انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی اختلالات پوستی_قسمت سوم

پروتکل انرژی درمانی اختلالات پوستی_قسمت سوم

پروتکل انرژی درمانی اختلالات پوستی_قسمت سوم

پرورياسيس‌

مراحل درمان

در بيماران‌ مبتلا به‌ پزورياسيس‌، چاكراهاي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و منگ‌مين‌ و قاعده‌اي‌ كثيف‌ هستند انرژي‌ قرمز مايل‌ به‌

خاكستري‌ از چاكراهاي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و قاعده‌اي‌ به‌ چاكراهاي‌ منگ‌مين‌ مي‌رود.

 

اين‌ انرژي‌ قرمز چركين‌ از چاكراي‌منگ‌مين‌ به‌ قسمتهاي‌ ديگر بدن‌ پخش‌ مي‌شود.

بطور كلي‌ پزورياسيست‌ منشاء رواني‌ و عاطفي‌ دارد.

1- بيمار را اسكن‌ كنيد و سپس‌ در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد.

2- جارو كردن‌ عمومي‌ را دوبار انجام‌ دهيد.

 

3- براي‌ تسكين‌ سريع‌ بيمار، جارو كردن‌ موضعي‌ را متناوباً با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد

بر روي‌ قسمتهاي‌ ناراحت‌ بدن‌ انجام‌ دهيد. پراناي‌ نارنجي‌ را بر روي‌ سر، قلب‌، طحال‌، يا نزديك‌ آن‌ها بكار نبريد.

 

4- جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و كبد انجام‌ دهيد.

با پراناي‌سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ شبكة‌

خورشيدي‌انرژي‌ بدهيد. درمانگران‌ پرانائي‌ پيشرفته‌ با تجربه‌ و متخصص‌ مي‌توانند از

«تكنيك‌ پاكسازي‌ شبكة‌ خورشيدي‌» استفاده‌كنند.

 

پروتکل انرژی درمانی اختلالات پوستی_قسمت سوم. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی اختلالات پوستی_قسمت سوم

 

5- عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ منگ‌مين‌ انجام‌ دهيد. اين‌ كار اهميت‌ زياد دارد.

6- جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ متناوباً با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ بر روي‌چاكراي‌

قاعده‌اي‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ انرژي‌ بدهيد. تأكيد درمان‌ بر روي‌

مراحل‌ 3 تا 6 است‌.

 

7- جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ آجنا انجام‌ دهيد، سپس‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌

بامقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد.

 

8- براي‌ فعال‌  كردن‌ چاكراي‌ قلب‌، جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد.

باپراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با تعداد بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌

انرژي‌بدهيد. همزمان‌ مجسم‌ كنيد كه‌ چاكراي‌ جلوئي‌ قلب‌ بزركتر مي‌شود. هدف‌ از اين‌ كار ايجاد آرامش‌ دروني‌ مي‌باشد.

9- انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

 

10- تا زماني‌ كه‌ لازم‌ باشد درمان‌ را سه‌ بار در هفته‌ تكرار نماييد.

نازك‌ شدن‌ مو

مراحل درمان

يك‌ فرد ممكن‌ است‌ كه‌ چاكراهاي‌ تاج‌ و پيشاني‌ سالمي‌ داشته‌ باشد ولي‌ باز هم‌ دچار ريزش‌ يا نازك‌ شدن‌ مومي‌باشد.

علت‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ پوست‌ سر از پرانا خالي‌ شده‌ است‌.

روشن‌ بينان‌ اين‌ حالت‌ را به‌ رنگ‌ خاكستري‌ روشن‌ ياخاكستري‌ روشن‌ مايل‌ به‌ زرد مي‌بينند.

ميزان‌ سلامتي‌ پوست‌ سر بستگي‌ به‌ ميزان‌ سلامتي‌ چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سر، چاكراهاي‌ فرعي‌ فك‌ و چاكراي‌ گلودارد

زيرا اين‌ چاكراها بر سرخرگهاي‌ شرياني‌، كه‌ به‌ سر از جمله‌ پوست‌ سر خون‌ مي‌رساند، اثر دارند.

در بسياري‌ از موارد، اگر نگوييم‌ در بيشتر آنها، چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و چاكراي‌ جنسي‌

و چاكراي‌ قاعده‌اي‌ نيزبيمار مي‌باشند.

 

چاكراي‌ قاعده‌اي‌ پوست‌ و مو را كنترل‌ مي‌كند و به‌ آنها انرژي‌ مي‌دهد. خالي‌ شدن‌ چاكراي‌ جنسي‌ سبب‌مي‌شود

چاكراي‌ گلو نيز تا حدي‌ خالي‌ شود. استرس‌ زياد سبب‌ خواهد شد چاكراهاي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و قاعده‌اي‌ و

گلو و چاكراهاي‌ فرعي‌ فك‌ درست‌ كار نكنند كه‌ ممكن‌ است‌ بصورت‌ نازك‌ شدن‌ سريع‌ مو نمايان‌ شود.

1- بيمار را اسكن‌ كنيد و سپس‌ در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد.

 

2- جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ قسمت‌ يا قسمت‌هاي‌ كم‌ موي‌ پوست‌ سر انجام‌ دهيد.

به‌ منظورمتمركز كردن‌ انرژي‌، با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ قسمت‌ كم‌ موي‌ پوست‌ سر انرژي‌ بدهيد.

براي‌ تحريك‌ رشدسريع‌ مو، با مقدار بيشتري‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با اندكي‌ زرد روشن‌ مايل‌

به‌ سفيد به‌ قسمت‌ مورد نظر انرژي‌بدهيد.

 

نسبت‌ پرانائي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد حدود 95 درصد و زرد روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد 5 درصد مي‌باشد.

پراناي‌قرمز و زرد بايد پس‌ از يكديگر بكار بروند. در صورتي‌ كه‌ همزمان‌ با هم‌ بكار بروند اثر آن‌ كاملاً برعكس‌ خواهد بود.

 

3- جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ آجنا انجام‌ دهيد؛ با اندكي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با

مقداربيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد.

4- جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سر، چاكراهاي‌ فرعي‌ فك‌، و چاكراهاي‌ گلوانجام‌ دهيد،

با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آن‌ها انرژي‌ بدهيد.

هدف‌ از اين‌ مرحله‌ بهبود جريان‌ خون‌ در پوست‌ سر در سطح‌ مويرگي‌ مي‌باشد.

 

5- جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و بر روي‌ كبد انجام‌ دهيد.

با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌

چاكراي‌ شبكة‌خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد.

 

6- جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ ناف‌، جنسي‌، و قاعده‌اي‌ انجام‌ بدهيد.

7- انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

8- تا هر زمان‌ كه‌ لازم‌ باشد درمان‌ را چند بار در هفته‌ تكرار نماييد.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن