تلقین

هيپنوتيزم به روش تلقينات لفظي (( خالص ))

هيپنوتيزم به روش تلقينات لفظي (( خالص ))

آنچه كه در زير مي آيد , يك روش القاي خلسه هيپنوتيزمي است كه تنها بر پايه ارائه تلقينات لفظي بنا شده است.

اين روش بندرت مورد استفاده قرار مي گيرد , معمولا با شمارش و يا ساير ابتكارات مخلوط مي شود

و در اين شرايط كارآيي و نتيجه بيشتري به بار مي آورد.

ضمنا بايد اين نكته را در نظر داشت كه ريشه و بنيان بسياري

از تكنيك هاي القاي خلسه هيپنوتيزمي را تلقينات لفظي تشكيل مي دهد.

بنابراين براي كساني كه مايلند در هيپنوتيزم تسلط زيادي داشته باشند , بايد اين تكنيك را خيلي خوب و عالي بياموزند .

در اين متد خيلي روشن و دقيق مراحل تحول و تطور گام اول به بوم و دوم به سوم به چشم مي خورد.

از سوي ديگر توجه بفرماييد كه چگونه سوژه به شرايطي وارد مي شود كه قبلا با عنوان (( تمركز بي كوشش ))

مورد توجه ما قرار گرفته است.

شما بايستي نهايت توجه و دقت خود را مبذول داريد تا اين تغييرات گام به گام به صورتي تدريجي و غير محسوس صورت بگيرند. به طوري كه براي سوژه حتي ناظران غير مسلط به هيپنوتيزم – قابل درك نباشند.

پس از آنكه سوژه به پشت دراز كشيد و يا اينكه خيلي راحت در

يك مبل يا صندلي راحتي قرار گرفت , نقطه اي را براي توجه يا نگاه كردن براي او در نظر بگيريد

و بعد به اين صورت ادامه دهيد:
(( حالا خيلي راحت و آرام در شرايط ريلاكس بودن قرار بگيريد

و تمام توجه خودتان رابه نقطه اي معطوف كنيد كه براي شما در نظر گرفته شده است.

به صورتي مستمر و بدون كوشش و زحمت متوجه اين نقطه باشيد.

توجه مدام بر اين نقطه براي شما زحمت و اشكال زيادي به همراه ندارد .

حالا همانطور كه شما بر اين نقطه چشم دوخته ايد.

بتدريج بدن شما شل و شل تر , ريلاكس و ريلاكس تر مي شود. دستهاي شما آرام و شل مي شوند.

پاهاي شما شل و ريلاكس مي گردند. بتدريج يك احساس

كرختي و شلي در دستها و پاهاي شما پديدار مي گردد.

بتدريج چشمان شما خسته و سنگين مي گردند ولي همچنان بر آن نقطه توجه دارند.

پلك هاي شما سنگين و خسته مي شوند ,

بتدريج پلك هاي خسته شما احساس سنگيني كرده و به هم نزديك مي شوند.

در اين شرايط چشم هاي شما تنگ تر و خواب آلود به نظر مي آيند. چشمان خسته شما آنقدر تنگ مي شوند

كه به يك شكاف باريك تبديل مي گردند.

بتدريج در دستها و پاهاي شما يك احساس كرختي و سنگيني پديدار مي گردد.

بتدريج خود شما هم خسته و خسته تر و خواب آلودتر مي شويد .

در آن شرايط شما احساس مي كنيد كه چشمان خسته و سنگين شده شما دارند بسته مي شوند.

سر شما ممكن است به جلو و يا يكي از طرفين تمايل پيدا كند.

بالاخره شما به زماني مي رسيد كه چشمان شما خود به خود بسته مي شوند.

قبل از آن ممكن است پرشهايي در چشمان شما پديدار شود.

در اين زمان شما به خواب هيپنوتيزمي وارد مي شويد. يك خواب بسيار راحت , يك خواب بسيار شيرين و عميق .))

اين تلقينات و آنچه را كه در آينده در جريان كسب تجربه و با تمرين ياد مي گيريد , بارها تكرار و تكرار كنيد.

پيش از اينكه گام دوم برداشته شود ,

بايد مطمعن باشيد كه سوژه كاملا بي حركت شده و برخي از

نشانه هايي كه خبر پيدايش آنها را در آينده به او داده بوديد ,

عملا ظاهر شده اند. در اين زمان شما كاملا مطمعن مي شويد كه او كاملا ريلاكس شده است.

بنابراين به اين صورت ادامه دهيد:

((شما حالا كاملا آرام و ريلاكس شده ايد , هم به صورت ذهني و هم به شكل جسمي , كاملا خودت را رها كن ,

به اين ترتيب بزودي به خواب عميقي فرو مي روي.

الان پلك هاي شما سنگين و خسته شده اند . آنها كاملا سست و شل شده اند.

لحظه به لحظه خسته و خسته تر مي شوند. دستها و پاهاي سنگين و كرخت مي شوند.

همانطور كه براي شما متذكر شدم, تنفس هاي شما دارند عميق و منظم تر مي گردند .

شما بتدريج خسته و خواب آلود مي گرديد. دستها و پاهاي شما خسته و كرخت شده اند.

سر شما احساس سنگيني مي كند.

تمام بدن شما خسته و كرخت شده است , نقطه اي كه بر روي آن تمركز كرده بودي , بتدريج محو و نا مشخص مي شود.

چشمان شما بشدت خسته و خواب آلود شده اند.

در اين لحظات حتي مقداري اشك هم در آنها جمع شده است. چشمان شما دارند بسته مي شوند.

اين احساس بسته شدن چشم ها كه همراه با حالت خواب آلودگي است ,

براي شما بسيار جالب و شيرين و خوشايند است.

شما بتدريج احساس مي كنيد. دستها و پاهاي شما دارند سنگين و كرخت مي شوند

و با احساس سنگيني در سر , بتدريج سر شما دارد به جلو و يا يكي از طرفين منحرف مي شود.

شما احساس مي كنيد كه چشمان خسته شما دارند بسته مي شوند . چشمان شما دارند بسته مي شوند .

پرش هايي در گوشه چشم هاي شما ظاهر شده است …

شما احساس مي كنيد كه چشمان شما دارند بسته مي شوند … خيلي خوب ! .. چشمانت را ببند و به خواب راحتي برو …

يك خواب خيلي راحت و شيرين … يك خواب خيلي راحت و عميق … يك خواب بسيار بسيار عميق ! ))

از اين احظه به بعد كلام شما لحن محكم و آمرانه اي را به خود مي گيرد

و شما به صورت محكم و قاطعانه اي كلمات خواب عميق و عميق تر را تكرار و تكرار مي كنيد.

در اين مراحل اگر به صورتي خود به خود چشمان سروژه بسته شده باشد ,

به احتمال زياد او در يك خلسه هيپنوتيزمي قرار گرفته است.

شما نبايد هرگز از اين موضوع اطمينان داشته و يا به اين عمق از خلسه اكتفا كنيد.

بلكه بايستي خلسه سوژه را عميق و عميق تر كنيد.

بنابر اين در اين شرايط لحن صحبت خودتان را محكم و آمرانه تر كنيد

و به صورتي محكم و قاطع به اراءه تلقينات لفظي بپردازيد :

(( در اين لحظه شما در يك خلسه شيرين و هيپنوتيزمي قرار گرفته ايد ,

ولي من مايلم شما را در يك خلسه عميق تري قرار بدهم .

من مي خواهم تا عدد ده بسمارم . زماني كه به عدد ده رسيدم شما در خلسه عميق تري قرار مي گيري ..

يك خواب بسيار عميق … يك خواب هيپنوتيزمي خيلي عميق و شيرين …

با هر عددي كه من مي شمارم , شما به خلسه عميق و عمي قتري مي روي …

زماني كه من به عدد ده رسيدم , شما در يك خواب بسيار بسيرا عميق قرار مي گيري .

حالا من مي شمارم : يك ! … شما لحظه به لحظه به خواب عميق تري فرو مي رويد .

دو! … شما به درون يك خلسه عميق هيپنوتيزمي وارد مي شويد.

سه ! … چهار ! … پنج …! شما هنوز به عمق بيشتري از خلسه هيپنوتيزمي وارد مي شويد … شش ! … هفت! …

خودت را كاملا رها كن … بگذار به يك خواب بسيار بسيار عميقي وارد بشوي … هشت !

حالا شما در يك خواب بسيار بسيار عميقي قرار گرفته ايد …

خوابي بسيار راحت , عميق و آرامش بخش ! … نه ! … يك

خواب خيلي عميق تر … يك خلسه هيپنوتيزمي خيلي راحت تر

و عميق تر ! … ده ! … يك خواب بسيار عميق … يك خواب

بسيار شيرين … شما حالا در يك خواب هيپنوتيزمي بسيار شيرين و عميق قرار گرفته ايد!))

و در اين لحظه مراحل القاي هيپنوتيزم به پايان رسيده است.

در اين زمان معمولا سوژه مورد آزمايش قرار مي گيرد

تا مطمعن شويم كه او در يك خواب هيپنوتيزمي قرار گرفته يا نه ؟ براي اين منظور شما مي توانيد

از آزمون هاي كاتالپسي در دستها و يا پلك ها استفاده كنيد.

روش هاي بيدار كردن سوژه هيپنوتيزم شده:

راههاي متعددي براي بيدار كردن سوژه هيپنوتيزمي وجود دارند كه در اينجا به شرح يكي از آنها مي پردازيم .

به سوژه بگوييد كه مي خواهيد او را از خواب بيدار كنيد. بعد با لحني موكدانه و آمرانه بگوييد

كه او زماني كه از خواب بيدار شود , احساس مي كند كه كاملا شاد و سرحال است .

به او متذكر شويد كه مي خواهيد تا پنج بشماريد.

زماني كه شما به عدد پنج برسيد , او احساس مي كند كه كاملا بيدار و سرحال است ,

حتي خيلي بهتر از زماني است كه هنوز هيپنوتيزم نشده بود . پس از آن بگوييد :

(( يك … دو … سه … چهار … پنج! … شما كالما بيدار هستيد ! ))

بعد براي تاكيد مي توانيد دستانتان را به يكديگر بزنيد و يا خيلي ساده با يك بشكن و به صورتي جذاب به اين برنامه خاتمه بدهيد.

هرگز براي بيدار كردن يك سوژه از خواب بر چهره او سيلي نزنيدو يا او را ناگهان از خواب بيدار نكنيد. همان طور كه بيان شد

, خيلي بهتر و كاملا منطقي است كه ابتدا در سوژه حالت انتظار

براي بيدار شدن را به وجود بياوريد و بعد به صورتي كه بيان شد

, براي بيدار كردن او شروع به شمارش كنيد. هميشه به ياد

داشته باشيد كه پيش از آنكه سوژه را از خواب بيدار كنيد , در

زمينه شاد و سالم بودن پس از بيدار شدن به او تلقينات لازم را

بدهيد. تنها در اين شرايط است كه پس از بيدار شدن , سوژه

شكايت از سردرد نكرده و در چشمانش ناراحتي و خستگي

احساس نمي كند و پس از آن هم از ناراحتي هاي ديگري شكايت ندارد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by