سایکو کینزی (وخم کردن قاشق با نیروی ذهن )

سایکو کینزی (وخم کردن قاشق با نیروی ذهن ) سایکو کینزی کنترل یا تغییر یک وضعیت (خارج از بدن ) با استفاده از ذهن به تنهائی می باشد ۰ سایکو کینزی انواع مختلفی دارد :تله کینزی (حرکت اجسام با نیروی ذهن )،پیرو کینزی (کنترل آتش )،کرایو کینزی (کنترل یخ) هیدرو کینزی (کنترل آب )،الکترو کینزی

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

انتقال افکار و تاثیر از فاصله (سایکو ترونیک )

انتقال افکار و تاثیر از فاصله (سایکو ترونیک ) مولدهای سایکو ترونیک (PSYCHTRINIC )وسایلی هستند که دامنه انرژی افکار شما را افزایش می دهند ۰ به عنوان یک تمرین برای تقویت امواج فکری شما با استفاده از یک وسیله سایکو ترونیک به نمودار مربع های هم مرکز که در تمرین هاله بینی مورد استفاده قرار

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

تله کینزی چیست؟

تله کینزی چیست؟ تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود.هر کسی به سعی و تلاش مناسب می تواند نیروی خود را تحت

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,

سایکو کینزی (وخم کردن قاشق با نیروی ذهن )

سایکو کینزی (وخم کردن قاشق با نیروی ذهن ) سایکو کینزی کنترل یا تغییر یک وضعیت (خارج از بدن ) با استفاده از ذهن به تنهائی می باشد ۰ سایکو کینزی انواع مختلفی دارد :تله کینزی (حرکت اجسام با نیروی ذهن )،پیرو کینزی (کنترل آتش )،کرایو کینزی (کنترل یخ) هیدرو کینزی (کنترل آب )،الکترو کینزی

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

سایکوکینزی

سایکوکینزی      سایکو کینزی کنترل کردن و یا تغییر دادن یک وضعیت با استفاده از نیروی ذهن به تنهائی می باشد ۰ سایکو کینزی انواع مختلفی دارد :تله کینزی (حرکت اجسام با نیروی ذهن )،پیرو کینزی (کنترل آتش )،کرایو کینزی (کنترل یخ) هیدرو کینزی (کنترل آب )،الکترو کینزی (کنترل الکتریسیته )و…..

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

سایکوکینزی

  سایکوکینزی      سایکو کینزی کنترل کردن و یا تغییر دادن یک وضعیت با استفاده از نیروی ذهن به تنهائی می باشد ۰ سایکو کینزی انواع مختلفی دارد :تله کینزی (حرکت اجسام با نیروی ذهن )،پیرو کینزی (کنترل آتش )،کرایو کینزی (کنترل یخ) هیدرو کینزی (کنترل آب )،الکترو کینزی (کنترل الکتریسیته )و…..

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,