انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی لوپوس‌ اريتماتو سيستمي‌

پروتکل انرژی درمانی لوپوس‌ اريتماتو سيستمي‌

پروتکل انرژی درمانی لوپوس‌ اريتماتو سيستمي‌

 

در اين‌ حالت‌ وضعيت‌ اتريك‌ (اثيري‌ ) شبيه‌ آرتريت‌ روماتوئيد مي‌باشد،

ولي‌ ناراحتي‌ شديدتر است‌. در بعداتريك‌، تمام‌ بدن‌ بيمار و خالي‌ از پرانا است‌.

چاكراي‌ قاعده‌اي‌ بسيار كم‌ انرژي‌ مي‌باشد و چاكراهاي‌ ناف‌،

طحال‌ و شبكة‌خورشيدي‌ نيز بيمار مي‌باشند.

 

پروتکل انرژی درمانی لوپوس‌ اريتماتو سيستمي‌. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی لوپوس‌ اريتماتو سيستمي‌

 

چاكراهاي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ دچار انباشتگي‌ و بسيار آلوده‌ مي‌باشد.

همچنين‌ كبد و طحال‌در بعد اثيري‌ كثيف‌ و آلوده‌ مي‌باشند.

چاكراهاي‌ آجنا، قلب‌ و گلو نيز معيوب‌ مي‌باشند. چاكراي‌ گلو دستگاه‌ لنفي‌

را كنترل‌مي‌كند و به‌ آن‌ انرژي‌ مي‌دهد.

 

همينطور چاكراي‌ گلو و چاكراي‌ قلب‌، غدة‌ تيموس‌ را كنترل‌ مي‌كنند

و به‌ آن‌ انرژي‌ مي‌دهند.

اگر بخشي‌ از انرژي‌ آلودة‌ انباشته‌ شده‌ از چاكراي‌ پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌

به‌ كليه‌ها برود ممكن‌ است‌ كه‌ كليه‌هابيمار شوند.

در هنگام‌ اسكن‌ كردن‌ كليه‌ها دچار انباشتگي‌ به‌ نظر مي‌رسند.

روشن‌ بينان‌ مي‌بينند كه‌ خون‌ بسيار كثيف‌است‌.

 

مفاصل‌ دردناك‌ مي‌شوند و معمولا جوش‌هائي‌ در سراسر بدن‌ ظاهر مي‌شود.

بيمار بسيار كم‌ انرژي‌ مي‌باشد. اگرفرد درمانگر نسبتاً نيرومند نباشد

احتمال‌ دارد كه‌ بيمار به‌ علت‌ جذب‌ سريع‌ انرژي‌ پرانائي‌ او را تا اندازه‌اي‌

از انرژي‌ خالي‌نمايد.

 

مراحل درمان

 

1 – بيمار را اسكن‌ كنيد و در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ او را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

2 –  جارو كردن‌ عمومي‌ را دوبار انجام‌ بدهيد.

3 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و بروي‌ كبد انجام‌دهيد.

با سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌

به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌انرژي‌ بدهيد از پراناي‌

نارنجي‌ تيره‌ بخاطر خطر آبي‌ پرهيز كنيد.

جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌شبكة‌ خورشيدي‌

و برروي‌ كبد تكرار نماييد. اين‌ مرحله‌ برروي‌ كل‌ بدن‌ اثر پاكسازي‌ كننده‌ دارد.

احتمال‌ دارد كه‌ بدن‌ عرق‌نمايد.

 

4 –  جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ ريه‌ها انجام‌ دهيد و مستقيماً از

طريق‌ پشت‌ ريه‌ با پراناي‌ سبزروشن‌ مايل‌ به‌ سفيد،

نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد

اين‌ كار اثر تقويت‌ كننده‌و پاكسازي‌ كننده‌ بر روي‌ خون‌ دارد.

در هنگام‌ انرژي‌ دادن‌ به‌ ريه‌ها با پراناي‌ نارنجي‌ نوك‌ انگشتان‌ نبايد

به‌ سمت‌ سر باشد.

 

5 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ پاها و دستها و بر روي‌ قسمتهاي‌ آسيب‌

ديده‌، بطور كامل‌ و به‌ تناوب‌ باپراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌

سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

چاكراهاي‌ فرعي‌ دست‌ و پاها بايد بطور كامل‌پاكسازي‌ شوند.

اگر پاكسازي‌ درست‌ انجام‌ گيرد، درد تسكين‌ خواهد يافت‌ و جوش ها

كمتر خواهند شد.

 

6 – با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجی

روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ مفصل‌آسيب‌ ديده‌ انرژي‌ بدهيد.

پس‌ از چند جلسه‌ درمان‌ يا چند هفته‌ كه‌ وضعيت‌ بيمار بهتر شد با

پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌سفيد و سپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌

روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ مفاصل‌ آسيب‌ ديده‌ انرژي‌ بدهيد.

 

7 – به‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ روي‌ دست‌ يا پاي‌ معيوب‌ با پراناي‌  قرمز روشن‌

مايل‌ به‌ سفيد انرژي‌ بدهيد.

 

8 – جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ طور كامل‌ بر روي‌ كليه‌ها به‌ تناوب‌ با

پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌

داده‌ و مستقيماً با پراناي‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

 

9 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراهاي‌ فرعي‌

و ناف‌ انجام‌ بدهيد.

 

10 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراهاي‌ طحال‌ انجام‌ دهيد.

اگر بيمار به‌ فشار خون‌ بالا مبتلااست‌ به‌ طحال‌ انرژي‌ ندهيد.

 

11 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد.

از طريق‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ باپراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

و سپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌

سفيد به‌ غدة‌ تيموس‌ انرژي‌بدهيد.

 

12 – جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ طور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ گلو و چاكراي‌ فرعي‌

ثانوية‌ گلو انجام‌ داده‌ و با پراناي‌سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌

روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌

آنها انرژي‌ بدهيد.

 

13 – با مقدار بيشتري‌ پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ گلو،آجنا، پيشاني‌،

تاج‌ و چاكراي‌ پشت‌ سر انجام‌ دهيد.

 

14 – انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

 

15 – درمان‌ را سه‌ بار در هفته‌ تكرار نمايد.

 

درمان‌ لوپوس‌، درمانگر پيشرفته‌ نسبتاً پرقدرت‌ و ماهري‌ نياز دارد. اگر درمان‌ به‌

درستي‌ انجام‌ گيرد، معمولا پس‌از چند جلسه‌ درمان‌، بهبود

قابل‌ توجهي‌ بوجود خواهد آورد.

 

بيمار بايد با به‌ حداقل‌ رساندن‌ احساسات‌ و افكار منفي‌خود

با فرد درمانگر همكاري‌ نمايد. توصيه‌ مي‌شود اين‌ بيماران‌ گياهخوار شوند.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by