تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
پيام شفا
در كتاب بشارت در قسمت دهم آيه هاي 28 تا 31 مي خوانيم :سپس پيتر شروع كرد به صحبت كردن با خداوند ، ميبيني كه ما همه چيز را رها كرده و به تو ملحق شده ايم ؛ بنابراين حضرت مسيح در پاسخ اوگفت:مطمئناً من به شما مي گويم در اينجا كسي نيست كه خانه و برادر وخواهرو....همه چيز خود را به خاطر من و اندرزهايم ترك كرده باشد و صدها برابر آنرا در جهان ديگر در حيات جاويدان دريافت نكند . ليكن بسياري از آنان كه پيش گامند عقب خواهند ماند و عقب ماندگان پيشي خواهند گرفت .
همچنانكه من گرد جهان مي گردم و به مردم مي گويم كه خداوند چه كرد و اكنون با اين كشيشها چه مي كند، خرد و دانشي بر من مكشوف گشته كه در سه چيز نهفته است كه حضرت عيسي(ع) آنها را در انجيل به آنان كه داراييهاي خود را رها كرده و به او ملحق شوند ،نويد داده است ـ سعادت و خير و بركتي صدها برابر آنچه در اين جهان وجود از دست داده و رنجهايي كه كشيده اند،در حيات جاودان دريافت خواهند كرد.
 
براستي مي توان گفت كه خداوند با ماست و نسبت به ما عشق مي ورزد ! هر گاه با او باشيم هيچ چيز غير ممكن نيست ، و من طي دوازده سال گذشته كه در هيات كشيشي بوده ام شاهد رويدادهاي فراواني بوده ام .برخي آنها را معجزه مي نامند ، و برخي شگفتي و برخي ديگر نيز آنها را علائم و نشانه هائيبه حساب مي آورند، ليكن من آنها را عشق محض خداوند نسبت به بني نوع بشر مي نامم.من آنها را ساده و محض مي نامم زيرا يكي از نمودهاي عشق خداوند نسبت به ما موهبتي است كه به ما عطا كرده است تا بتوانيم از پل امتحان و درد و رنج عبور كنيم .ليكن ،اصولاً چرا ما مي بايست درد و رنج را تجربه كنيم ؟ سر اسقف مانيل جناب كاردينال سين زماني به من گفت :هر گاه كشيشي شما متضمن هيچگونه درد و رنجي نباشد شما ناگزير بايستي دوبار فكر كنيد و بينديشيد ،زيرا خداوند با شما نيست. كسي كه زندگي خوشي را مي گذراند ، رنج خواهد كشيد ، زيرا حضرت مسيح (ع) گفته است((هر گاه مرا آزار دهند در واقع خود را نيز آزار داده اند.))
و بنابراين ما بايستي از درد و رنجها استقبال كنيم.طبق نظر .......پيتر، در اولين نوشته اش، فصل اول آيه هاي 6و7 ًبدين ترتيب گر چه براي مدتي كوتاه سروري فراوان را تجربه خواهيد كرد، در صورت لزوم به واسطه آزمونهاي گوناگون دچار اندوه خواهيد گشت، چنانكه ايمان راستين شما كه از طلاي ناب گرانبها تر است در آتش امتحان گداخته گردد تا شايد در خور تحسين ،شكوه و افتخاري گردد كه ايمان مسيح (ع) گرديد.ً
من در همان آغاز دوره كشيش ام دچار درد و رنج گشته ام . عيالم اولين عذاب دهنده من بود . او اصرار داشت كه من كار كشيشي را رها كنم و مي گفت تو حماقت مي كني كه پولهاي مارا به خاطر اين مردم خرج مي كني!
زماني خواهد رسيد كه تو آنان را ترك كنند، و تا آن زمان تمامي اندوخته ما تمام شده است . گرچه ما هر دو در يك خانه زندگي مي كرديم ، ليكن با يكديگر همانند دو بيگانه بوديم . تقريباً او به مدت يكسال او نه با من حرف مي زد نه غذا مي خورد . سرانجام او پيشنهاد طلاق را مطرح كرد .به اين علت كه در كتاب عهد جديد طلاق وجود ندارد ، از او پرسيدم: به كجا خواهي رفت ؟و او جواب داد به كانادا ، آمريكا يا اسرائيل .
حال ببينيد كه خداوند تا چه اندازه رحيم است .او هميشه ودر همه جا با ما است .او نخواهد گذاشت كه ما بيش از حد طاقت خويش دچار رنج و اندوه شويم ، و آنگاه كه در گير امتحان هستيم ، خداوند راهي را از جائيكه هيچگونه انتظاري نداشتيم براي ما مي گشايد . لذا طي برخوردهايم با عيال حرفي نمي زدم، فقط دعا مي كردم و مي گفتم: ًخداوندا من تصميم گرفته ام از اوامر تو پيروي كنم ،ليكن زن و فرزندانم را نيز لازم دارم.ً
و سر انجام جواب آمد ً و آنگاه كه از روي قهر از روي قهر حركاتي از خود حركاتي را بروز مي دهيد، كلامي بر زبان نياور ، به او نزديك شو ، در آغوشش گير و ببوسش.ً
يك بار به حالت عصبي به او نزديك شدم ، چشمانم را بستم و او را در آغوش گرفتم .با كمال تعجب عيالم نيز مرا سخت در آغوش گرفت! و تا امروز من و همسرم در مسير اين ماموريتي كه دارم با هم يكي شده ايم .
آيا مي دانيد كه سنت پل نيز خود يكي از آزار دهندگان مسيحيان اوليه بود ؟ در انجيل مي خوانيم: آنگاه كه او( شاول) هجرت كرد ،به نزديكي دمشق رسيد كه ناگهان نوري از آسمان ، اطراف او را روشن ساخت . پس او به زمين افتاد و صدائي شنيدكه مي گفت: اي شاول ، اي شاول چرا مرا آزار مي دهي؟شاول پرسيد تو كه هستي ؟ آيا تو خدائي ؟ و خداوند پاسخ داد ًمن همان مسيح هستم ك تو او را مي آزاري.ً
براي شما بسي سخت است كه در جهت خلاف انگيزش هاي خود قدمي بر داريد بنابراين او ترسان و لرزان پرسيد:خداوندا جه كاري بايد انجام دهم ؟و خداوند به او گفت : بپا خيز ،به شهر رو تا بداني چه بايدت . و اين تجربه او را از شاول به سنت پل تبديل كرد كه شروع زدگي اش در انجيل آمده است. بعدها او يكي از حواريون و قديسين حضرت مسيح (ع) گشت .
و اما من هميشه به آزار دهنده گانم مي گويم : شما روزي به من خواهيد پيوست و دنيايي را به آنان نويد مي دهم كه مسيح(ع) فرمانرواي آن است.
ما كه به خداوند اعتقاد داشته و او را به مثابه خداوندگار و حامي خويش مي شناسيم، نبايد نگران نيازهاي روزمره خود باشيم ، زيرا در عهد جديد آمده است كه خداوند نيازهاي شما را از خزائن بي پايا نش به يمن وجود مسيح برآورده خواهد ساخت . بيائيد ياد بگيريم كه در خصوص زندگاني، كار، خانواده و همه چيزمان به خداوند توكل كنيم ، زيرا او تا آن اندازه از ما مراقبت مي كند كه تصورش را نتوانيم كرد.
ممكن است درك آنچه را كه حضرت مسيح به پيتر گفت ودر كتاب مقدس آمده است مشكل بيابيم . ليكن به شما اطمينان مي دهم كه حقيقت دارد ، زيرا من خودم آنرا در زندگي ام تجربه كرده ام.
آنگاه كه حقيقتاً به خدا ايمان آورده و تصميم گرفتم طبق گفته او عمل كنم، دريافتم كه خداوند جداً پاداش كساني را كه در جستجوي اويند خواهد داد .
من خود شاهد زنده اي بر اين مدعا هستم . هنگامي كه شغل خود را در سالهاي 1983 تا 1984 ترك كردم ، سخت در مضيقه مالي بودم . ليكن چه باور كيد چه نكنيد معجزات يكي پس از ديگري اتفاق افتادند، مبلغيحدود دويست ميليون پوند از چند بانك وام گرفته بودم .در حاليكه بهره آن روز به روز افزايش مي يافت ، بنگاه معاملات بانكي ام ورشكسته و تعطيل شد. بدترين بحران مالي به من روي آورده بود، ليكن به رغم اين اوضاع و احوال
مخارج برنامه راديوي مخصوص دعا و نيايش را از جيب خود مي پرداختم .
و مي گفتم خداوند به من ماموريت داده است كه اين كار را همچنان ادامه دهم .ليكن خداوند به راستي كار ساز بنده نواز است ! در سال 1988 ارزش سهام فزوني گرفت قيمت املاك من ناگهان به طرز شگفت انگيزي افزايش يافت .آنها را فروختم و توانستم تمام بدهي خود را پرداخت كنم.اين براستي يك معجزه بود.
نود درصد از دقت خود را صرف جهان گردي مي كنم و همه جاي فيليپين را زير پا مي گذارم تا در خصوص ملكوت خداوند با مردم صحبت كنم و تنها ده درصد از وقت خود را صرف امور تجاريت ام مي كنم . با اين وجود وضع تجارت خانه ام روبراه است و خداوند مرا بي نهايت مورد لطف و عنايت قرار مي دهد

پيام شفا\r\nپيام شفا\r\nپيام شفا\r\nپيام شفا\r\nپيام شفا\r\nپيام شفا

در تاریخ : يكشنبه، 15 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(4367 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق