انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی بيماري‌ پاركينسون‌

پروتکل انرژی درمانی بيماري‌ پاركينسون‌

پروتکل انرژی درمانی بيماري‌ پاركينسون‌

 

در بيماري‌ پاركينسون‌، چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌، شبكه‌ خورشيدي‌، پشت‌ سر

و آجنا همگي‌ كم‌كار، خالي‌ از پرانا و پراز انرژي‌ معيوب‌ قرمز چركين‌ مي‌باشند.

انرژي‌ معيوب‌ قرمز چركين‌، ستون‌ مهره‌ها و كناره‌هاي‌ آن‌ را مسدود كرده‌

و بدن‌ بسيار خالي‌ از پرانا (انرژي‌) شده‌است‌.

 

پروتکل انرژی درمانی بيماري‌ پاركينسون‌دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی بيماري‌ پاركينسون‌

 

چاكراهاي‌ ديگر نيز معيوب‌ مي‌باشند. فرد درمانگر بايد نسبتاً پرقدرت‌ باشد،

در غير اين‌ صورت‌ احتمال‌ دارد ازانرژي‌ خالي‌ شود.

علت‌ ريشه‌اي‌ اين‌ بيماري‌ درست‌ كار نكردن‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ مي‌باشد.

در افراد سالم‌، انرژي‌ به‌ سمت‌چاكراهاي‌ بالائي‌ از جمله‌ چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌

سر بالا مي‌رود و انرژي‌ پرانائي‌ لازم‌ را به‌ آنها مي‌رساند.

 

در بيماري‌پاركينسون‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ پر از انرژي‌ معيوب‌ قرمز چركين‌ است‌

كه‌ نخاع‌، كناره‌هاي‌ نخاع‌ و چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌را مسدود مي‌كند چاكراي‌ آجنا

و چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سر انباشته‌ و مسدود مي‌شوند و از انرژي‌ پرانائي‌

انتقال‌ يافتة‌ لازم‌محروم‌ و به‌ همين‌ دليل‌ خالي‌ از پرانا مي‌مانند.

 

چاكراي‌ آجنا و پشت‌ سر پركار هستند، زيرا براي‌ جبران‌ كمبود

انرژي‌پرانائي‌ از جانب‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ بايد سخت‌ تر فعاليت‌ نمايد.

بد كار كردن‌ چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سر به‌ تدريج‌ بصورت‌تحليل‌ رفتن‌

برخي‌ سلول‌هاي‌ عصبي‌ مغز كه‌ مسئول‌ توليد دوپامين‌ هستند نمودار مي‌گردد

و به‌ كمبود دوپامين‌ مي‌انجامد.

 

مراحل درمان

 

1 – بيمار را اسكن‌ كنيد و در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ او را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

2 – جارو كردن‌ عمومي‌ را چند بار با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد

3 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ نخاع‌ و كناره‌هاي‌ آن‌ بطور كامل‌ و به‌ تناوب‌ با پراناي‌

نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد و بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

در نزديك‌ سر يا بالاتر از گردن‌ نبايد از نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد استفاده‌ شود.

اين‌ مرحله‌ اهميت‌ بسياري‌ دارد.

 

4 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌ بطور كامل‌ و به‌ تناوب‌ با پراناي‌

سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيدونارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

انجام‌ دهيد اين‌ كار بايد حدود 50 تا 100 بار انجام‌ گيرد. سپس‌ با پراناي‌

قرمز روشن‌ مايل‌ به‌سفيد به‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ انرژي‌ بدهيد.

اين‌ مرحله‌ اهميت‌ بسياري‌ دارد.

 

5 – جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ طور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ منگ‌مين‌ انجام‌ دهيد.

6 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ جنسي‌ و ناف‌ انجام‌ داده‌ و با

پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌آنها انرژي‌ بدهيد.

 

7 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌

خورشيدي‌ و بر روي‌ كبد بطور كامل‌ و به‌تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌

به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ داده‌ و با پراناي‌ سبز روشن‌

مايل‌ به‌ سفيد،نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و قرمز روشن‌ مايل‌ به‌

سفيد به‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد. اين‌ كار را بايد

يك‌درمانگر پيشرفتة‌ با تجربه‌ و ماهر انجام‌ دهد.

 

8 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ ريه‌ها انجام‌ دهيد. از طريق‌ پشت‌ ريه‌ها مستقيماً با

پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌سفيد ، نارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

و قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد. اين‌ كار اثر پاك‌ كننده‌

و تقويت‌ كننده‌بر روي‌ كل‌ بدن‌ دارد. در هنگام‌ انرژي‌ دادن‌ نوك‌ انگشتان‌

نبايد به‌ سمت‌ سر باشد.

 

9 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌

انجام‌ داده‌ و با مقدار زيادي‌ پراناي‌ سبزروشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌

با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ پشتي‌

قلب‌ انرژي‌ بدهيد.چاكراي‌ قلب‌ به‌ تنظيم‌ و هماهنگ‌ كردن‌ چاكراهاي‌

بالائي‌ كمك‌ مي‌كند.

 

10 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ طحال‌ انجام‌ داده‌ و با پراناي‌

سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد. اين‌ كاربايد با احتياط‌ صورت‌ بگيرد.

11 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ گلو، فرعي‌ ثانوية‌ گلو،

فرعي‌ فك‌، به‌ تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌مايل‌ به‌ سفيد و بنفش‌ معمولي‌

روشن‌ و مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ داده‌ و با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌

به‌ سفيد به‌ آنهاانرژي‌ بدهيد.

 

12 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ كل‌ سر، چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سر، تاج‌، پيشاني‌،

آجنا، فرعي‌ فك‌ و چاكراي‌فرعي‌ گلو و چاكراي‌ فرعي‌ ثانوية‌ گلو بطور كامل‌

و به‌ تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و بنفش‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد

انجام‌ دهيد. انرژي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌ بين‌ نيمكره‌هاي‌ چپ‌ و راست‌

مغز بايد كاملا پاكسازي‌ شود.

 

13 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ دستها، پاها و چاكراهاي‌ فرعي‌ آنها

به‌ تناوب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌سفيد و نارنجي‌ روشن‌

مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ داده‌ و با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراهاي‌

فرعي‌ دستها و پاهاانرژي‌ بدهيد.

 14 –  انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

 

15 – در چند هفته‌ اول‌ درمان‌ را هر روز تكرار كنيد و بعد از آن‌ درمان‌ را سه‌

بار در هفته‌ تا زماني‌ كه‌ لازم‌ باشدتكرار نماييد. به‌ طول‌ كلي‌، پس‌ از

چند هفته‌ درمان‌ پرانائي‌ بهبود قابل‌ توجهي‌ مشاهده‌ خواهد شد، اما

درمان‌ بايد حداقل‌به‌ مدت‌ چند دقيقه‌ ادامه‌ پيدا كند.

 

توصيه‌ مي‌شود بيمار خام‌ گياهخواري‌ در پيش‌ بگيرد. با صدقه‌ دادن‌ كارماي‌

خوب‌ ايجاد نمايد و با بخشيدن‌ديگران‌ و طلب‌ بخشش‌ از خداوند، قانون‌

بخشايش‌ را به‌ كار گيرد.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by