انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی بالا بودن فشار خون‌

پروتکل انرژی درمانی بالا بودن فشار خون‌

پروتکل انرژی درمانی بالا بودن فشار خون‌

بالا بودن فشار خون‌

 

چاكراي‌ منگ‌ مين‌ فشار خون‌ را كنترل‌ مي‌كند. اندازه‌ طبيعي‌ آن‌ حدود 12 تا 23 اندازة‌ متوسط‌ چاكراهاي‌ اصلي‌ ديگراست‌.

در بيماران‌ مبتلا به‌ فشار خون‌ چاكراي‌ منگ‌مين‌ پركار است‌.

اگر اندازة‌ چاكراي‌ منگ‌ مين‌ حدود به‌ (برابر) اندازة‌متوسط‌ چاكراهاي‌ ديگر باشد آنگاه‌ احتمال‌ دارد كه‌ بيمار دچار فشار خون‌

خفيف‌ باشد. اگر اين‌ نسبت‌ بيش‌ از دو به‌ يك‌برابر باشد، آنگاه‌ فشار خون‌ نسبتاً شديد مي‌باشد. بعبارت‌ ديگر، اگر

 

چاكراي‌ منگ‌مين‌ بيش‌ از شش‌ اينچ‌ و چاكراهاي‌اصلي‌ ديگر حدود سه‌ اينچ‌ قطر داشته‌ باشند آنگاه‌ ميزان‌ فشار شديد است‌.

چاكراي‌ منگ‌ مين‌ ممكن‌ است‌ انباشته‌ ياخالي‌ از پرانا باشد. در بيماران‌ مبتلا به‌ فشار خون‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌

معمولاً دچار انباشتگي‌ و پركاري‌ است‌ كه‌ اين‌سبب‌ پركاري‌ چاكراي‌ منگ‌ مين‌ نيز مي‌شود.

 

چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و چاكراي‌ منگ‌مين‌ مملو از انرژي‌ پرانائي‌ قرمز وكثيف‌ مي‌باشند. به‌ منظور درمان‌ بالا بودن‌ فشار،

ابتدا بايد چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و چاكراي‌ منگ‌مين‌ را كاملاً پاكسازي‌كنيد و سپس‌ با استفاده‌ از پراناي‌ آبي‌ روشن‌ آنها

را ببنديد. عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ كامل‌ اثر متعادل‌ كنندة‌ تدريجي‌ برروي‌ چاكراهاي‌ پركار شبكة‌ خورشيدي‌ و منگ‌مين‌ دارد.

 

بستن‌ چاكرا با پراناي‌ آبي‌ بدون‌ پاكسازي‌ آن‌ «نتيجة‌ پايداري‌»نخواهد داشت‌. دليل‌ آن‌ اينست‌ كه‌ پس‌ از مدت‌

كوتاهي‌ چاكراها دوباره‌ پركار خواهند شد.

نواحي‌ نخاع‌ و سر نيز بايد تحت‌ درمان‌ قرار گيرند زيرا مملو از انرژي‌ پرانائي‌ قرمز كثيف‌ و چركين‌ مي‌باشند.

 

پروتکل انرژی درمانی بالا بودن فشار خون‌. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی بالا بودن فشار خون‌

 

چاكراي‌طحال‌ ارتباط‌ بسيار نزديكي‌ با چاكراي‌ منگ‌مين‌ دارد. اگر چاكراي‌ طحال‌ را فعال‌ كنيم‌ آنگاه‌ چاكراي‌ منگ‌ مين‌ نيز

تااندازه‌اي‌ فعال‌تر خواهد شد. به‌ همين‌ دليل‌ توصيه‌ نمي‌كنيم‌ كه‌ به‌ چاكراي‌ طحال‌ يك‌ بيمار مبتلا به‌ فشار خون‌

انرژي‌ داده‌شود.

به‌ چاكراي‌ ناف‌ اين‌ بيماران‌ نبايد بيش‌ از حد انرژي‌ داده‌ شود زيرا اين‌ چاكرا نيز ارتباط‌ نزديكي‌ با چاكراي‌ طحال‌ وچاكراي‌

منگ‌ مين‌ دارد.

 

بالا بودن‌ فشار ممكن‌ از نظر فيزيكي‌ ناشي‌ از بدكار كردن‌ كليه‌ها يا عوامل‌ بيروني‌ ديگر باشد. در بيشتر موارد علت‌

ياعلت‌هاي‌ ناراحتي‌ از نظر پزشكي‌ مشخص‌ و شناخته‌ شده‌ نيستند. در اغلب‌ موارد نمونه‌ يا نمونه‌هايي‌ كه‌ علت‌ آنها

از نظرپزشكي‌ ناشناخته‌ باشد، «فشار خون‌ اساسي‌» ناميده‌ مي‌شوند.

آن‌ را مي‌توان‌ كنترل‌ كرد ولي‌ از نظر پزشكي‌ غيرقابل‌ علاج‌محسوب‌ مي‌شود. از ديدگاه‌ درمان‌ پرانائي‌ بالا بودن‌

 

«فشار خون‌ اساسي‌» ناشي‌ از پركاري‌ چاكراي‌ منگ‌مين‌ است‌ كه‌ آن‌نيز معمولاً ناشي‌ از پركاري‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌

مي‌باشد.

بعبارت‌ ديگر «فشار خون‌ اساسي‌» عمدتاً ريشه‌ رواني‌دارد. با انجام‌ مكرر درمان‌ پرانائي‌ مي‌توان‌ فشار خون‌ بيمار را به‌

حال‌ طبيعي‌ در آورد.

 

مراحل درمان

 

1ـ بيمار را اسكن‌ كنيد و پس‌ در طي‌ درمان‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد. براي‌ تعيين‌ ميزان‌ انباشتگي‌ پرانائي‌ چاكراي‌منگ‌

مين‌ را از جلو اسكن‌ كنيد، و سپس‌ براي‌ تعيين‌ ميزان‌ پركاري‌ آن‌ را از طرفين‌ اسكن‌ نماييد. همين‌ طرز

اسكن‌ كردن‌ رابرروي‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ انجام‌ دهيد. براي‌ مقايسه‌، چاكراهاي‌ ديگر را نيز اسكن‌ نماييد.

 2ـ عمل‌ جارو كردن‌عمومي‌ را دو يا سه‌ بار انجام‌ دهيد.

 

 3ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ كل‌ ناحية‌ سر بويژه‌ پشت‌ سر ونخاع‌ انجام‌دهيد. اين‌ نواحي‌ به‌ رنگ‌ قرمز مايل‌

به‌ خاكستري‌ مي‌باشند.

 4ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌جلوئي‌ وپشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و چاكراي‌ منگ‌ مين‌ انجام‌ دهيد.

آنها را از جلو و طرفين‌ دوباره‌ اسكن‌ نماييد. با پاكسازي‌كامل‌ اين‌ دو چاكرا فشار خون‌ بتدريج‌ به‌ حال‌ طبيعي‌ باز خواهد گشت‌.

اين‌ مرحله‌ بسيار مهم‌ است‌.

 

 5ـ براي‌ بستن‌ چاكراي‌منگ‌ مين‌ با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد و همزمان‌ اراده‌ كنيد چاكراي‌ منگ‌ مين‌ تا

حدود 12 اندازة‌ متوسط‌چاكراهاي‌ ديگر كوچكتر مي‌شود. چاكراي‌ منگ‌ مين‌ را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

پس‌ از بسته‌ شدن‌ و توقف‌ موفقيت‌آميز اين‌چاكرا، فشار خون‌ به‌ سرعت‌ پايين‌ مي‌آيد.

 

6ـ به‌ منظور بستن‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ به‌ آن‌ انرژي‌بدهيد و همزمان‌ اراده‌ كنيد تا حدود اندازه‌

متوسط‌ چاكراهاي‌ ديگر كوچكتر شود چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ را نبايد بيش‌از حد ببنديد زيرا اين‌ كار بيمار را ضعيف‌ مي‌كند.

چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

 

 7ـ پس‌ از يك‌ تا دوساعت‌ ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد مراحل‌ 4 تا 6 را تكرار كنيد زيرا احتمال‌ دارد كه‌ چاكراهاي‌ شبكة‌ خورشيدي‌

منگ‌ مين‌دوباره‌ پركار شوند.

8ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌

با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد.

همزمان‌مجسم‌ كنيد كه‌ چاكراي‌ قلب‌ بزرگتر مي‌شود. اين‌ كار به‌ طبيعي‌ شدن‌ فشار خون‌ كمك‌ مي‌كند و نيز

احساس‌ آرامش‌ دروني‌به‌ انسان‌ مي‌بخشد.

 

 9ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را باز هم‌ برروي‌ ناحية‌ سرانجام‌ دهيد. براي‌ اطمينان‌ از انعطاف‌ پذيري‌ و قوي‌ماندن‌ رگهاي‌ خوني‌ در

ناحية‌ مغز با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، و سپس‌ بنفش‌ روشن‌ مايل‌به‌ سفيد اندكي‌

به‌ چاكراهاي‌ تاج‌ و پيشاني‌ و آجنا و چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سر انرژي‌ بدهيد.

 

سبز براي‌ پاكسازي‌ است‌، آبي‌براي‌ انعطاف‌ پذيري‌، و بنفش‌ معمولي‌ براي‌ تقويت‌ است‌. به‌ ناحية‌ سر بيش‌ از حد

انرژي‌ ندهيد. ناحية‌ سر را دوباره‌ اسكن‌نماييد و عمل‌ جارو كردن‌ را باز هم‌ انجام‌ دهيد.

 10ـ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ فك‌چاكراي‌ گلو،  چاكراي‌ فرعي‌ ثانويه‌ گلو انجام‌ دهيد.

با اندكي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

 

 11ـ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ تا اندازه‌اي‌ بيمار است‌. عمل‌ جارو كردن‌موضعي‌ را بطور كامل‌ انجام‌ بدهيد و مختصري‌

با پراناي‌ سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد.

 12ـ انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ وآزاد نماييد.

13ـ در صورت‌ لزوم‌ درمان‌ را چند بار در هفته‌ تكرار كنيد. از بيمار بخواهيد به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نمايد تامعلوم‌ شود

كه‌ مي‌توان‌ درمان‌ داروئي‌ را كاهش‌ دهد يا متوقف‌ كند.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by