انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی بیماری های ویروسی

پروتکل انرژی درمانی بیماری های ویروسی

پروتکل انرژی درمانی بیماری های ویروسی

پروتکل انرژی درمانی بیماری های ویروسی

 

این درمان بر اساس کتاب های استاد چو کوک سویی تهیه شده است.

توصیه های درمان برای درمانگر قبل از درمان

 

1. لطفا درمانگر پرانیک روی مدیتیشن دو قلب و تمرین های فیزیکی کار کند.

2. تنفس پرانیک را در قبل و حین درمان انجام دهد.

3. انرژی را در انتها با قاطعیت قطع کنید و از فکر کردن و نگرانی در مورد موضوع خودداری کنید.

4. در پایان روز دستان خود را با آب و نمک بشویید.

5. روزانه کافی بخوابید و استراحت کنید.

6. در رژیم غذایی از ویتامین C و مکمل های غذایی استفاده کنید.

7. روزانه مقادیر زیادی آب بنوشید.

8. برای شستشو می توانید از آب و نمک یا آب و صابون های میکروب کش به جای الکل استفاده کنید.

پروتکل درمانی پرانیک ویروس کرونا:

 

1. قبل و حین درمان اسکن کنید
2. جاروی عمومی را دو بار با پرانای بنفش انجام دهید
3. چاکرای جلو و پشتی شبکه خورشیدی را با بنفش با هدف تجزیه انرژی عاطفی پاکسازی کنید. دوباره اسکن کنید.
4. جارو کردن و انرژی دادن را متناوبا انجام دهید تا کاملا چاکرا پاک و تمیز شود.
5. 3 تنفس با بنفش انرژی دهید.
6. مرحله 4 را روی چاکرای پشتی شبکه خورشیدی انجام دهید.
7. با آبی خیلی روشن انرژی را ثبت کنید.
8. جارو کردن موضعی را روی چاکرای جلویی و پشتی قلب با انرژی بنفش انجام دهید و از چاکرای پشتی قلب به آن انرژی بنفش 3 تنفس بدهید.
9. جارو کردن کامل را روی آجنا و چاکرای گلو با بنفش انجام دهید و دوباره اسکن کنید
10. متناوبا پاکسازی و انرژی دهید تا چاکرا کاملا پاک و تمیز شود. با آبی کمرنگ تثبیت کنید
11. چاکرای تاج را با بنفش پاکسازی کنید. دوباره اسکن کنید. پاکسازی و انرژی با بنفش را مرتبا انجام دهید تا چاکرا کاملا پاک شود.

پروتکل انرژی درمانی بیماری های ویروسی. دکترآرام, تجسم خلاق,خلق آینده, انرژی درمانی
پروتکل انرژی درمانی بیماری های ویروسی

 

فقط برای بیماران:

 

سپر چاکرایی برای چاکرای جلو و پشتی شبکه خورشیدی , آجنا, تاج یک سپر اتری ایجاد کنید.
کل درمان را دو تا سه بار در هفته تکرار کنید. علاوه بر موارد بالا موارد زیر را نیز انجام دهید:

درمان پیشگیرانه: کسانیکه آلوده نیستند

1. قبل و حین درمان همه چاکرا ها و اندام های اصلی را اسکن کنید.
2. جارو کردن عمومی را سبز روشن متمایل به سفید 2 بار انجام دهید. این مهم است.
3. جارو کردن را روی ریه ها با سه تنفس سبز روشن متمایل به سفید و نارنجی روشن متمایل به سفید انجام دهید و سپس با بنفش معمولی متمایل به سفید از طریق پشت ریه ها انرژی دهید. (3 تنفس) موقع انرژی دادن نارنجی دستانتان را به سمت سر بیمار نباشند.
4. جاروی موضعی را با سبز روشن متمایل به سفید بر روی طحال انجام دهید. انرژی ندهید
5. جارو کردن روی چاکرای قاعده ای, ناحیه شکم, چاکرای ناف انجام دهید و با 3بنفش پرانای سفید به چاکرای قاعده ای و ناف انرژی دهید.
6. جارو کردن را روی کل بازوها, پاها و چاکراهای فرعی آنها انجام دهید. چاکرای فرعی را با قرمز روشن متمایل به سفید انرژی دهید.

اگر بیمار هیچگونه بیماری قبلی ندارد یا بچه یا باردار نیست می توانید تکنیک زیر را انجام دهید.

چاکرای منگ مین را پاکسازی کنید و با 3 تنفس انرژی سفید دهید

 

7. جاروی موضعی را به صورت کامل بر روی چاکرای جلویی و پشتی شبکه خورشیدی و کبد انجام دهید. چاکرای شبکه خورشیدی را انرژی دهید. 7 تنفس آبی روشن سپس 2 تنفس سبز روشن و سپس 2 تنفس بنفش معمولی انرژی دهید.
8. جارو کردن موضعی را بر روی چاکرای جلویی و پشتی قلب انجام دهید و سپس با سبز روشن متمایل به سفید و سپس 3 تنفس بنفش روشن از طریق چاکرای پشتی انرژی بدهید. انرژی را تثبیت نکنید.
9. جاروی کامل را روی چاکرا گلو و چاکرای فرعی گلو با سبز روشن مایل به سفید و سپس بنفش روشن معمولی انجام دهید و 3تنفس انرژی دهید.
10. جاروی کامل را روی چاکرای آجنا, چاکرای پیشانی, چاکرای تاج, چاکرای کوچک پشت سر, چاکرای فرعی فک انجام دهید و با 3 تنفس سبز روشن متمایل به سفید و 5 تنفس معمولی انرژی دهید.
11. انرژی داده شده را تثبیت و آزاد کنید.
12. مرتبا دستانتان را با آب و صابون و یا الکل بشویید.
13. از لمس کردن صورت خود به خصوص دهان, چشم ها یا بینی خودداری کنید.
14. از اماکن شلوغ خودداری کنید. در مکان هایی که تهویه مطبوع ضعیفی دارند قرار نگیرید.
15. آب فیلتر شده بنوشید. (می توانی برای تقویت از آب مغناطیسی استفاده کنید- مترجم)
16. در مورد افراد آلوده درمان را از راه دور انجام دهید. نیازی به خطرات غیر ضروری نیست.

برای افراد آلوده موارد زیر را انجام دهید:

1. درمان را از راه دور انجام دهید, نیاز نیست که خطر کنید.

2. تاکید پاکسازی کامل قبل از انرژی دادن می باشد.

3. نوزادان و کودکان زیر 2 سال و بیماران بسیار ضعیف از پرانای سفید استفاده کنید و به تدریج و به آرامی انرژی دهید.

4. از انرژی زیاد دادن یا انباشت انرژی در بیمار خودداری کنید.

5. قبل و حین درمان با استفاده از تکنیک درمان از راه دور اسکن کنید.

6. جارو کردن عمومی را متناوب با سبز روشن متمایل به سفید و آبی روشن متمایل به سفید انجام دهید.

7. جاروی موضعی را به طور کامل بر روی چاکرای جلو و پشتی شبکه خورشیدی انجام دهید و دوباره اسکن کنید. تکرار کنید تا انرژی کاملا پاک شود.

8. چاکرای شبکه خورشیدی را با 4 تنفس سبز روشن متمایل به سفید و سپس 5 تنفس آبی روشن به سفید و 3 تنفس نارنجی انرژی دهید.

9. جاروی موضعی را روی چاکرای جلویی و پشتی شبکه خورشیدی انجام دهید و با 3 تنفس سبز روشن متمایل به سفید و سپس 5 تنفس بنفش روشن معمولی انرژی دهید.

10. جاروی موضعی را روی ریه ها راست و چپ به صورت متناوب با سبز روشن متمایل به سفید و نارنجی روشن متمایل به سفید انجام دهید و با 3 تنفس روشن سپس 3 تنفس نارنجی روشن و سپس 3 تنفس بنفش معمولی از پشت به ریه ها انرژی دهید. هنگام دادن نارنجی دستانتان به سمت سر نباشد.

11. جاروی موضعی را روی چاکرای جلویی و پشتی طحال انجام دهید.

12. جاروی موضعی را روی پایین شکم, چاکرای ناف انجام دهید و چاکرای ناف را با 3 تنفس آبی و 3 سبز و سپس 3 بنفش انرژی دهید. به این نکته توجه کنید که اگر بیمار خونریزی روده دارد با سبز خیلی خیلی کمرنگ انرژی دهید.

13. جاروی موضعی را روی چاکرای قاعده ای انجام دهید.  توجه: اگر تب داشت انرژی ندهید.

14. جاروی موضعی را بر روی چاکرای دست انجام دهید و با انرژی بنفش معمولی بدهید. اینکار را بیش از یک بار در روز انجام ندهید.

15. جاروی کامل را روی چاکرای آجنا, چاکرای فرعی گلو به صورت متناوب با سبز و بنفش انجام دهید. تکرار کنید تا کاملا تمیز شود. سپس با 3 تنفس سبز روشن و 3 آبی روشن و سپس 3 تنفس بنفش انرژی دهید.

16. جاروی موضعی را بر روی چاکرای تاج, پیشانی, چاکرای فرعی پشت سر و چاکرای فرعی فک انجام دهید و سپس با 3 تنفس پرانای آبی, 3 تنفس پرانای سبز و سپس 3 تنفس بنفش معمولی انرژی دهید.

انرژی را تثبیت و آزاد کنید.

برای چند روز آینده درمان را 3 تا 4 بار در روز انجام دهید.
توجه: هنگامی که تب حداقل به مدت 24 ساعت کاملا از بین رفت و شرایط به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافت از کتاب انرژی درمانی پیشرفته, تقویت سیستم ایمنی را انجام دهید.
توصیه های پزشکی و روش های درمانی کلاسیک را انجام دهید.

 

شرکت در دوره درمانگرشو (انرژی درمانی)

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by