انرژی درمانیمغناطیس درمانی

اثر طوفان‌هاي خورشيدي و مغناطيس درماني

اثر طوفان‌هاي خورشيدي و مغناطيس درماني

خورشيد بيش از 99 درصد جرم منظومه شمسي را تشكيل مي‌ده

د و بنابراين فعاليت بسيار شديدي دارد كه بر اساس تعداد لكه‌هاي خورشيدي مشاهده شده روي ديسك خورشيدي (Solar disc) اندازه‌گيري مي‌شود.

اين لكه‌هاي خورشيدي مناطقي از خورشيد هستند كه در آنها ميدان مغناطيسي بسيار قدرتمندتري نسبت به زمين حاكم است.

ميدان مغناطيسي در اين لكه‌ها به چندين هزار گوس مي‌رسد؛

در حالي كه ميدان مغناطيسي زمين در قطب‌ها به 6/0 گوس و در استوا به 3/0 گوس مي‌رسد.

ميدان مغناطيسي ناشي از فعاليت مغناطيسي شديد در خورشيد از فضاي ميان

سيارات كه با پلاسما (گازي كه در آن الكترون‌هاي با بار منفي از اتم‌ها جدا شده و

يون‌هاي مثبت بر جاي مي‌ماند) پر شده است با سرعت 400 كيلومتر در ساعت عبور مي‌كند.

زماني كه شراره‌هاي عظيم خورشيدي رخ مي‌دهند،

سرعت پلاسما به 1100 كيلومتر بر ثانيه افزايش مي‌يابد كه باعث آشفتگي زياد در ميدان مغناطيسي زمين مي‌شود؛

در نتيجه، روي موجودات زنده روي زمين تأثير زيادي خواهد گذاشت.

نوسانات و ضربان‌هاي ناگهاني و سريع در زمان آشفتگي‌هاي ژئومغناطيسي بر روي موجودات زنده تأثير مي‌گذارد

كه بسيار شبيه حالتي است كه نوسانات الكتريكي شديد بر روي تجهيزات الكتريكي پيشرفته تأثير مي‌گذارند.

آهن‌رباهاي دايمي كه معمولاً به دست انسان ساخته مي‌شوند،

ميدان مغناطيسي ايستا و ثابتي دارند و به همين خاطر، باعث ايجاد هماهنگي و توازن در قدرت مغناطيسي اندام‌هاي مختلف بدن مي‌شوند.

طبيعي است به خاطر عدم حضور نوسانات ناگهاني، اين آهن‌رباها در انسان‌ها باعث ايجاد آشفتگي نمي‌شوند؛

در واقع آنها به انسان آرامش مي‌بخشند.

انواع مغناطيس‌ها در مغناطيس درماني

آهن‏رباها انواع بسياري دارند. بياييد برخي از آنها را مفصل‌تر بررسي كنيم.

آهن‏رباي طبيعي يا مگنتيت از گدازه‏هاي ذوب شده حاوي آهن يا اكسيد آهن پس از خنك شدن و قرار گرفتن تحت نيروي مغناطيسي زمين به دست مي‌آيد.

وقتي گدازه ذوب مي‌شود خواص آهن‏ربايي ندارد.

ولي وقتي خنك مي‌شود ذرات ذوب شده آهن در جهت قطب‏هاي مغناطيسي زمين انحراف مي‌يابند و وقتي آهن جامد مي‌شود در اين حالت باقي مي‌ماند.

هنوز دقيقاً مشخص نيست كه كره زمين چگونه آهن‏ربايي شد.

چنين تصور مي‌شود كه نيروي مغناطيسي زمين از آهن‏هاي ذوب شدۀ در حال دوراني تشكيل مي‌شود كه خود در سياره‌اي در حال دوران قرار دارند.

سنگ‏هاي آهن‏ربايي كه در طبيعت يافت مي‌شوند اصولاً از آهن و اكسيژن تشكيل شده‌اند.

آنها به مقدار زياد در طبيعت وجود دارند.

آهن‏رباهاي مصنوعي ساخته دست بشر بر اساس نياز و نوع كاربردشان شكل‌ها و قدرت‏هاي مختلفي دارند كه در صنعت يا براي درمان يا آزمايش‏هاي جدي بكار برده مي‌شوند.

آهن‏رباها هزاران سال است كه يكي از رازهاي طبيعت هستند.

تنها آهن‏رباهايي كه مدت زيادي موجود بودند آهن‏رباهاي طبيعي بودند و از آنها به عنوان قطب‏نما استفاده مي‌شد.

بعد در قرن 19 باتريهايي طراحي شدند و رابطه بين نيروي مغناطيسي و جريان برق كشف شد.

يكي از اين اكتشافات منجر به كشف دومي نيز شد. بالاخره اثبات شد كه دو سيمي كه جريان از آنها عبور مي‌كند اگر كنار يكديگر قرار داده شوند،

در صورتي كه جريان در هر دو هم جهت باشد يكديگر را جذب مي‌كنند و اگر جريان‏ها متضاد باشند يكديگر را دفع مي‌كنند.

همچنين متوجه شدند كه اگر سيمي را به شكل سيم‏پيچ تغيير دهند،

نيروي آهن‏ربايي دور هر سيم يك نيروي مغناطيسي متمركز در مركز سيم ايجاد مي‌كند. اين نوع سيم‏پيچ‌ها را سيم‏‎پيچ الكترومغناطيس ناميدند.

بعد متوجه شدند كه اگر تكه آهني داخل سيم‏پيچ قرار دهند،

نيروي مغناطيسي درون سيم‏پيچ افزايش مي‌يابد.

وقتي تكه آهن در داخل سيم‏پيچ قرار مي‌گرفت حتي تا مدتي پس از قطع جريان در سيم‏پيچ خاصيت آهن‏ربايي خود را حفظ مي‌كرد.

اين كشف بزرگي بود، پس متوجه شدند كه مي‌توانند آهن‏رباي مصنوعي نيز بسازند.

اين اكتشاف، مسير تحقيقات علمي را عوض كرد.

به اين ترتيب پيشرفت‏هاي خوبي صورت گرفت و بشر چند نسل جلو افتاد و ديدگاههاي تازه‌اي مطرح شد.

كشف الكترومغناطيس منجر به توليد آهن‏رباهايي با خواص پايدار شد.

آهن‌ربا آلياژي است كه با افزودن فلزهاي گوناگون به آهن خرد شده ساخته مي‌شود.

ابتدا اين تركيب را تا رسيدن به نقطه ذوب حرارت مي‌دهند و بعد آن را داخل قالبهايي به شكل‏هاي مختلف مي‌ريزند،

وقتي هنوز در حالت ذوب شده قرار دارند در معرض نيروهاي مغناطيسي قرار داده مي‌شوند، ولي پس از سرد و جامد شدن، مغناطيس‌زدايي مي شوند.

پيش از آنكه در بازار فروخته شوند در دماي محيط دوباره مغناطيسي مي‌شوند.

آهن‏رباهاي كارخانه‌اي بسيار قويتر از سنگ طبيعي مگنتيت هستند.

آهن به عنوان عنصر اصلي در كليه آهن‏رباهاي مصنوعي به كار مي‌رود.

آهن 26 الكترون دارد.

 در اتم آهن چند الكترون وجود دارند كه جهت قطبي آنها به آساني تغيير مي‌كند.

وقتي نيروي مغناطيس از خارج به آن اعمال شود، اين الكترونهاي جديد هر اتم خود را در راستاي نيروي اعمال شده قرار مي‌دهند.

ميدان‏هاي مغناطيسي اتم‏هاي مجاور كه هم راستا شده‌اند يكديگر را تقويت مي‌كنند.

وقتي تعدادي الكترون در تعدادي اتم به اين شكل سازمان دهي شوند،

آهن يا آلياژ آهن ويژگي را از خود ساطع مي‌كند كه آن را خاصيت مغناطيسي مي‌ناميم.

برخي پژوهش‌ها و شيوه‌هاي مغناطيس درماني

طبق تحقيقات به عمل آمده، آبي كه مغناطيسي شده باشد

رشد گياهان را افزايش مي‌دهد.

مشخص شده است گياهاني كه با آب مغناطيسي آبياري شده بودند، از رشد بيشتري نسبت به گياهاني كه با آب شير آبياري شده بودند داشتند.

گياهاني كه با آبي كه با قطب شمال آهن‌ربا مغناطيسي شده بود آبياري شده بودند،

با سرعت بسيار كمتري رشد مي‌كردند.

شاخه هاي بريده شده گل كه در آب مغناطيسي شده با قطب شمال آهن‏ربا قرار داده شده بودند

به خوبي دوام آوردند ولي شاخه‌هايي كه در آب مغناطيسي شده قطب جنوب آهن‌ربا قرار داده شده بودند گلبرگ خود را از دست دادند.

حتي جوانه‌هايي كه با آب مغناطيسي قطب جنوب آهن‌ربا آبياري شده بودند رشد فراوان تري داشتند.

اين يافته‌ها مهم هستند زيرا اثبات مي‌كنند كه نيروي آهن‌ربا بر همه شكل‏هاي مختلف حيات اثر مي‌گذارد.

پژوهش‏هاي زيادي در مورد آب نيز به عمل آمده است.

بلورهاي آب بسته به محيطي كه در آن شكل مي‌يابند، شكل‏هاي مختلفي به خود مي‌گيرند.

موسيقي، انرژي‌هاي عاطفي، روحاني، و فيزيكي موجود در محيط، خلق و خوي مردم و برخي عوامل ديگر بر تشكيل بلورهاي آب اثر مي‌گذارد. آبهاي متبلور دو نوع هستند:

سالم و ناسالم. مصرف آب ناسالم سلامت مردم آن منطقه را به خطر مي‌اندازد.

دانشمندان ژاپني اثبات كرده‌اند كه بلورهاي آب مي‌توانند حالت‌هاي مختلفي داشته باشند مثلاً شاد يا غمگين.

وقتي مي‌دانيم كه بيش از 70 درصد بدن ما را مايعات تشكيل مي‌دهد، هر نوع يافته‌اي از اين نوع مي‌تواند در درك بدن انسان و درمان بيماري‏ها مفيد واقع شود.

منبع :اسرار ذهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by