تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنیدزمين در تكامل

اين دورانهاي عظيم تكامل موجودات عظيمي با استعداد فراوان را دارا هستند كه بايد از آنها مراقبت كنند. تكامل تنها عبارت از يك سري جهش هاي تصادفي نيست؛ بلكه داراي برنامه اي منظم و هماهنگ مي باشد. نژادهاي فرعي، استادي معنوي دارند كه در بين آنها ظهور مي كند تا آنها را هدايت كرده و يا مذهبي را ابداء كند. هر ريشه نژادي كه راهنماي بزرگ دارد كه بنام "Manu " خوانده مي شود كه ظهور مي كند تا حالت فيزيكي هر نژادي را سر و سامان بخشد. اكثر اين مانوها و اساتيد را در تاريخ خود مي شناسيم. يك دوره جهاني كامل از هفت ريشه نژادي، موجودي بزرگ را داراست كه پروردگار عالم مي باشد و از آن مراقبت مي كند. در سلسله مراتب اين روحانيون، يك دور كلي وجود دارد كه با مانو كلي هماهنگ مي باشد و يك زنجيره كلي كه داراي هفت سياره بوده و با مانو هاي زنجيره اي هماهنگ است. هر هفت سري از زنجيره هاي ما يك دوره تكامل را تشكيل مي دهد. دوره اي كه ما اكنون در آن هستيم؛ دوره زميني يا خاكي ناميده مي شود. دوره هاي ديگري در منظومه شمسي ما وجود دارد كه سيارات فيزيكي، به غير از زمين، عطارد و مريخ و بسياري سيارات اتريك ديگر به آن تعلق دارند. منظومه شمسي ما بر روي هم داراي ده دوره مي باشد. هر دوره داراي هفت زنجيره است و فعلاً در زنجيره بخصوص قرار دارد كه داراي هفت سياره مي باشد. از اين دوره ها فقط هفت تاي آن داراي سيارات فيزيكي مي باشند. هفت دوره يا سيارات اصلي درون آن تشكيل " هفت سياره مقدس" را مي دهند و "هفت شعاع" منظومه شمسي ما را. در اينجا خلاصه اي از هر دوره را ارائه مي دهيم كه عموماً پس از غليظ ترين سياره آن كه در زنجيره مربوطه است، نام برده مي شود.

1) دوره Vulcan : كه فعلاً در سومين زنجيره قرار دارد، داراي يك سياره فيزيكي مي باشد.(سياره والكان در سياره عطارد گردش مي كند) دو سياره ستاره اي، در سياره ذهني پائين و دو سياره علّي.

2) دوره زهره (ونوس) : فعلاً پنجمين زنجيره خود را مي گذراند كه يك ونوس فيزيكي هم براي خود دارد. دو سياره ستاره اي، دو سياره ذهني و دو سياره علي نيز دارد.

3) دوره زمين : اين دوره ما است كه اكنون چهارمين زنجيره خود را مي گذراند. داراي سه سياره فيزيكي ( عطارد، زمين و مريخ) ، دو سياره ستاره اي و دو سياره ذهني مي باشد.

4) ، 5) و 6) : دوره هاي مشتري، زحل و اورانوس هستند: هر سه آنها در زنجيره سوم مي باشند و هر يك داراي يك سياره فيزيكي، دو سياره ستاره اي، دو سياره ذهني پائين تر و دو سياره علي مي باشند.

7) دوره نپتون : اين دوره در زنجيره چهارم خود مي باشد و مانند دوره ما داراي سه سياره فيزيكي، دو سياره ستاره اي و دو سياره ذهني است. يكي از سيارات ذهني نپتون مي باشد. در حاليكه دو تاي ديگر احتمالاً در خارج از مدار آن هستند. پلوتو احتمالاً يكي از آنهاست كه هر چند مداري متحدالمركز با ساير سيارات دارد؛ شباهتي به آنها ندارد. معنايش اين است كه يك يا شايد دو سياره فيزيكي در آن سوي مدار پلوتو هستند كه بايستي كشف شوند. هر گاه زنجيره نپتون مانند زنجيره زمين سازماندهي شده باشد؛ بنابراين سياره كشف نشده دور دست، سياره C آن را تشكيل مي دهد. پلوتو سياره D آن را ( كه همراه سياره Charon كه احتمالاً شبيه به كره ماه ما مي باشد و بقاياي سياره D از رنجيره سوم) و نپتون كه سياره E آن مي باشد.

دوره هاي 8 ، 9 و 10 همگي در زنجيره هاي اوليه خود هستند ( اولين يا دومين) و در اين صورت سياره فيزيكي ندارند. دوره هشتم معمولاً Asteriod ناميده مي شود. زيرا اولين سياره فيزيكي در سومين زنجيره در جائي خواهد بود كه كمربند آستريود اكنون وجود دارد. همراه با قدري مواد فيزيكي كه جهت تركيب با آن موجود مي باشند. گر چه هنوز معلوم نشده است؛ اعتقاد دارم دو تا از دوره ها در زنجيره دوم هستند؛ در حاليكه دهمين دوره در زنجيره اول است. هر گاه اين موضوع صحت داشته باشد؛ در اين صورت تمامي ده دوره منطقاً به شكلي سازماندهي شده اند كه يكي از آنها در اولين زنجيره خود تشكيل شده ، دوتاي آنها در دومين زنجيره،چهار تاي آنها در سومين زنجيره، دو تاي آنها در چهارمين زنجيره و يكي از آنها در پنجمين زنجيره پيشنهاد شده است كه Uranians هر گاه فيزيكي باشد؛ يك كمربند آستريود خارجي ايجاد مي كند. و در اين صورت مانند كمربند آستريود دروني ما مي باشد و شايد نقطه آغازي براي دوره نهم باشد. يعني دور "Uranian " ، كه بطور فيزيكي به آن برسد. با اين وجود به اين علت كه دوره ونوس(زهره) در آخرين زنجيره خود مي باشد؛ جائي براي حركت دوراني سيارات دوره هاي ديگر وجود دارد كه بايستي در آينده ايجاد گردند، مثلاً دهمين، كه به علت نبودن نام ديگري، نام ًونوس دوم" را براي اين دوره انتخاب مي كنيم.

با نگاه كردن به تمامي دوره ها و بر فرض اينكه از دوره هاي هشتم، نهم و دهم، دو تاي آنها واقعاً در زنجيره دوم خود باشند. حال آنكه ديگري در اولين زنجيره مي باشد؛ به نتيجه كلي زير مي رسيم كه حاصل آن تعداد سيارات اصلي در منظومه شمسي ما است: در سطح فيزيكي يازده سياره وجود دارند( دو تاي آنها داراي زندگي فيزيكي و نه تاي ديگر در حال تكامل اتريك مي باشند) صرف نظر از زمين و با در نظر گرفتن ماه و خورشيد به رقم 12 سياره فيزيكي مي رسيم كه با علايم منطقه البروج مطابقت دارد. در سطح ستاره اي، شانزده سياره وجود دارد(پروژه ستاره اي و بيش از دو برابر تعداد سياراتي كه در آسمان ديده مي شوند) و يا با احتساب يازده سياره فيزيكي تعداد آنها 27 مي شود، كه همراه قرينه هاي ستاره اي آنها است. در سطح ذهني 35 سياره وجود دارد( كه نوزده تاي آنها در مرحله ذهني پائين و شانزده تا در مرحله علي هستند) كه باز هم بيش از دو برابر تعداد سيارات در تمام سطوح پائين تر مي باشند (با احتساب 62 قرينه ايكه در مرحله پائين تر هستيد) در سطح بودائي شش سياره وجود دارد ( جمعاً مي شود 68 عدد) و در سطح آتميك دو سياره وجود دارد. بر روي هم رقم بزرگ هفتاد سياره را در منظومه شمسي خود داريم. چون دوره ونوس تنها دوره اي است كه در زنجيره پنجم خود مي باشد؛ موجودات آن به ميزان زيادي در منظومه شمسي تكامل يافته اند و در گذشته به زمين ما كمك كرده اند. دومين دوره هائي كه بسيار تكامل يافته اند؛ دوره خود ما و دوره نپتون مي باشد. توجه داشته باشيد كه به اين علت كه سياره D در دوره نپتون كاملاً فيزيكي مي باشد؛ بايستي زندگي فيزيكي داشته باشد نه اتريك، به اين معني كه بايستي زندگي خارج از مدار در اين سياره وجود داشته باشد كه ما مي توانيم ببينيم و از لحاظ فيزيكي با آن بر خورد كنيم! اگر چه اندكي شبيه دوره خودمان مي باشد؛ من يكي از آنهائي هستم كه معتقدم ممكن است در سياره پلوتو حيات وجود داشته باشد كه سطح آن در حد تكامل ما است. شبه سياره Chiron با مدار متحد المركزي كه دارد احتمالاً يكي از سيارات زنجيره اي نمي باشد؛ گرچه ممكن است از بقاياي يكي از زنجيره هاي قبلي باشد يا حتي سياره C يا E كه در دوره نپتون قرار دارند. دوره والكان هر گاه براستي بطور كامل در زنجيره سوم خود باشد، بايد يك سياره كاملاً فيزيكي داشته باشد كه در عطارد در حال گردش است. و چون به نظر نمي رسد چنين شيء قابل رؤيتي با جاذبه فيزيكي فعلاً موجود باشد، لذا ممكن است كه سيارهD والكان به طور كامل در مرحله فرعي اتريك از مرحله فيزيكي باشد ، بر خلاف دوره هاي مشتري، زحل و اورانوس. يا اينكه چون معناي والكان بسيار شباهت به معناي خورشيد دارد؛ خورشيد فيزيكي خودش مي تواند به مثابه كره D والكان تلقي شود.از لحاظ ستاره بيني، مي توانيم نظريه اي بسيار ناقص را در مورد نوع تكامل كه در هر يك از دوره ها در شرف وقوع است؛ ارائه دهيم. و اين نظريه را از طريق تأثيراتي كه همراه سيارات فيزيكي مختلف وجود دارد بدست آوريم. برنامه زميني خودمان كه شامل زمين، مريخ و عطارد مي باشد؛ يك موضوع كلي را تشكيل مي دهد، كه آن را مي توان به مثابه انجام دان، تجربه كردن يا اراده توصيف كرد. توجه داشته باشيد كه به مثابه گروههاي هفت تائي كه همه جا حاضرند؛ سومين آنها به مسئله فعاليت مربوط مي شود؛ مانند ريشه نژادي سوم ما. چهارمي مربوط به عاطفه، مانند ريشه نژادي چهارم ما. و دوره چهارم و دوره پنجم به هوش مربوط است. مانند ريشه نژادي فعلي. همين ترتيب را مي توان در كرات درون زنجيره ما منظور كرد. در اين صورت كره C يعني مريخ، بر فعاليت متمركز مي شود و كره E متعلق به ما، يعني عطارد، بر هوش متمركز است كه بسيار شبيه معناي ستاره بيني اين سيارات مي باشد. زمين خودمان كره D است كه آن را به مثابه تأثير عاطفه يا احساس نيرومند از ديگر سيارات تشخيص مي دهيم؛ كه شباهت به آن معني دارد كه براي ماه، يعني كره D از زنجيره گذشته خود تعيين كرده ايم. نپتون و سيارات زنجيره آن، كه ممكن است شامل يك سياره كشف نشده هم باشد؛ پلوتو يا حتي Chiron موضوعي كلي از جنبه هاي آگاهي در تكامل آن مي باشد و در تأثيرات ستاره بيني ما، بدانها اشاره مي گردد.
يك دوره كلي بخودي خود به مثابه يك وجود عظيم عمل مي كند كه به عنوان يك عقل كل ناميده مي شود. اين اولين سطحي است كه سياره كلي را لمس مي كند و. قادر است بعنوان يك خالق عمل كرده و زندگي جديدي را ايجاد كند. همه دوره ها در كنار يكديگر وجودي عظيم تر را تشكيل مي دهند. عقل كل خورشيدي مي باشد كه روح منظومه شمسي ما را تشكيل مي دهد. حتي منظومه هاي شمسي گروههائي را تشكيل مي دهند كه تكامل از طريق آنها واقع مي گردد. با نگاهي به تمام سطوح، اكنون اغلب ما در نژاد فرعي ششم از ريشه نژادي پنجم هستيم كه در كره چهارم از دور چهارم از زنجيره چهارم از دوره سوم از دومين منظومه شمسي مي باشد.

زمين در تكامل

در تاریخ : پنجشنبه، 14 آبان ماه، 1388
نویسنده :
(2933 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق