انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی واریس رگ ها

پروتکل انرژی درمانی واریس رگ ها

پروتکل انرژی درمانی واریس رگ ها

سخت‌ شدن‌ رگها

مراحل درمان

1ـ بيمار را اسكن‌ كنيد و سپس‌ در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد.

 2ـ عمل‌ جارو كردن‌ عمومي‌ رادوباره‌ با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

 3ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ تمام‌ چاكراهاي‌ اصلي‌ وتمام‌اندام‌هاي‌ حياتي‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

انجام‌ دهيد.

4ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ چاكراهاي‌ آجنا،پيشاني‌، تاج‌ و پشت‌ سر انجام‌ دهيد.

پروتکل انرژی درمانی واریس رگ ها. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی واریس رگ ها

 

با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌آنها انرژي‌ بدهيد.

5ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ فك‌، چاكراي‌ گلو، و چاكراي‌ ثانوية‌ گلو انجام‌ دهيد.

اين‌ كار اهميت‌ دارد. با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌

با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

 

6ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و قرمز

روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد از طريق‌ چاكراي‌پشت‌ قلب‌ به‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد. درمانگران‌ پيشرفته‌ باتجربه‌ و ماهر مي‌ توانند

از نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد استفاده‌نمايند.

7ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ ريه‌ها (از جلو، بغل‌ و پشت‌) انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌مايل‌ به‌ سفيد،

نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، از طريق‌ پشت‌ ريه‌ها به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

 

اين‌مرحله‌ خيلي‌ مهم‌ است‌ زيرا خوني‌ كه‌ از ريه‌ها مي‌گذرد پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌

به‌ سفيد راجذب‌ خواهد كرد و اين‌ موضوع‌ اثر پاك‌ كننده‌ برروي‌ تمام‌ رگهاي‌ خوني‌ در سراسر بدن‌ دارد.

مقدار جذب‌ شدن‌ پراناي‌سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد در خوني‌ كه‌ از ريه‌ها مي‌گذرد

خودبخود بوسيلة‌ بدن‌ تنظيم‌خواهد شد.

 8ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و برروي‌ كبدانجام‌ دهيد.

 

با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و سپس‌ با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد به‌

چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد. درمانگران‌ پيشرفتة‌ ماهر و با تجربه‌ «تكنيك‌ پاكسازي‌ اندام‌هاي‌ دروني‌»

را انجام‌ دهند. اين‌ كار اثر پاكسازي‌ كنندة‌ سريع‌ برروي‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌، كبد، و اعضاي‌ داخلي‌ ديگر دارد.

9ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌، چاكراي‌ جنسي‌، و چاكراي‌ ناف‌ انجام‌ دهيد.

با پراناي‌قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

 

10ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌مايل‌ به‌ سفيد برروي‌ دستها و پاها انجام‌ دهيد.

با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ دستها و پاها انرژي‌بدهيد.

 11ـ انرژي‌ پرانايي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد كنيد.

 12ـ تا هر زمان‌ كه‌ لازم‌ باشد درمان‌ را دوبار در هفته‌ تكرار نماييد.

واریس‌ سياهرگها

مراحل درمان

در اين‌ حالت‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ تا اندازه‌اي‌ خالي‌ از پرانا است‌. پاها و چاكراهاي‌ فرعي‌ آن‌ بسيار آلوده‌ مي‌باشند.

چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ معمولاً بيمار است‌.

1ـ بيمار را اسكن‌ كنيد و در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد.

2ـ جاروكردن‌ عمومي‌ را دوباره‌ انجام‌دهيد.

3ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ چاكراهاي‌ ناف‌ و جنسي‌ و قاعده‌اي‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌سفيد به‌

آنها انرژي‌ بدهيد.

 

 4ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را متناوباً با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد برروي‌ تمام‌ قسمتهاي‌

پا بويژه‌ روي‌ باسن‌، زانو، و چاكراي‌ فرعي‌ كف‌ پاها و برروي‌ قسمتهاي‌ معيوب‌ و ناراحت‌ بدن‌انجام‌ دهيد.

 5ـ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ باسن‌، چاكراي‌زانو، چاكراي‌ كف‌ پا، و قسمتهاي‌ نارحت‌ بدن‌ انرژي‌ بدهيد.

6ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌  با پراناي‌ سبزروشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و سپس‌ با

پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد بر روي‌ چاكراي‌جلويي‌ و پشتي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ انجام‌ دهيد.

 

 7- عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلويي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌دهيد. با بند روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و

سپس‌ با مقدار بيشتري‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد.

8 ـ انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

9ـ درمان‌ را سه‌ بار در هفته‌ تكرار نماييد.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by