تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنیدادمک مغزی  

بر اساس جديدترين تحقيقاتي که در مورد ارتباط اندامها و مغزمان عصب‌شناسان و فيزيو لوژيست‌ها انجام داده اند، متوجه شدند که ارتباط تنگاتنگي بين اين دو وجود دارند. چنانچه اگر قسمتي از دست يا انگشتان را حرکت دهيم قسمتي از آن که مربوط به همان اندام مي‌باشد در مغز تحت تاثير قرار مي‌گيرد و آن هم تحريک مي‌شود. بنابراين اگر تمام قسمتهاي مربوطه بدن در را مغز به همديگر اتصال دهيم شکل بدن بر روي سلولهاي کورتکس مغز جاي مي‌گيرد و متوجه مي‌شويم که از مغز بر تمام بدن و از بدن بر روي مغز مي‌توانيم تاثير بگذاريم.

تصويري که بر روي سلولهاي کورتکس مغز شکل مي‌گيرد همانند بدن نيست و تفاوتهايي دارد. عصب شناسان متوجه شده‌اند که هر قسمت از بدن که بيشتر تحت تاثير قرار گيرد، حساس‌تر باشد يا اينکه بيشتر فعال باشند، در مغز جاي بيشتري را به خود اختصاص داده است. بطوريکه آدمکي که بر روي سلولهاي کورتکس مغز شکل گرفته است داراي لبهاي بزرگ، انگشتان مخصوصاً شست بزرگ و گوش و چشم‌ها و بيني بزرگي دارد و بقيه بدن کوچک است و اصلاً تناسبي بين بدن فيزيکي و آدمکي که بر روي سلولهاي کورتکس قرار دارد وجود ندارد. محققين، بدن فرضي را که بر روي مغز وجود دارد را مرد کوچک ناميده‌اند. که البته به طرز خاصي نيز در کنار همديگر قرار گرفته‌اند و ترتيب آن به اين صورت مي‌باشند:

انگشت شست دست راست، دومين انگشت، سومين انگشت، چهارمين انگشت، پنجمين انگشت، کف دست، پشت دست، مچ، آرنج، شانه، زير بغل، سمت راست کمر، ران راست، کاسه زانو، ساق پا، پاشنه پا، مچ پا، کف پا، انگشت شست پا، انگشت دوم، انگشت سوم، انگشت چهارم و انگشت پنجم.

 

بصورت مجزا سمت ديگر بدن وجود دارد. سمت چپ بدن. آدمک کوچک نشان دهنده چگونگي حرکت پرانا در بدن و جريان انرژي در نصف‌النهارهاي بدن مي‌باشد. اين آدمک مسير انرژي منطبق بر نصف‌النهارهاي انرژي طب سوزني، يوگا و روشهاي انرژي درماني مي‌باشد.

زمانيکه نوزادي به دنيا مي‌آيد. انرژي حيات-پرانا- براساس فيزيک بدن حرکت مي‌کند و با نوع تربيتي که بر روي انسان انجام مي‌گيرد و ما مجبور مي‌شويم روي دو پا بايستيم. با انگشتان بيشتر کار کنيم، بيشتر ببينيم و بشنويم و بو بکشيم. انرژي پرانا در اين اندامها بيشتر متمرکز مي‌شود و تعادل انرژيکي بدن تغيير مي‌کند. تغيير الگوي انرژيکي بدن منجر به تغيير رفتارها و عدم تعادل در سيستم انرژيکي و فيزيکي بدن مي‌گردد. همانگونه که ممکن است ما از قسمتهايي از بدن استفاده نکنيم، از بعضي از توانايي ها و احساساتمان نيز استفاده نمي‌شود و سرکوب مي‌شوند. جهت روشن تر شدن مسئله بيائيد آزمايشي را انجام دهيم.

نوزاد 6 ماهه را در نظر بگيريد. او مي‌تواند پايش را بالا بياورد و انگشت کوچک پا را به تنهايي حرکت دهد.حالا از شما مي‌خواهم همان طور که نشسته اي يا قرار داريد فقط انگشت کوچک پاي چپ را حرکت دهيد بطوريکه بقيه انگشت ها حرکت نکند. اگر بخواهيد انجام دهيد متوجه مي‌شويد که بقيه انگشت ها حرکت مي‌کنند و بعضي افراد از زانو شروع به حرکت اندامهايشان مي‌کنند. درست است که ما نسبت به آن نوزاد رشد کرده‌ايم، بزرگ شده‌ايم و مي‌توانيم روي دو پا بايستيم اما بعضي از توانايي‌ها را نيز از دست داده‌ايم. تمرکز ما بر روي بعضي از کارها يا حرکات موجب مي‌شوند که تعادل انرژي در بدن تغيير نمايد و اين تغيير انرژي در بدن منجر به عدم تعادل فيزيکي يا رواني مي‌گردد. هرگونه درد، اختلال و عدم کارکرد صحيح در بدن بر اساس اصول طب سوزني عدم تعادل انرژي يين و يانگ يا عدم جريان صحيح پرانا در بدن مي‌باشد.

هرگونه عصبانيت، خشم، کينه، استرس، ناراحتي ذهني يا رواني گرفته تا حافظه ضعيف، عدم تحمل شرايط مختلف ، خستگي، خواب آلودگي همه به دليل عدم صحيح چرخش انرژي در بدن و انباشتگي و نقصان انرژي در بدن مي‌باشد. جهت متعادل شدن رفتار و فيزيک بدن مي‌توانيم با توجه و تمرکز بيشتر و يکسان بر روي تمام اندامها، انرژي را بصورت يکنواخت در بدن به جريان بيندازيم. انرژي از آگاهي ما طبعيت مي‌کند و به هر جايي که فکر کنيم انرژي هم به آن محل حرکت مي‌کند. با استفاده از اين روش مي‌توان فقط به صورت ذهني جريان انرژي را در بدن متعادل نمود و آن را بهبود بخشيد. اما بايد اين تغيير توجه و آگاهي با ريتم و آهنگ خاصي انجام گيرد. جهت متعادل نمودن انرژي آدمک مغزي بايد به مدت زمان يکسان به اندامها توجه نمود. يعني همان اندازه که به لبها توجه مي‌کنيم به انگشت کوچک پا نيز توجه کنيم و اين چرخش انرژي و آگاهي بايد بر اساس الگوهاي انرژي طب سوزني يا آدمک مغزي در سلولهاي مغزيمان باشد.

بنابراين نحوه صحيح انجام تکنيک بدين طريق است که پس از اينکه در وضعيت نسبتاً راحت قرار گرفتيد حالا بايد ابتدا و هميشه به انگشت شست دست راست به مدت 5 ثانيه فکر کنيد و به اين طريق به صورت مساوي به همه اندامها توجه کنيد و آگاهيتان را به آنها منتقل کنيد.پس از اينکه سمت راست بدن تمام شد و به انگشت کوچک پاي راست رسيديد حالا به سمت چپ بدن توجه کنيد و از انگشت شست شروع شده و به انگشت کوچک پاي چپ منتهي شود. پس از آن از پشت سر شروع کرده و به پائين حرکت کنيد و سپس از جلو بدن شروع کنيد و تا پائين بدن پيش رويد. بهتر است اين روش را بر روي يک نوار با صداي خودتان ضبط کنيد و به آن گوش دهيد يا از CD هاي که در اين زمينه آماده شده است استفاده کنيد. زمانيکه به CD يا نوار گوش مي‌دهيد جلوتر از نوار يا عقب‌تر از آن نرويد. يادتان باشد نهايت اين تکنيک تربيت و کنترل ذهن است. اگر متوجه شديد که ذهنتان دارد عقب‌تر يا جلو‌تر مي‌رود يادتان باشد که کار ذهنتان است و بايد جلو اين عمل آن را بگيريد. انجام صحيح و درست اين تکنيک موجب تعادل در ذهن و جسم مي‌گردد.

جهت درک بيشتر اثرات فيزلوژيکي تکنيک لازم است در مورد امواج مغزي مطالبي را بيان کنيم.

زمانيکه ما با الکتروانسفالگراف امواج مغزي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم 4 نوع موج ظاهر مي‌گردد که هر کداميک از آنها نمايانگر وضعيتي از مغز مي‌باشند.

امواج بتا اولين امواجي هستند که ظاهر مي‌شوند فرکانس اين امواج بيش از 13 هرتز در ثانيه مي‌باشد. در اين حالت فرد در يک وضعيت منطقي و استدلالي قرار دارد. همه چيز را تجزيه و تحليل مي‌کند، تصميم مي‌گيرد و نوع استدلال آن استدلال استقرايي مي‌باشد از جزء سعي مي‌کند به کل دست پيدا کند.

تجزيه وتحليل در اين موقعيت ايجاد مي‌شود. زمانيکه چشمان باز است بيشتر در اين وضعيت هستيم. تلقين در اين موقعيت کمتر تاثير مي‌گذارد. بيشتر نيم کره سمت چپ فعال است.

امواج آلفا: آلفا وضعيتي بين خواب و بيداري دارد. بعضي به آن هوشياري مضاعف شده نيز مي‌گويند. در اين موقعيت ذهن فرد حالت احساسي و تجسمي دارد و با بسته شدن چشمها شروع مي‌شود. در وضعيت هاي شبيه هيپنوتيزم بيشتر در اين موقعيت قرار مي‌گيريم. استدلال فرد بصورت قياسي است و بيشتر نيم کره سمت راست فعاليت مي‌کند. تلقين در اين موقعيت بسيار عالي جواب مي‌دهد. و هرگونه تلقيني که انجام گيرد بدون تجزيه و تحليل مورد قبول قرار مي‌گيرد. فرکانس امواج مغزي در اين حالت بين 8 الي 12 مي‌باشد. وانهادگي عميق در اين حالت تجربه مي‌شود. از برنامه‌هايي که براي وارد شدن به اين وضعيت آماده کرده‌ام «بنام يادگيري خلاق و آلفاي ذهني» مي‌باشد که جهت يادگيري مخصوصاً کنکور بيشترين استفاده را دارد. در اين تکنيک سعي شده است از حالت آلفا استفاده شود و با تلقينات ارائه شده آرامش نسبي ايجاد کند و علاقه براي درس خوانده و کنترل داشتن و از بين بردن ترس و نگراني از امتحان ها را تلقين کند.

از برنامه هاي ديگري که در زمينه وارد شدن به وضعيت آلفا آماده کرده‌ام «روشهاي خود آموز خودهيپنوتيزم» است که فرد از طريق آن مي‌تواند وارد حالت خلسه شود. اجازه دهيد در مورد مرحله سوم امواج مغزي صحبت کنيم و سپس مقايسه اي را بين اين مراحل انجام دهيم.

در حالت تتا: امواج مغزي بين 4 الي 8 قرار مي‌گيرد. افراد در اين حالت در موقعيت خواب قرار مي‌گيرند. خواب هستند و ظاهراً هر دو نيمکره در حالت استراحت قرار مي‌گيرد.

 در تکنيک فعال سازي آدمک ذهني امواج مغزي در حالت تتا قرار مي‌گيرد و ذهن و جسم در حالت وانهادگي و آرامش زيادي قرار مي‌گيرد و حالت ريلکس عميقي را تجربه مي‌کند.

مرحله چهارم امواج مغزي امواج دلتا مي‌باشند که بين 4 الي 5/0 است و فرد در حالت کما يا خواب بسيار عميق قرار مي‌گيرد.

هنگاميکه گردش انرژي را در بدن انجام مي‌دهيم امواج مغزي در حالت تتا قرار مي‌گيرند و به همين دليل بسياري از افراد در اين حالت وارد خواب طبيعي مي‌شوند به همين دليل اين تکنيک اوايل حتماً بايد با کمک فرد ديگر يا نوار يا CD انجام گيرد و انجام دادن تنهايي آن معمولاً منجر به خواب مي‌گردد. هر چند در انجام تکنيک ها توسط ديگري يا CD ديده‌ايم که اکثراً به خواب مي‌روند و بعد بيدار مي‌شوند.

به دليل ماهيت خاص امواج تتا، اين تکنيک موجب رها شدن اندامها از استرس و نگراني مي‌شود. پس از انجام تکنيک عضلات، تنش و انقباضي که در خود دارند را رها مي‌کنند و در يک وضعيت رهايي و ريلکس بودن قرار مي‌گيرند.

من مدتها با روش هاي مختلف کار کرده‌ام. بيش از هزار نفر را بصورت فردي يا گروهي تحت هيپنوتيزم قرار داده و يا از تکنيک آلفا براي آنها استفاده نموده ام، همه اين روشها خصوصياتي را دارند و قابل استفاده و ارزش مي‌باشند، اما تکنيک آدمک مغزي تکنيکي کاملاً متفاوت با بقيه روشها مي‌باشد. هيپنوتيزم يا آلفاي ذهني براي همه افراد قابل اجرا نمي‌باشد و همه را نمي‌توان از طريق اين تکنيک ها تحت تاثير قرار داد. اما آدمک مغزي روش نيروي جهت القا و تلقينات مناسب بروي ناخودآگاه است. در اين روش بدون اينکه مقاومتي در سوژه ايجاد شود با استفاده از همان نيروهاي طبيعي سوژه استفاده مي‌کنيم و او در حالت تلقين پذيري قرار مي‌دهيم و از اين خصوصيت جهت درمان، آرامش، يادگيري، استراحت عميق يا ديگر منظورهاي مختلف استفاده مي‌کنيم.

زمانيکه کسي تکنيک آدمک مغزي را به مدت 20 دقيقه انجام دهد خستگي 4 الي 5 ساعت او از بين مي‌رود و چنانچه افراد بتوانند هر روز ظهر اين تکنيک را انجام دهند از وقتشان 2 برابر بيشتر مي‌توانند استفاده کنند. اکثراً ما بدليل استرس، خستگي از موقعيت و انرژيمان نمي‌توانيم سود خوبي ببريم و بيشتر مواقع آن را تلف مي‌کنيم به همين دليل به کسانيکه زياد کار مي‌کنند، کسانيکه سرشان شلوغ است، افراديکه يادگيري براي آنها حياتي است مثل دانش آموزان و دانشجويان و کسانيکه نياز به تعادل در زندگي دارند اين تکنيک مثل يک معجزه مي‌تواند در زندگي آنها ظاهر شود و ديدگاههاي تازه و افق هاي جديد را پيش روي آنها قرار دهد. در برنامه هاي آتي بيشتر در مورد آدمک مغزي صحبت مي‌کنيم. يکي از شگفتي هاي خلقت، مکانيزم انرژي پرانيک در بدن مي‌باشد که با استفاده از تکنيک آدمک مغزي به تعادل مي‌رسد و اين تعادل همانطور که گفته شد مي‌تواند بصورت جسمي يا ذهني ظاهر شود.

انجام مرتب اين تکنيک موجب از بين رفتن بسياري از بيماريها بصورت خود به خود مي‌گردد و از بيمار شدن افراد به دليل بالا رفتن سطح ايمني جلوگيري مي‌کند. اين روش را مي‌توان جهت کنترل روياها استفاده نمود. کسانيکه از اين روش استفاده نموده اند خودبخود حافظه آنها تقويت مي‌گردد. مي‌توانيد بين نيمکره راست و چپ تعادل برقرار کنيد و رفتارتان به يک اندازه منطقي و احساسي گردد. در کودکان موجب رشد رواني آنها مي‌شود و مي‌توان از سن 10 سالگي به بعد از اين تکنيک جهت متعادل نمودن بچه ها استفاده نمود. براي از بين بردن ترسها، نگراني ها، دروغ گفتن يا ايجاد اعتماد بنفس مي‌توان از آن سود برد.

 

 


ادمک مغزی ادمک مغزی ادمک مغزی ادمک مغزی ادمک مغزی ادمک مغزی

در تاریخ : يكشنبه، 1 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6251 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق