انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی بیماری عروق کرونر

پروتکل انرژی درمانی بیماری عروق کرونر

پروتکل انرژی درمانی بیماری عروق کرونر

انسداد جزئي‌ قلب‌ – بيماري‌ عروق‌ كرونر

مراحل درمان

در اين‌ حالت‌ قسمتهائي‌ از قلب‌ دچار انباشتگي‌ پرانا و قسمتهايي‌ از آن‌ خالي‌ از پرانا مي‌باشند. به‌ منظور پاكسازي‌

و حل‌ كردن‌ پراناي‌ اضافي‌ از پراناي‌ سبز استفاده‌ مي‌شود.

براي‌ تقويت‌ قلب‌ و انبساط‌ رگهاي‌ خوني‌ از پراناي‌ قرمز استفاده‌مي‌شود، با اين‌ كار خون‌ بيشتري‌ مي‌تواند

در ماهيچه‌هاي‌ قلب‌ جريان‌ يابد. چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ كثيف‌ و بيش‌ از حدفعال‌ است‌. كبد كمي‌ بيمار مي‌باشد.

 

1- بيماررا اسكن‌ كنيد و سپس‌ در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد.

2- جارو كردن‌ عمومي‌ را انجام‌ دهيد.

3- جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و بر روي‌ كبد انجام‌ دهيد.

اين‌ كار اهميت‌ زيادي‌ دارد.

 

4ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ قلب‌ و برروي‌ خود قلب‌انجام‌ دهيد.

عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را متناوباً با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و بنفش‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد با يك‌ يا

دو انگشت‌ برروي‌ قسمت‌ يا قسمتهاي‌ كوچك‌ معيوب‌ انجام‌ دهيد. قسمت‌ پاييني‌ چپ‌ قلب‌ بايد بطور كامل‌ پاكسازي‌شود.

 

پروتکل انرژی درمانی بیماری عروق کرونر. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی بیماری عروق کرونر

 

5ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌ پشت‌ قلب‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌

با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد از طريق‌ چاكراي‌ پشت‌ قلب‌ به‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد. پراناي‌ سبز اثر پاك‌ كننده‌ وحل‌ كننده‌،

و پراناي‌ قرمز اثر تقويت‌ كننده‌ و منبسط‌ كننده‌ دارد.

6ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را باز هم‌ برروي‌ چاكراي‌جلوئي‌ قلب‌ وخود قلب‌ انجام‌ دهيد.

 

7ـ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و سپس‌ بنفش‌روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌

جلوئي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد.

اين‌ كار براي‌ برگرداندن‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌و كبد به‌ حالت‌ طبيعي‌ است‌. پراناي‌ آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد اثر متوقف‌

كننده‌ برروي‌ چاكراي‌ شبكة‌  خورشيدي‌ پر كاردارد. از آبي‌ تيره‌ استفاده‌ نكنيد زير اثر فشرده‌ كننده‌ ومتراكم‌ كننده‌

دارد و ممكن‌ است‌ برروي‌ قلب‌ اثر بگذارد.

8ـ باز هم‌عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ رابرروي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ وپشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و برروي‌ كبدانجام‌ دهيد.

 

 9ـ عمل‌ جاروكردن‌موضعي‌ را برروي‌ ريه‌ها انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و

قرمز روشن‌ مايل‌به‌ سفيد از طريق‌ پشت‌ ريه‌ها به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

اين‌ كار اثر پاك‌ كننده‌، حل‌ كننده‌، ومنبسط‌ كننده‌ برروي‌ رگها دارد.

 

درهنگام‌ انرژي‌ دادن‌ به‌ ريه‌ها با پراناي‌ نارنجي‌، نوك‌ انگشتها نبايد به‌ سمت‌ سر باشد.

10ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌ و ناف‌ انجام‌ دهيد، وبراي‌ تقويت‌ بيشتر قلب‌ و بدن‌ با پراناي‌

قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌بدهيد.

 

11ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ چاكراهاي‌ تاج‌ و پيشاني‌ و آجنا و گلو انجام‌ دهيد.

باكمي‌ پراناي‌  سبزروشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

 12ـ انرژي‌ پراناي‌داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

13ـ درمان‌ را سه‌ بار در هفته‌ انجام‌ دهيد.

 

اگر درمان‌ بدرستي‌ انجام‌ گيرد معمولاً بيمار پس‌ از آن‌ احساس‌ تسكين‌ و آرامش‌ خواهد كرد. پس‌ از يك‌ يا دو هفته‌بسياري‌

اساساً بهبود خواهد يافت‌، اما ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد كه‌ درمان‌ را تا حدود دو يا سه‌ ماه‌ يا تا زماني‌ كه‌ بسيار كاملاً شفا يابد

ادامه‌ دهيد. احتمال‌ زيادي‌ وجود دارد كه‌ حال‌ بسياري‌ پس‌ از چند جلسه‌ درماني‌ كاملاً خوب‌ باشد و قبل‌

از پايان‌ درمان‌ كامل‌ آن‌ را قطع‌ نمايد.

 

اين‌ اشتباه‌ بزرگي‌ است‌ و بايد از آن‌ جداً اجتناب‌ ورزيد. درمانگران‌ پرانائي‌ پيشرفته‌ ماهر و باتجربه‌، مي‌توانند عمل‌ جارو كردن‌

موضعي‌ را متناوباً با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و قرمزروشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

برروي‌ قلب‌ انجام‌ دهند. جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ چاكراي‌ پشت‌

 

قلب‌ انجام‌ دهيد. باپراناي‌ سبزروشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، نارنجي‌ روش‌ مايل‌ به‌ سفيد، و قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

از طريق‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ به‌ آن‌ انرژي‌بدهيد. «تكنيك‌ پاكسازي‌ چاكراي‌ شبكة‌خورشيدي‌» را انجام‌ دهيد.

اين‌ كار اثر پاكسازي‌ سريعي‌ برروي‌ چاكراي‌ شبكة‌خورشيدي‌ و برروي‌ كبد دارد.

 

اگر درمان‌ بدرستي‌ انجام‌ گيرد احتمال‌ داردكه‌ بسيار فوراً تسكين‌ يابد وبهبود او بسيار سريع‌خواهد بود. بيمار بايد رژيم‌ غذائي‌

صحيحي‌ داشته‌ باشد و بايد از شرايط‌ پراضطراب‌ يا ناراحت‌ كننده‌ دوري‌ نمايد. بايدبه‌ بيماران‌ آموخت‌ كه‌ احساساتشان‌

را كنترل‌ كنند و از كار بيش‌ ازحد بپرهيزند.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by