انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی سرطان‌ خون‌

پروتکل انرژی درمانی سرطان‌ خون‌

پروتکل انرژی درمانی سرطان‌ خون‌

 

در لوسمي‌ چاكراهاي‌ زير معيوب‌ هستند:

 

الف‌) چاكراي‌ قاعده‌اي‌ – خالي‌ از پرانا، پركار، پر از انرژي‌ معيوب‌ قرمز

مايل‌به‌ زرد چركين‌

ب‌) چاكراي‌ آجنا – خالي‌ از پرانا، كم‌ كار، پر از انرژي‌ معيوب‌ قرمز مايل‌ به‌ زرد چركين‌

ج‌)چاكراي‌ قلب‌ – خالي‌ از پرانا، كم‌ كار، پر از انرژي‌ معيوب‌ قرمز مايل‌ به‌ زرد چركين‌

در بيماران‌ مبتلا به‌ لوسمي‌ چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌، قلب‌ و آجنا درست‌ كار

نمي‌كنند و اندام‌ طحال‌ شديداً باسلولهاي‌ سرطاني‌ آلوده‌ شده‌ و معيوب‌ مي‌باشد.

 

پروتکل انرژی درمانی سرطان‌ خون‌ . دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی سرطان‌ خون‌

 

چاكراي‌ طحال‌ معيوب‌ مي‌باشد. اين‌ چهار چاكرا بايد بطور كامل‌پاكسازي‌ شوند

و به‌ آنها انرژي‌ داده‌ شود. چاكراهاي‌ اصلي‌ ديگر و چاكراهاي‌ فرعي‌

دستها و پاها، نيز معيوب‌ مي‌ باشند.

تفاوت‌ ميان‌ لوسمي‌ مزمن‌ و لوسمي‌ حاد در ميزان‌ پركاري‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌

و مقدار انرژي‌ معيوب‌ زرد چركيني‌است‌ كه‌ در چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌،

قلب‌ و آجنا وجود دارد.

 

در موارد حاد، چاكراي‌ قاعده‌اي‌ به‌ اندازة ‌212 تا 3 برابر نسبت‌ به‌اندازة‌

طبيعي‌ پركار است‌ و انرژي‌ معيوب‌ زرد چركين‌ به‌ 40 تا 60 درصد مي‌رسد.

پيش‌بيني‌ نتيجه‌ در مورد لوسمي‌ حادضعيف‌ است‌. در لوسمي‌ مزمن‌،

چاكراي‌ قاعده‌اي‌ چندان‌ پر كار نيست‌ و انرژي‌ معيوب‌ زرد چركين‌ ممكن‌

است‌ بين‌ 5 تا10 درصد باشد.

در موارد نه‌ چندان‌ حاد انرژي‌ معيوب‌ زرد چركين‌ مي‌تواند 10 تا 40 درصد باشد.

 

مراحل درمان

 

1 – بيمار را اسكن‌ كنيد و در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ او را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

2 – جارو كردن‌ عمومي‌ را چند بار با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

3 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ تاج‌، پيشاني‌، آجنا چاكراي‌ پشت‌ سر

و چاكراي‌ گلو به‌ تناوب‌ باپراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و بنفش‌ معمولي‌

روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

 

با انرژي‌ پرانائي‌ بنفش‌ الكتريكي‌ روشن‌به‌ آنها انرژي‌ بدهيد. تاكيد درمان‌

بر روي‌ چاكراي‌ آجنا است‌ كه‌ بايد بطور كامل‌ پاكسازي‌ شده‌ و به‌ آن‌ انرژي‌ داده‌ شود.

4 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ بطور كامل‌

و به‌ تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌مايل‌ به‌ سفيد و بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

انجام‌ دهيد و از طريق‌ چاكراي‌ پشت‌ قلب‌ با انرژي‌ پرانائي‌ بنفش‌الكتريكي‌

روشن‌ به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد. اين‌ مرحله‌ اهميت‌ بسياري‌ دارد.

 

5 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ ريه‌ها انجام‌ دهيد و از طريق‌ پشت‌ ريه‌ها

با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد ونارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌

ريه‌ها انرژي‌ بدهيد.

اين‌ كار اثر پاكسازي‌ كننده‌ بر روي‌ خون‌ دارد. هنگام‌ انرژي‌ دادن‌ به‌ريه‌ها

با پراناي‌ نارنجي‌ نوك‌ انگشتان‌ نبايد به‌ سمت‌ سر باشد.

 

6 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ طحال‌،

متناوباً با پراناي‌ بنفش‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد انجام‌ دهيد.

با پراناي‌ بنفش‌ الكتريكي‌ روشن‌ با نيت‌ متلاشي‌ كردن‌ و تجزيه‌ كردن‌

سلولهاي‌ لوسمي‌ به‌ چاكراي‌ طحال‌انرژي‌ بدهيد. اين‌ كار بايد با احتياط‌ انجام‌ گيرد.

چاكراهاي‌ طحال‌ و چاكراي‌ منگ‌مين‌ را دوباره‌ اسكن‌ كنيد. اگر پركارهستند،

جارو كردن‌ موضعي‌ را انجام‌ دهيد و با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ آن‌ را ببنديد اين‌

مرحله‌ بسيار مهم‌ است‌.

 

ممكن‌ است‌درمانگران‌ پرانائي‌ پيشرفته‌ و ماهر هم‌ نتوانند فقط‌ با

پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روش‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ طحال‌ انرژي‌بدهند.

7 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ …. بطور كامل‌ و به‌ تناوب‌ با

پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد ونارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

پراناي‌ نارنجي‌ را در نزديك‌ سر يا بالاتر از گردن‌ به‌ كار ببريد.

 

8 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌ بطور كامل‌ و به‌ تناوب‌

با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيدو نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

جارو كردن‌ موضعي‌ را 50 تا 100 بار انجام‌ دهيد.

پاكسازي‌ كامل‌ بسيار مهم‌است‌. چاكراي‌ قاعده‌اي‌ را با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ ببنديد.

سپس‌ دوباره‌ آن‌ را اسكن‌ كنيد.

 

9 – جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ روي‌دستها و پاها، با تاكيد بر چاكراهاي‌

فرعي‌ آنها انجام‌ دهيد.

با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ دستها وپاها انرژي‌ بدهيد.

10 – با انرژي‌ پرانائي‌ بنفش‌ الكتريكي‌ روشن‌، به‌ قصد متلاشي‌ كردن‌

سلول‌هاي‌ لوسمي‌، به‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌انرژي‌ بدهيد.

 

مجسم‌ كنيد كه‌ انرژي‌ پرانائي‌ بنفش‌ الكتريكي‌ وارد تمام‌ اسكلت‌ بدن‌ مي‌شود

(ستون‌ مهره‌ها، دنده‌ ها، جناغ‌سينه‌، استخوانهاي‌ لگني‌ و استخوانهاي‌

دستها و پاها).

فرد درمانگر بايد در هنگام‌ انرژي‌ دادن‌، تا اندازه‌اي‌ قدرت‌ اراده‌خود را اعمال‌ نمايد،

زيرا چاكراي‌ قاعده‌اي‌ معمولا به‌ انرژي‌ بنفش‌ الكتريكي‌ پاسخ‌ نمي‌دهد.

همچنين‌ در هنگام‌ انرژي‌دادن‌، فرد درمانگر بايد قصد كند كه‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌

پركار نخواهد شد. چاكراي‌ قاعده‌اي‌ را دوباره‌ اسكن‌ كنيد.

 

براي‌انجام‌ صحيح‌ اين‌ مرحله‌ يك‌ درمانگر پرانائي‌ پيشرفته‌ متخصص‌ و

با تجربه‌ لازم‌ است‌.

11 – درمانگران‌ پيشرفته‌اي‌ كه‌ مهارت‌ كمتري‌ دارند. مي‌توانند فقط‌ با

پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌چاكراي‌ قاعده‌اي‌ انرژي‌ بدهند.

انرژي‌ دادن‌ اين‌ چاكرا وقت‌ نسبتاً زيادي‌ خواهد گرفت‌، زيرا بسيار كم‌انرژي‌

و خالي‌ از پرانااست‌. اين‌ مرحله‌ اهميت‌ بسياري‌ دارد.

 

12 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌

شبكة‌ خورشيدي‌ و بر روي‌ كبد به‌تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌

سفيد و نارنجي‌ روشن‌

مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ داده‌ و با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌آن‌ انرژي‌ بدهيد.

13 – جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ طور كامل‌ بر روي‌ چاكراهاي‌ منگ‌ مين‌،

چاكراي‌ جنسي‌ و چاكراي‌ ناف‌ انجام‌داده‌ و با پراناي‌ سفيد به‌ چاكراي‌ جنسي‌

و ناف‌ انرژي‌ بدهيد.

 

14 – انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

15 – درمان‌ را سه‌ بار در هفته‌ تكرار نمايد.

توصيه‌ مي‌شود كه‌ بيمار را به‌ گياهخواري‌ كامل‌ تشويق‌ نماييد.

گياهخوار بودن‌ علاوه‌ بر منافع‌ غذاي‌ گياهي‌ براي‌سلامتي‌، نوعي‌ ترحم‌

به‌ قلمرو حيوانات‌ هم‌ محسوب‌ مي‌شود.

براساس‌ قانون‌ «كارما» كسي‌ كه‌ رحم‌ و شفقت‌ نشان‌ دهد ازمهرباني‌

و لطف‌ بهره‌مند خواهد شد و اين‌ موضوع‌ به‌ درمان‌ سريع‌ تر بيمار كمك‌ خواهد كرد.

 

علاوه‌ بر آن‌ از بيمار بخواهيدبراي‌ ايجاد كارماي‌ مثبت‌ بيشتر صدقه‌ بدهد

و مدتيشن‌ دوقلب‌ (Madition of Twin Hearts) را مرتب‌ انجام‌ دهد.

همچنين‌ توصيه‌ مي‌شود قانون‌ بخشش‌ را با بخشيدن‌ ديگران‌ و

طلب‌ بخشايش‌ خداوند اجرا نمايد.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by