسان بهتر وبیشتر می تواند
با ضمیر ناخود آگاه خویش که منبع الهام و برکات است رابطه بر قرار کند زمانی که انرژی زیادی از مغز خارج شود روح میتواند خود را از زیر بار سنگینی جسم رها
ودر فضای بی کران به پرواز در آ ورد به این حالت وضعیت خروج روح از بدن می گویند.
 
برای انجام تجربه تله پاتیک حداقل به دو نفر نیاز داریم .

جنسیت در تله پاتی :

چون تله پاتی عبارت از انتقال افکاری است که از یک بار عاطفی و احساسی قوی آکنده شده است
بنابراین با توجه به غرایزی که خداوند برای بقای نسل در نهاد بشر قرار داده است
ارتباط بین دو جنس مخالف بایستی روشنتر و با قدرت بیشتری صورت بگیرد نر و ماده هریک به تنهایی ناقص هستند

و هر کدام از آنها سعی دارد با جستجوی جفت خویش به کمال برسد .

همان طور که در ارتباط عادی روزمره با دیگران سعی می کنیم با توجه به میزان سن تحصیلات طبقه اجتماعی و قدرت درک آنها از زبان و منطق خاصی پیروی کنیم
به هنگام بر قراری ارتباط تله پاتی با دیگران هم بایستی به این عامل مهم توجه کنیم
بنابراین اگر بخواهیم با کودکی ارتباط بر قرار کنیم با یستی از تصاویر و سمبلهایی استفاره کنیم
که بیشتر مطابق ادراک و روحیات او باشد.
در روزهای پر گرد وغبار و پر باد وطوفان پیش از رگبارها در زمان فعالیتهای خو رشیدی و به هنگام وجود کامل قرص ماه از انجام تله پاتی خود داری کنید
زیرا در برخی از افراد در این ایام ممکن است کسالتهای مبهمی از یک سر درد
تا افسردگی شدید حملات آسمی و….. دچار باشند
بنا بر این هنگامی که هوا کمی آرام وخنک است بهترین زمان برای تمرینات تله پاتی است
این موضوع در روزهای که بارانی به شرطی که رگبار وجود نداشته باشد هم صدق می کند
در زمانی که هوا بسیار سرد وگرم است شرایط نا مناسب است شاید دوستان بپرسند چرا دراین موقعها زمان خوبی نیست.
 
معمولا پیش از رگبارو رعدو برق تحولات شدیدی در میزان فشار و بار الکتریکی هوا پیدا می شود
که هر گونه تماس تله پاتیک را مانع میشود
مهمترین دلیل برای تو جیه عوارض این آثار بیان شده پیدایش تغیراتی در میزان یو نها یا اتمها و ملوکولهایی است
که دارای بار الکتریکی در پوست هستند و انسان شدیدا نسبت به آنها حساس است.

پیام تله پاتیك :

باید متن و لحنی داشته باشد که گویی خود او به این مطالب فکر می کند
و آنرا از زبان خودش بیان می کند :برای مثال اگر بخواهیم که او دستش را بلند کند این پیام یا فرمان به این صورت صادر می گردد :
حالا من دستم رااز زمین بلند می کنم پس درستی مطالب این است
که همه پیامها را تجسم کنید اگر کالایی می خواهید خریداری کنید
مهم این نیست که به این كالا احتیاج داری یا نه کافیست که انگیزه و اشتیاق لازم برای خرید یک جنس به وجود آید.
 
در محیطی آرام بنشینید ودر حال هیپنوز قرار گیرید دوستان همان طورکه قبلاگفتم باید اراده قوی برای این کار داشته باشید
در این مرحله تصویر فرد مورد نظر را تا پانزده دقیقه یا نیم ساعت در ذهن خود مجسم کنید به یاد داشته باشید یک لحظه از ذهن محو نشود
اگر چنانچه ازذهن تصویر رفت میتونید یک عکس از فرد مورد نظر را در مقابل چشمان خود قرار دهید
چند دقیقه ای به آن نگاه کنید بعد چشمان خود را ببندیدوآن را مجسم کنید میتونید این کار را برای چند بارادامه بدهید
تا موفق به تجسم آن تصویر در ذهن شوید تصور کنید شخصی که می خواهیدبر او اثر گذاریددر چند قدمی شما ست یا او را می توانید به وضوح ببینید
د رذهن خود خطوط چهره وخطوط بد ن یا نیم رخ اورا مجسم کنید
بین ۱۰تا۱۵دقیقه جز به هیکل او به صورت زنده نیندیشید تجسم ذهنتان منحرف نشود
در این زمان برای کمک به حافظه متوانید از آن عکس استفاده کنید.
اکنون تصور کنید که فکر واحساس فرد مورد نظر ناگهان در تسخیر تصویرشما قرار گرفته شما را می بیند
به شما می اندیشد از دیدن تصویرشما نمیتواند دل بکند
از ملاحظه آن لذت می برد به این کار ادامه دهید به آرامی به انچه می کنید فکر کنید ما دام به خود تلقین کنید

من اورا مجبورمیکنم به من فکر کند کار دیگری نمی تواند بکند

این تصویر ذهن خود را به ذهن او تحمیل کنید دوستان تعجب نکنید این حال را مثل یک فیلم می بینیدتصو رکنید
از کنشهایی که شما به او داده اید به هیجان آمده حس کنید به سوی شما کشیده میشودوبه خود تلقین کنید
( آرزو دارم اورا ببینم و آنچه رادر دل دارم به او بگویم ) آن قدراین تلقین را تکرار کنید که نتیجه بگیرید تا سر انجام تسلیم خواسته شما شود.
 
دوستان عزیز تله پاتی وارتباط ذهنی به اینجا ختم نمی شه . تله پاتی از اینجا شروع می شه 
همه انسان هاب ههمدیگر وصل هستند
و این یکی از راه های درمالن دیگران از راه دوه است.
شفا از راه دوره از این قانون طبعیت می کنه. 
ما در اموزش هامون برای ارتباط از راه دور از این تکنیک ها استفاده می کنیم.
 یادتون باشه تله پاتی یک روش هست
و مثل چاقو می باشه یکی برای جراحی و یکی برای از بین بردن می تونه استفاده کنه.

از تکینک تله پاتی می تونی ارزوها و خواسته هات را جذب کنید 

 
 
دوستانی که علاقمند به بحث تله پاتی هستند میتوانند از فایل  القای ذهنی استاد آرام استفاده کنند. 
زندگی تان را با دوره کارشناس جذب تجسم خلاق شویدمتحول سازید 
زندگی ات را بساز
 

یک پاسخ برای “29”

 1. سلام به استاد یه سوال داشتم در مورد پرواز روح من یه دخترم ۱۳ سالم هست و به پرواز روح علاقه دارم میخواست ببینم که ایا برای سن من خطرناک لطفا جواب تو جیمیلم بنویسید 

  1. درود بر شما
   پرواز روح در هیچ سنی مشکلی ندارد . ولی بهتر است در بالاتر انجام دهید و این به دلیل مناسبات اجتماعی پیچیده ای است که با ان مواجه می شویم
   امیدوارم بتونید در چند سال اینده دنبال این خواسته اتان بروید
   موفق باشید

  2. سلام. من دوساله با بهترین دوستم مجبور به قطع رابطه شدم. خیلی تلاش کردم که دوباره این رابطه شکل بگیره ولی اصلا موفق نشدم. خیلی بهش فکر میکنم اما نمیدونم اون هم تمایل به رابطه دوباره داره یانه؟ چطور میتونم بفهمم..

  3. درود بر شما دوست عزیز
   ذهن ها به همدیگه وصل هستند
   م یتونی از تکنیک های ذهنی دوره تجسمخلاق استفاده کنی تا هم بتونه روی ذهن او تاثیر بزاری و هم بتونی که بفهمی تقریبا در ذهنش چی مگذره
   می تونی از تکنیک القای ذهنی استفاده کنی تا بهش بگی او را دوست داری و با این طریق دوباره ارتباطتون با او بهتر بشه
   موفق باشید

 2. سلام من به یک نفر علاقه خیلی شدید دارم با هم به نوعی همکار هستیم البته این حس دو طرفه بود و متاسفانه بعد ار دو سال به خواسته اون ارتباط ما قطع شد ولی تحملش برای من مشکله شدت این علاقه به حدیه که وقتی توی محیطی وارد میشم که اونم هست بدون اینکه چیزی از حضورش بدونم احساسش می کنم ضربان قلبم تند میشه و تمام بدنم میلرزه و بلافاصله متوجه میشم که فاصلمون نزدیکه مثلا امروز توی دانشگاه وقتی وارد طبقه سوم شدم همین حالت بهم دست داد داخل سالن نشستم و ناگهان چشمم روی یکی از کلاسها خیره موند بعد از چند دقیقه با باز شدن در کلاس و شنیدن صداش متوجه علت حالتی که برام پیش اومده بود شدم … ایا این حالت نوعی تله پاتیه

  1. درود بر شما
   امیر جان این به نوعی تله پاتی است.
   معمولا اگر احساسات قوی باشد حس تله پاتی شدت پیدا می کند.

 3. اخه انسان همچین چیزی رو دارید اموزش میدید و تبلیغ میکنید ایا توانایی اینو دارید از سواستفاده کردن کسی جلوگیری کنید؟
  اسم خودتونم گذاشتید انسان؟ خداییش وجدان
  دارید؟

  1. درود بر شما
   دوست عزیز استفاده از تله پاتی فقط جنبه منفی نداره و می تونی برای موارد مثبت هم استفاده کنی
   می تونی برای جذب خواسته هات استفاده کنید
   ما در دوره انرژی درمانی برای شفا از راه دور از این تکینک استفاده می کنیم
   موفق باشید

 4. سلام
  من می خواستم به یک نفر که مایل ها از من فاصله دارد یک پیام تله پاتی بدهم
  اون شخص من را نمی شناسد
  من هر روز و هر ساعت به او فکر می کنم و به طور شدیدی در فکرش هستم
  ایا در طی این مدت تاثیری بر او گذاشته شده ؟
  منتظر پاسخ شما هستم

  1. درود بر شما
   مطمئنا تاثیر بر او گذاشتید
   می تونید در ذهنتون با هاش حرف بزنید
   می تونید از تکینک های تجسم خلاق و القای ذهنی استفاده کنید .
   می تونید ذهنتون را به اتصال بدید
   تمرین می تونه همه اینها را به شما هدیه بده .
   موفق باشید

 5. با سلام. من مدت دوساله با بهترین دوستم قطع رابطه کردم. یعنی مجبور شدم. هرچقدر تلاش میکنم در مورد رابطه مجدد به نتیجه نمیرسم. چون فامیل هم هستیم درجاهایی که باید با هم باشیم هم این فرصت وجود ندا ره. خیلی بهش فکر میکنم اما هیچ موفق نمیشم. چیکار باید بکنم تا از تمایل داشتن یا نداشتن اون باخبر بشم؟

 6. سلام

  این روش تله پاتی احتمال چند درصد عملی می شود مثلا من در مورد یکی ازمن بیست سال فکرکنم و تلقین کنم اون هم بی هیچ بهانه ای به من زنگ بزنه؟

  1. درود بر شما
   معمولا تکنیک تله پاتی نتیجه م یدهد و ما بارها ان را ازمایش کردهایم.
   ولی قوانین جهان بسیار پیچیدهاست و گاهی مواقع که میخواهی ان را ازمون کنید ممکن است به نتیجه مطلوب نرسید.
   موفق باشید

  1. درود بر شما
   خیلی مهم نیست چقدر دور بشید
   بهتری طوری عمل کنید که دچار ترس نشید چون هم از ان حالت خارج می شوید و هم دفعات بعد کمتر خارج می شوید
   پس بهتر دفعات اول تنها در همان اطراف منزل باشید/

 7. سلام خسته نباشید
  درسته میگن بعد از جدا شدن از جسم موجوداتی مثل جن و موجدات پست و…. را می بینیم اگر راسته خطرناک نیست و مایه وحشت نیست !! و راه مقابله چیست

  1. درود بر شما
   حسین جان جای نگرانی نیست.
   تا به حال این اتفاق نیفتاده و معمولا کسانی که این اظهار نظر ها را می کنند اطلاعات خیلی کم دارند. هر شب در خواب ما از جسم جدا می شویم اگر قرار بوداتفاق بیفته تا به حال اتفاق افتاده بود .
   موفق باشید

  1. درود بر شما
   توی برونفکی جسد رو نمی بینیم ما نمردهایم. بلکه جسممون رو می بینیم . ناراحت نباشید هیچ اتفاقی نمی افته . فقط ممکن هست هیجانی بشید یا بترسید که بلافاصله بیدار می شید.
   موفق باشید

 8. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
  من حدود یک سال و نیمه عاشق یک دختری شدم که چون حدود ۲الی۳ سال از من بزرگ تره نمیتونم باهاش ازواج کنم البته اون زیاد اطلاع نداره که من دوستش دارم چون تا به حال روم نشده بهش بگم یا ترسیدم اگه بهش بگم از دستم عصبانی بشه
  ولی این عاشقی شده تمام فکر و ذهن من همیشه تو فکرشم دیگه اصلا نه میتونم درس بخونم توی این یک سال ونیمه توی درس هام خیلی افت داشتم ازبس تو فکرشم حتی وقتی نماز هم میخونم توفکرشم نمیدونم چیکار کنم خسته شدم استاد شما کمکم کنید اگه با روش تله پاتی بخوام بهش بگم دوستش دارم یا یه کاری کنم که هم خودش و هم پدر و مادرش راضی بشن برای ازدواج باید وقتی دارم تله پاتی میکنم چی بهشون بگم

  1. درود بر شما
   علی جان از طریق تله پاتی هم می تونی بهش بگی دوستش داری واو هم احتمالا احساس خواهد کرد ولی بهتر نیست از طریق ارتباط کلامی اینکار رو بکنید که کمتر هم سوئ تفاهم ایجاد بکنه.
   اگر خواستید از برنامه تله پاتی استفاده کنید کمیتونید از تکنیک القای ذهنی استفاده کنید .

 9. سلام استاد ببخشید یه سوال من جادو دارم وبعضی کار هارو میتونم انجام بدم ولی خیلی کم میشه شما میتونید بهم یاد بدید که چطور به جادوم برسم و بتونم کنترلش کنم؟؟

  1. درود بر شما
   دقیقا متوجه منظورتون نشدم لطفا بیشت رتوضیح بدید
   در مرکز دورههای پرورش نیروهای درونی رو داریم ولی دقیقا نمی دونم منظورتون چی هست

 10. سلام، من کسی رو دوست دارم و خیلی علاقه دارم با این شخص تله پاتی انجام دهم. خیلی سعی کردم و حسی به من میگوید که اتفاقا جواب هم داده است! حالا، اگر با این شخص تله پاتی انجام بدهم ولی با کس دیگری نتوانم، میتواند دلیل بر این باشد که او هم به من علاقه دارد؟

  و یک سوال دیگر، آیا مذهبی و یا غیر مذهبی بودن این شخص روی تله پاتی تاثیر دارد؟

  1. درود
   اگه بتونید باهاش تله پاتی دو طرفه داشته باشید می تونه علاقه او باشهو اگه تله پاتی یکطرفه باش معمولا علاقه هم یکطرفه هست.
   ربطی به مذهبی بودن فرد نداره

 11. سلام
  من هر کار میکنم تصویری که تو ذهنم ایجاد میشه خیلی واضح نیست
  آیا اگه با همون تصویر نیمه محو انجام بدم نمیشه
  فکر میکنم خیلی تمرکز ندارم

 12. سلام
  خسته نباشید من میتونم بعضی وقتا بعضی از کلمات و اشکالی که دیگران (مخصوصا خواهرام )تو ذهنشون تصور میکنند رو بگم ویا حتی شده که عین اشکالی رو که روی کاغذ کشیدند رو رسم کنم و یا چند تا از آدمایی که تو زندگیم دیدم رو قبل از ملاقات باهاشون چهرشون رو طراحی کردم سوال من اینه که آیا این تلپاتیه و میتونم قویترش کنم؟ در ضمن من تجربه پرواز روح رو چند باری داشتم قبل از این اتفاق احساس میکنم که فلج شدم و صدای خش خشی رو میشنوم یک بار هم تونستم به صورت افقی توی خونه یه گشتی بزنم البته وقتی این اتفاق افتاد خونه شلوغ بود و من روی مبل خوابم گرفته بود ولی اکثرا وقتی تنها هستم میترسم و خودمو یه جوری از خواب بیدار میکنم، در مورد پرواز روح سوال من اینکه اصلا درست هست که پیش برم خطری داره و یا اینکه اصلا از این قابلیت میشه استفاده های دیگه هم کرد چه چیزهایی رو باید مد نظر قرار بدم؟

  1. درود . تجربه ذهن خوانی خواهرتون از تجربه های تله پاتی است که می توانید با تمرینان را تقویت کنید.
   پرواز روح تکنیکم داره و با تکنیک هم میتونید پرواز روح داشته باشید و هم از ان لذت ببرید.
   الان شما به صورت خود بخود براتون اتفاق م یافتد و باید اگاهانه تر بشه
   موفق باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *