هرم و قطب شمال يا قطب جنوب

هرم و قطب شمال يا قطب جنوب بنابراين زماني كه از عبارت قطب شمال يا قطب جنوب استفاده مي‌كنيم، بايد براي شناسايي صحيح، محور مرجع را نيز مشخص كنيم. زماني كه عبارت شمال واقعي يا جنوب واقعي را به كار مي‌بريم، منظورمان محور جغرافيايي است. در حاليكه منظورمان از شمال جغرافيايي، محور مغناطيسي است. شكل

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,

هرم بزرگ

هرم بزرگ  قبل از اينكه در جهت افشاي اسرار اين هرم گام برداريم، لازم است در ارتباط با هرم بزرگ توضيحاتي بيان كنيم، زيرا مدل هايي كه مي‌سازيم، بر پايه اندازه‌ها و ابعاد همين هرم است انتظار مي‌رود ديگران را نيز در يافتن شگفتي‌هاي اين هرم سهيم كنيد. هرم بزرگ، هرم چيوپس (Cheops) نيز ناميده

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,

هرم چهار وجهی

اين هرم بيشتر جسمي چهار وجهي است كه تمامي چهار وجه آن مثلث متساوي الساقين است كه قاعده را به‌صورت مربعي كامل شكل مي‌دهند. قرن‌ها است محققان روي اين هرم كار مي‌كنند و هنوز به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي مختلف مطرح‌شده هستند. مثلاً هيچ‌كس به طور قطع نمي‌داند چه كسي، چرا و چه زماني اين

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,

هرم

مطالبي در مورد هرم بزرگ  كلمه هرم (Pyramid) عبارتي يوناني است. پايرا (Pyra) به معناي آتش و ميد (Mid) به معناي مركز است. بنابراين اين كلمه به‌معناي نوعي انرژي است كه از مركز هرم آزاد مي‌شوداز آنجا كه انرژي را همواره با آتش مرتبط مي‌دانند و آتش رايج‌ترين شكل انرژي است، معناي كلمه هرم به

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,