تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
برنامه
ريزي مغزيايدكه چگونه چيزي را ميآموزيد؟يا اينكه مكانيزم موفقيت در شما چگونه عمل ميكند؟دانيد زمانيكه نگران هستيد مكانيزم موفقيت دچار مشكل ميشود و كندي عمل ميكند؟تواند بين تخيل و واقعيت تفاوتي قائل شود و نسبت به آن يكسان واكنش نشان ميدهد.به چيز منفي فكر كنيد و شرايط مشكل دار را در ذهن تجسم كنيدهمان اتفاق خواهد افتاد. مغز انسان مانند يك كامپيوتر قابل برنامه ريزي است، بنابراين همانگونه عمل خواهد كرد كه آنرا برنامه ريزي ميكنيد.اگر پيامهايي كه به مغزتان ميدهيد منفي و مشكلدار باشد نتايج آنگونه كه ميخواهيد نخواهد بودو ما را به هدفمان نخواهد رساند. مغز يك كامپيوتر است قابل برنامه ريزي، اگر برنامهاش را دوست نداريد نيازي نيست كامپيوتر را بشكنيدكافي است برنامهاش را تغيير دهيد. خصوصيت مغز انسان اين است كه قابل برنامهريزي است.بنابراين مغز انسان از طريق دادههايي كه به آن ميدهيماز طريق تكرار ذهني يا بازخوردهاي واقعي برنامه ريزي ميشود. بنابراين چون نميتوان بين تخيل و واقعيت تفاوت بگذاردچنانچه در ذهنتان فكر ميكنيد كه موفق شده يا شكست خوردهايدمغز آنرا قبول ميكند.اي كه بايد توجه كرد اين است كه با توجه آگاهانه به مكانيزم خلاقه ذهن نميتوان تشخيص داد كه آيا موفق ميشويم يا شكست ميخوريم. اما با توجه به احساسي كه داريم ميتوانيم بفهميم كه آيا جهت موفقيت برنامه ريزي شدهايم و يا شكست؟چنانچه احساس خوشي داشته باشيم براي موفقيت برنامه ريزي شدهايم و چنانچه خود را با ترس و نگراني همراه كرده باشيم خود را براي شكست برنامه ريزي كردهايم.كند تا ما برنده شويم. احساس برنده شدن به ما كمك ميكند تا مكانيزم خلاق درون ما كارش را بهتر انجام دهد و مغز در موقعيت بحراني به جاي اينكه ترس و نگراني ايجاد كند از قدرت خلاقه آن سود ببرد و خلاقيت و قدرت ايجاد كند.- احساس برنده شدن- موجب ميشود كه اشتباه كردن كاهش يابد و به حداقل خود برسد.اند كسانيكه قبل از وارد شدن به مسابقه احساس ميكردند برنده ميشونددر آن مسابقه برنده ميشدند و كسانيكه قبل از مسابقه شك داشتند يا مطمئن بودند كه برنده نميشوند شكست ميخوردند.بنابراين زمانيكه ما حس برنده شدن را در خود ايجاد ميكنيم ماشين ذهن خود را براي موفقيت برنامه ريزي كردهايم.توانيم حس برنده شدن را در خود ايجاد كنيم؟گيردفقط به موفقيت و نتيجه نهايي فكر كنيد. آنرا واضح و زنده تصور كنيد، سپس فرض كنيد كه به آن موقعيت دست پيدا كردهايد.به هدف رسيدهايد. طعم خوش موفقيت را احساس كنيد. از قدرت ناخودآگاه استفاده كنيد. خلاق باشيد.حالا به جزئيات هدف فكر كنيد. به جزئيات و چگونگي انجام آن نيازي نيست فكر كنيد. براي اينكه انگيزه قوي ايجاد شودو به سمت هدف كشيده شويدبه هدفتان فكر كنيد كه به آن رسيدهايد و جزئيات آنرا به تصوير بكشيد.به گرما و حسي كه در بدنتان ايجاد ميشود توجه كنيد.توجه كنيد كه چه احساسي در قلب و قفسه سينهتان داريد. حس كف دست و اندامهاي ديگر بدنتان چگونه است؟اين حسها و احساسات را بيشتر كنيد.سعي كنيد تغييراتي در تصويري كه ميبينيدايجاد كنيد.احساسات ايجاد شده را تقويت كنيد، اين احساسهاي كوچك و جزئي را تغيير دهيد تا به هيجان در بيايند. يادتان باشد كه مغز نميتواند تشخيص دهد كه اين يك تجربه تخيلي است يا يك موقعيت واقعي. بنابراين آنرا به عنوان يك موفقيت ثبت ميكند و در شرايط واقعي با فشار و تنش كمتري آنرا مجددا انجام ميدهد.اين روشي است كه ورزشكاران ميتوانند از آن استفاده كنند. به جاي اينكه از تمريناتي با هزينههاي بالا انجام دهند يا از مربياني با قيمت بالا استفاده كنند يا از زمين خيلي عالي استفاده كنندتا موفق شوند ميتوانند از يك مكانيزم بسيار عالي، مفيد و مطمئن استفاده كنند كه هيچ هزينه اي برايشان ندارد و نتيجهاش قطعي است.زمانيكه از تكنيكهاي تجسم خلاق استفاده ميكنيد توپ هم به نفع شماميچرخد و گل ميشودو اگر از مكانيزم شكست و يا عدم موفقيت استفاده بكنند توپ هميشه به ميله دروازه ميخورد و بر ميگرددو اين ذهن ماست كه موجب ميشود توپ به ميله دروازه برخورد كند.كند؟- سايكو سيبرنتيك- وسيلهاي ساختند و اسمش را موش الكترونيكي ناميدندكه ميتواند راه خود را در يك لانه پر پيچ و خم پيدا كند. موش بار اول اشتباهات زيادي را مرتكب ميشد، به طور دائم به ديوار و موانع موجود برخورد ميكند. با هر بار برخورد 90 درجه ميچرخد. حركت را تكرار ميكند. اگر چنانچه باز به مانعي برخورد ميكرد دوباره 90 درجه تغيير جهت ميداد و مجددا به راهش ادامه ميداد.بالاخره موش الكترونيكي پس از بارها اشتباه راه و مسير صحيح را پيدا ميكرد. اما موش الكترونيكي تنها چرخشهاي موفقيت آميز و صحيح را به خاطر ميسپرد. در دفعات بعدي با به ياد آوردن حركات صحيح، موش خيلي زودتر به هدف رسيد. هدف هر تمرينو تكرار آزمايشات و اشتباهات متعددي كه صورت ميگيردتا زماني پيش ميرود كه حركت موفق پيدا شود.زمانيكه حركت موفق پيدا شد تمام حركات اشتباه از حافظه پاك ميشود. حافظه انسان و حافظه موش الكترونيكي تنها حركات صحيح و موفق را ثبت ميكند و حركات ناموفق پس از اينكه موفقيت اتفاق افتد از ذهن و حافظه پاك ميشود. تحقيقات نشان ميدهد كه موفقيت توليد موفقيت ميكند و ميتوان با جرات گفت كه هيچ چيز به قدر موفقيت باعث موفقيت نميشود. اگر بخواهيم موفقيتهاي قطعي داشته باشيم بايد به تدريج عمل كنيم، از موفقيتهاي كوچك و جزئي به موفقيتهاي بزرگ و بزرگ نيز ميتوانيم دست يابيم و عادت موفقيت و احساس برنده شدن را در خود ايجاد كنيم.چون مغز انسان نميتواند بين واقعه كوچك و بزرگ تفاوتي بگذارد، همانگونه كه بين تخيل و واقعيت.تواند نقش زيادي در موفقيتهاي آني داشته باشد.در ضمن موفقيتهاي بزرگ از موفقيتهاي كوچك درست شدهاند.مغز نميتواند بين بزرگ و كوچكي تفاوتي بگذارد بنابراين نبايد به دنبال سوژه بزرگ و مهمي در زندگيتان باشيد. شما ميتوانيد با رجوع به موفقيت هر چند كوچك موفقيتهاي بزرگ ايجاد كنيد. به همين دليل وزنهبرداران از وزنه هاي كوچك شروع ميكنند.مربيان بوكس نيز براي شاگردان مبتدي ابتدا تمرينات آساني را در نظر ميگيرند و به تدريج آنها را در نبرد با موقعيتهاي سختتر قرار مي دهند.ها را كم كنيم. كار ساده اي را انجام دهيم. قطعه اي ساده بنوازيم. مدتي آهسته تايپ كنيم، دست از فروشهاي كلان برداريم.سراغ خريداران سر سخت نرويم.بدين گونه ميتوانيم يك موفقيت بدون استرس داشته باشيم و اين موفقيت بدون استرس يا هر عمل بدون استرسخلاقيت را در افراد بيشتر خواهد كرد.به موقعيتهاي قبلي خود بينديشيم. هر چند اگر خيلي كوچك و جزئي باشند. مهم نوع احساسي است كه آن زمان ايجاد شده است،نه اينكه آن موضوع به نظرتان كوچك ميآيد يا بزرگ.چيزي كه در مغز ثبت ميشود احساس است با مراجعه به آنها و تكرار آنها به صورت ذهني و انديشيدن به آنها جريانموفقيت را در درون خودتان فعال سازيد.كس موفقيتهايي داشته استمهم بزرگ يا كوچك بودن آنها نيستمهم آن است كه ميخواستيد موفق شويدو موفق شدهايد.ميخواستيد به جايي برسيد و رسيدهايد.به حافظهتان رجوع كنيد و موفقيتهاي قبلي را به ياد آوريد و آنها را زنده كنيد.به جزئيات آن تصور ذهني دقت كنيد. توجه به جزئيات موجب زنده شدن اين خاطرات ميگردد. بدين گونه خيلي سريع ميتوانيد اعتماد به نفس را در خود زنده كنيد. موفقيت و اعتماد به نفس حاصل تجربيات گذشته است.بنابراين اگر ميخواهيد درصد موفقيتتان در هر زمينه اي افزايش يابديك خاطره و اتفاق موفقيت آميز از گذشته را انتخاب كنيد و قبل از انجام كارهاي جديدكمي به آنها فكر كنيد تا دوباره احساس موفقيت و اعتماد به نفس را در خود زنده كنيد.بدين طريق خودتان را شارژ ميكنيد. شما براي اينكه به هر موقعيتي دست پيدا كنيدكافي است فقط يكبار موفق شده باشيدو اين يكبار موفق شدن اصلا مهم نيست در چه زمينه اي يا چه اندازه باشد.ميتوان نوارهاي مغزي را عوض كرد. مي توان انگارهها و باورهاي منفي را تغيير دادو طور ديگري به مسائل نگاه كرد.به جاي اينكه نگران باشيد كه موفق نشويد، نوار مغزتان را عوض كنيد و طوري وانمود كنيد كه حتماً موفق خواهيد شد.طوري رفتار كنيد كه جز موفقيت چاره و راه ديگري وجود ندارد.شما ميتوانيد موفقيتهاي قبلي را تغيير دهيد، هر آنچه در مغز شما ضبط شده باشد قابل تغيير استاند. نوع شخصيت شما باعث ميشود كه شما بيشتر موفقيت را ببينيد يا شكست را. اگر تصور كنيم كه تصاوير و نوارهاي ضبط شده شما غير قابل دسترسي و تغيير هستند، كاري ديگر براي تغيير شخصيت نداريم. اگر اينگونه بود همه مشكلات گرفتاريها را ميتوانستيم به گردن ديگران بيندازيم. اما بايد متذكر شوم كه حتي نوارهاي ضبط شده قديمي نيز قابل تغيير هستند. شما از اكنون اجازه نداريد عدم موفقيت خود را به والدين خود نسبت دهيد.شما از هم اكنون ميتوانيد تمام نوارهاي مغزي خودتان را بازبيني كنيدو هر كدام را كه بخواهيد تغيير دهيد. مغز انسان اين قابليت را دارد كه با تغيير اين نوارهاي مغزي ذهنيت و شخصيت شما را دگرگون سازد.با اين طرز تفكر مسئوليت جديدي بر عهده شماست.ديگر حق نداريد با سرزنش كردن والدين و جامعه اتفاقاتي را كه در سالهاي اوليه زندگيتان افتاده است و بي عدالتيهايي كه در حق شما روا داشته اند را توجيه كنيد.كند خشونت با آن كاري از پيش نميبرد. به جاي سرزنش كردن و نسبتهاي ناروا به آن زدن بهتر است نوار داخل آنرا عوض كنيد. آنچه بايد عوض شود شما هستيد، نه مغز و گذشتهتان.مناسبت هم نميباشد:بود و ميگفت اين ماشين تايپ بلد نيست تايپ كند. كودك تايپ بلد نبود به جاي اينكه بگويد من بلد نيستم تايپ كنم ميگفت ماشين بلد نيست. مغر ماهم مانند ماشين تايپ است بايد بتوانيم با تايپ كنيم. نبايد به آن نسبت بدهيم كه بلد نيست تايپ كند. مشكلات و گرفتاريها را به ديگران نسبت ندهيم.بايد بدانيم كه ما همه امكانات را براي تغيير دادن خود و شرايط داريم. درست است كه ديگران در شكلگيري اين برداشت و طرز تلقي ما نقش داشتهاند ولي از اكنون بايد خودمان در مورد تغيير شخصيت تصميم بگيريم و نگاهي تازه نسبت به باورهاي خود داشته باشيم. چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد.
آزمايشي را بر روي گروهي از افراد انجام دادند، بعضي از آنها زود خوب شدند و گروهي ديگر ديرتر و بعضي اصلا بهبودي نيافتند. همه كسانيكه خوب شدند خصوصيت مشتركي داشتند. همه آنها خوش بين، بشاش و آدمهاي مثبتي بودند،
با افزايش خوش بيني، اعتماد به نفس، اميدواري، خوشحالي
بعضي از افراد با بازنشستگي به سرعت از سراشيبي پيري پائين مي
كاري جديد را شروع كنيد بازنشسته
ما تنها انديشه اي بيش نيستيم. انديشه
كه نهتنها دوست داشتند زودتر خوب شوند، بلكه دليلي هم براي زودتر خوب شدنشان داشتند. چشم انتظار چيز يا كسي بودند. بايد سر كارم برگردم بايد به برنامههايم برسم. تجربه نشان مي دهد كه بدبيني يكي از عوارض پير شدن زود هنگام است.و احساساتخوب مي توان زمان التيام را سرعت بخشيد. انديشه و باورهاي انسان همانند معجون جواني ميتواند سلولهاي پير را مجددا به شوق آورد.اگر ميخواهيد مولد و زنده بمانيد و هميشه روحيه جوان داشته باشيد، به جاي نگراني درمورد آينده براي زندگي مايه دلگرمي درست كنيد. براي زندگي بهتر دليلي بياوريد.مطمئناً طولاني و بهترتر زندگي خواهيد كرد.روند. آنها احساس ميكنند كه ديگر به درد كار خوردن نميخورند. ديگر نميتوانند آدم مهمي باشند. بسياري از بازنشستهها در فاصله يكي و دو سال اوليه بازنشستگي فوت ميكنند.در واقع اين بازنشستگي نيست كه موجب مرگ ميشود، بلكه احساس بي ارزش بودن،از بين رفتن مناعت طبع، شهامت و اعتماد به نفس است كه بازنشستهها را هلاك ميكند.ها بايد كاري جديد كه شايد هيچگونه سررشته اي از آن ندارند را شروع كنند. بازنشستگي بهترين زمان است .آن را به استراحت نگذرانيد. منتظر پيري نباشيد. طوري وانمود كنيد كه انگار الان اول كار است. اين يك شروع است بايد خودتان را براي زندگي مجدد برنامه ريزي و آماده كنيد.ها ميتواند با ايجاد حس اعتماد به نفس و موفقيت، موفقيت بيشتري نصيبمان كند و با حس برنده شدن، موفقيت قطعي را كسب كنيم. مغز و مكانيزم انسان آنچنان قدرتي دارد كه بتواند با انديشه و نوع فكري كه داردهماني باشد كه ميانديشد.پس با تصورات ذهني و تكنيكهاي تجسم خلاق شما ميتوانيد اين قدرت ذهن را در اختيار گيريد و ذهن را براي موفقيت بيشتر و حتمي برنامه ريزي كنيد. به جاي ايراد گرفتن بهانه گرفتن و نقزدن كار بهتري انجام دهيد. تلاش مستمر و پيدرپي، هدف مشخص در هر سن و شرايط و دليلي براي زندگي كردن.
نيچه مي
پس چرايي در زندگيتان ايجاد كنيد.
گويد اگر چرايي در زندگي باشد با هر چگونه اي ميتوان كنار آمد.
تا به حال فكر كرده
آيا مي
مغز و دستگاه عصبي انسان نمي
اگر مرتباً
نكته
احساس موفقيت كمك مي
در ضمن اين عمل
آزمايشي را انجام داده
چگونه مي
به جزئيات توجه نكنيد، به نتيجه عمل فكر كنيد. كاري نداشته باشيد كه كار چگونه انجام مي
احساس برنده شدن چگونه عمل مي
دانشمندان علم سيبرنتيك
بنابراين واقعه هاي تخيلي –تصورات هدايت شونده- تجسم خلاق مي
جهت افزايش موفقيت و خلاقيت بيشتر گاهي اوقات لازم است به سراغ موفقيتهاي كوچك برويم فروشهاي كوچكي را برداريم. وزنه
هر
پدر، مادر، معلمين و اجتماع در شكل گيري شخصيت شما نقش به سزايي داشته
وقتي دستگاه ضبط صوت شما آهنگ مورد علاقه شما را پخش نمي
در اين جا داستاني را برايتان نقل مي كنم كه بي
كودكي روبروي ماشين تايپ نشسته

برنامه‌ريزي مغزي برنامه‌ريزي مغزي برنامه‌ريزي مغزي برنامه‌ريزي مغزي برنامه‌ريزي مغزي برنامه‌ريزي مغزي

در تاریخ : شنبه، 7 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6973 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق