چاکراها

انرژی – چاکراها و نادی ها

انرژی – چاکراها و نادی ها 

 
نادی ها
در این سیستم نادی ها به منزله شبکه ظریفی از شریان ها هستند.
اصلاح نادی در سانسکریت به معنای نی، رگ یا سیاهرگ است.
نادی به عنوان کانال های انرژی، انرژی حیاتی یا پرانا را در تمام سیستم انرژی لطیف انسان حمل می کند.
مهم ترین کانال های انرژی سوشومنا، آیدا و پینگالا نامیده می شوند.
در بعضی متن های قدیمی هندی و تبتی به 72000 نادی اشاره شده است .

 

انرژی – چاکراها و نادی ها 

 
نادی ها
در این سیستم نادی ها به منزله شبکه ظریفی از شریان ها هستند.
اصلاح نادی در سانسکریت به معنای نی، رگ یا سیاهرگ است.
نادی به عنوان کانال های انرژی، انرژی حیاتی یا پرانا را در تمام سیستم انرژی لطیف انسان حمل می کند.
مهم ترین کانال های انرژی سوشومنا، آیدا و پینگالا نامیده می شوند.
در بعضی متن های قدیمی هندی و تبتی به 72000 نادی اشاره شده است .
این کانال ها به موازات ستون مهره (آیدا و پینگالا) و یا در ستون مهره(سوشومنا) از لگن تا سر امتداد دارند
و تمام چاکراهای اصلی و بسیاری از چاکراهای فرعی را مستقیمآ و همچنین تمام بخش های دیگر سیستم انرژی
را به صورت غیر مستقیم به هم وصل می کنند .
 
این اتصال به خصوص برای چاکراهای ریشه و چشم سوم اهمیت دارد.

زیرا انرژی ها بر حسب نیاز چاکرای چشم سوم، مستقیمآ از منطقه لگن به حرکت در می آیند

 
سوشومنا کانالی است که نیروی به اصطلاح کندالینی در آن به سمت بالا جریان دارد
نیروی کندالینی در انتهای ستون مهره ها در پایین ترین نقطه مانندِ “مار چنبرزده” خوابیده است
و از راه مرکز انرژی ریشه وارد سیستم می شود
و شکل بسیار نیرومندی از انرژی قطبی حیات و نشان دهنده ی انرژی کیهانی خلاق است .
در اغلب افراد ، جریان نیروی کند الینی در سوشومونا در حد قطره قطره است.
در اثر رشد آگاهی کندالینی بیدار شده و مانند رودی متلاطم از سوشومنا بالا می آید

و چاکرها را فعال می کند و بسط می دهد.

به عبارت دیگر کندالینی برای چاکراها امواجی را که انسان در طول دوره تکامل نیاز دارد
تا به انرژی های مختلف و توانایی های مادی و تلفیق این دو دست یابد، تامین می کند.
پینگالا حامل انرژی خورشیدی و سرشار از گرما و شوق است.
از سمت راست چاکرای ریشه شروع و در بالا ترین نقطه سوراخ سمت راست بینی پایان می یابد.
آیدا حامل انرژی ماه، سرد و آرام است و از سمت چپ ریشه شروع و در سوراخ سمت چپ بینی خاتمه می یابد.
این دو نادی در طول مسیر از چاکرای ریشه به طرف بینی به دور سوشومنا می پیچند.
آیدا و پینگالا قادرند مستقیمآ پرانا را از هوا و از راه تنفس بگیرند
 
و مواد سمی را همراه با بیرون دادن نفس به خارج تخلیه کنند .
 

بدن اتری

 
بدن اتری از نظر شکل و ابعاد، مثل بدن فیزیکی است و عهده دار
نیروهایی مثل شکل دادن به بدن فیزیکی، انرژی حیاتی و خلاق و تمام حس های فیزیکی است.
انرژی حیاتی را از راه چاکرای شبکه خورشیدی از خورشید و از راه چاکرای ریشه از خاک می گیرد،
نگهداری و تقویت می کند و از چاکرها و نادی ها به طرف بدن فیزیکی جریان می دهد.
این دو فرم انرژی زندگی متعادلی را برای سلول های بدن تضمین می کند.

وقتی اندام های بدن انرژی کافی دریافت کردند،

بدن اتری انرژی اضافی را از راه چاکراها و منافذ پوست به بیرون می فرستند.
انرژی که از پوست خارج می شود برای کسانی که مهارت در دیدن هاله ها دارند،
اولین لایه ایست که می بینند. این تشعشعات، بدن فیزیکی را مثل لایه ای محافظ در بر می گیرد
و از ورود میکروب های بیماری زا و مواد زیان آور به بدن جلوگیری می کنند
و همزمان جریان پایداری از انرژی حیاتی را به اطراف ساطع می کنند .
انسان موانعی را در زندگی خود خلق می کند از قبیل: افکار و احساسات منفی(خشم، حسادت، ترس و…) ،
عدم هماهنگی شیوه ی زندگی با آنچه بدن به طور طبیعی نیاز دارد
(استرس، رژیم غذایی ناسالم، الکل و مخدر و…) که این موانع
 
جریان انرژی زندگی را در چاکراها و نادی ها قطع می کنند
 
 
و این گسیختگی بر جریان انرژی هاله ای حول بدن تاثیر می گذارد.
انرژی هاله ای همچون حفاظی است که در برابر بیماری ها کشیده شده است.
وقتی که انرژی هاله ای تخلیه و تهی می شود ، بیماری ها شروع به آشکار شدن در قالب فیزیکی می کنند .
 

به دلیل ارتباط نزدیک بین شرایط فیزیکی و تشعشعات انرژی بدن اتری،

بدن اتری اغلب به عنوان هاله سلامت خوانده می شود. بنابراین بیماری قبل از این که در بدن فیزیکی عارض شود،
در هاله اتری خود را نشان می دهد.
از دیگر عملکرد های مهم بدن اتری نقش آن به عنوان رابط بین بدن های انرژی بالاتر و بدن فیزیکی است.
اگر بدن اتری ضعیف شود این ارسال دچار مشکل می شود و فرد ممکن است
از نظر احساسی و ذهنی بی تفاوت شود .
 

شارژ بدن اتری

 
گیاهان مخصوصآ گل ها و درختان از نظر انرژی شبیه به انرژی بدن اتری انسان هستند و می توانید
با این تشعشعات هاله خود را دوباره سرشار از انرژی کنید. می توانید وارد حوزه انرژی گیاهان شوید ،
به این منظور زیر هر درختی دوست دارید بنشینید ،
پشت به درخت یا به صورتی که تمام بدنتان با آن تماس داشته باشد،
حالا نیروی درونتان را کاملآ با انرژی درخت هماهنگ کنید .
 
دراز کشیدن روی چمن یا زیر شکوفه های عطر آگین و حتی بودن در کنار شاخه های چیده شده
گل ها ، به شما انرژی حیات بخش و هماهنگ کننده خواهد بخشید.
گیاهان نسبت به عشق شما واکنش نشان می دهند و با ساطع کردن انرژی از خودشان،
از شما قدر دانی می کنند
چون یکی از عملکردهای آنان کمک به انسان است که به این صورت انجام می گیرد .
 

معنی بیماری

 
بیماری از بزرگترین نیروهای منفی در جهان شمرده می شود.
اما آگاهی ما درباره معنی درونی بیماری ، رنج و درد بسیار محدود است.
بیماری در ظاهر گرچه ظالم به نظر می آید اما در ذات خودش برای ما سودمند است.
بیماری جسمی همیشه به نحوی نشان دهنده یک موضع گیری اشتباه در امور روانی و معنوی است.
بدن های ما در کل همه زندگی ما ، انعکاس احوالات و نمود آگاهی درونی ما هستند .
بدن و روح ما برای سلامت و تکامل به طور طبیعی نیاز به
چیزهایی دارد که راه ما را به سوی کمال مشخص می کند.
 
علائمی که همراه با بیماری آشکار می شود ، نقطه ای را نشان می دهد

که راه وحدت را ترک کردیم .

یک علامت ، نوعی واسطه اطلاعاتی است و به ما کمک می کند تا جنبه هایی از هستی
خود را که از آن بی خبریم یا آن را سرکوب کرده ایم را بشناسیم
 
و انسجام بخشیم. این عدم آگاهی است که ما را بیمار می کند .
چگونه می توانیم به علائم بیماری پی ببریم و کمبود آگاهی خود را جبران کنیم؟
مهم ترین چیز آن است که بیماری را رد یا سرکوب نکنیم و از آن جهت که ما را از وجود مشکلی آگاه کرده است،
از بیماری شکر کنیم.
اگر در مرحله وحدت با هستی نباشیم ، یقینآ بخش های اصلی وجود خود را دائم سرکوب و نفی کرده
و نادیده می گیریم و با سرکوب همواره تنش و فشاری ایجاد می شود
که جریان آزاد زندگی را در ما متوقف می سازد و بدتر از آن، فشار همواره ضد فشار ایجاد میکند.
برای مثال در اتاقی هستید و دیوارها را فشار می دهید زیرا می خواهید آزاد شوید ،
هرچه بیشتر دیوار را فشار دهید ضد فشار افزایش می یابد و انرژی شما را میگیرد.
اگر فشار دادن را رها و نگاهی به اطراف بیاندازید متوجه در اتاق شده و انرژی تان را به جای تلف کردن
در جنگی بیهوده ، به شیوه ای منطقی و سازنده استفاده می کنید .
بنابراین مهم ترین کار این است که سرکوب عواطف و بخش های اصلی وجود خود را متوقف کنید

و فقط شاهد آنچه درونتان می گذرد باشید.

به رنج ها ، خشم و ترستان توجهی مهر آمیز کنید؛ یقینآ نفوذی که بر شما دارند ناپدید خواهد شد.
به یاری ریکی می توان احساس تمدد اعصاب نمود و این مساله کمک می کند
که هیجان ها، احساس تدافعی و جدایی را از خود برانید. غالبآ در حین درمان عواطف و مسایل سرکوب شده
به آگاهی باز می گردند، باید به آن ها خوشامد بگوییم :
 
دکتر باخ می گوید: بیماری ها هیچ گاه با شیوه های مادی
 
کنونی شفا نیافته و از میان نرود، زیرا بیماری اصلآ مادی نیست و آنچه که ما بیماری می نامیم
حاصل نهایی نیروهایی است که عمیقآ و در دراز مدت عمل کرده اند.
معنی علائم بیماری از دیدگاه ماوراالطبیعه :
 

•    سردردها :

 
سردردها مبین فشار مفرط هستند. شاید این سردرد ها، حاصل بلند پروازی های افراطی و تلاش برای کمال باشند.
از دیگر دلایل شایع این است
که شما باری اضافه بر اندیشه ،
فکر و قوای عقلانی خود می گذارید و به حد افراط درگیر افکار خود هستید.
آگاهانه و با دنبال کردن احساسات درونی تان تعادل خود را باز می یابید.
برای مدتی، وقتتان را صرف خود کنید و فقط اجازه بدهید که همه چیز به شیوه خود پیش رود.
بدون قضاوت کردن، هر آنچه را که رخ می دهد بپذیرید. این مساله فشارها را رها و فضایی برای صلح ،
عشق و شادی ایجاد می کند .
خود را دوست بدارید و تایید کنید و بدانید که ایمن هستید .

•    مو:

مو نماد آزادی، نیرو و قدرت است. اگر مشکلی در موها وجود دارد از خود بپرسید
آنچه را که واقعآ می خواهید انجام دهید چیست ؛ البته بدون توجه به توقعات دیگران از شما .
 
فشار و ترس و عدم اعتماد به جریان زندگی، از دلایل ریزش مو هستند.
فشار  نشانه ضعف است. آرام و ملایم و متمرکز بودن، نشانه قدرت و امنیت است .
خود را دوست بدارید و به زندگی اعتماد کنید .
•    چشم و گوش :
گوش ها نمایانگر گنجایش شنیدن هستند و مشکل از این ناشی می شود
که چیزی در جریان است که نمی خواهیم بشنویم. گوش درد در کودکان متداول است
چون در خانواده مجبورند به آنچه می گذرد علی رغم میلشان گوش دهند .
چشم ها نمایانگر گنجایش دیدن هستند و مشکل آنها بدین معناست که نمی خواهیم
چیزی را درباره خود یا درباره زندگی، و یا گذشته و حال یا آینده، ببینیم .
به درون خود نظری افکنید و به صدای درونی خود گوش فرا دهید.

•    گلو:

نمایانگر قابلیت ما برای این است که بتوانیم آنچه را می خواهیم بگوییم و…
هرگاه در ناحیه گلو ناراحتی داشته باشیم معمولآ به این معناست
که احساس می کنیم حق نداریم حرف خود را بزنیم یا توان آن را نداریم که حق خود را بگیریم.
هنگامی که خلاقیت ما سرکوب شود و ناکام بماند و ما کاری را که دوست داریم ،
انجام ندهیم و سراسر عمر را برای دیگران زندگی کنیم اغلب ناراحتی های گلو پیدا می کنیم .
باید یاد بگیریم رنجش و خشم خود را (در مقابل دیگران) به روش دیگری بیان کنیم.
احساسات خود را بپذیریم و خود را مجبور به قبول شرایط و مسئولیتی که برایمان دشوار است نکنیم .

•    قلب :

قلب نمایانگر محبت است و خون نمایانگر شادی. قلب ما با محبت، شادی را به سراسر تن ما تلمبه می زند.
هرگاه خود را از شادی و محبت محروم کنیم قلب ما چروک، خشک و سرد میشود ؛
در نتیجه جریان خون کند و آهسته شده و ما به سوی حمله قلبی، کم خونی و… پیش می رویم.
به خود فرصت دهیم تا از شادی های زندگی بهره مند شویم و کارها را با علاقه انجام دهیم.
•    معده :
همه عقاید وتجربه های تازه ما را هضم می کند. ناراحتی های معده نشانه آن است
که نمی دانیم چگونه تجربه تازه را هضم کنیم ؛ می ترسیم ، زخم معده هیچ چیز جز ترس نیست ،
ترس مفرط از به اندازه کافی خوب نبودن و اضطراب برای جلب رضایت دیگران .
 
باید خود را به روی آنچه زندگی برایتان به همراه می آورد بگشایید
و باز و پذیرا باشید.کسانی که خود را دوست دارند و تایید می کنند هرگز زخم معده نمی گیرند.

•    کلیه ها :

اگر کلیه های شما مشکل دارند ، احتمالآ مشکل ها و کمبود
 
هایتان را به دوشِ همراه و شریک خود و یا دیگران می اندازید.
 
در نتیجه غالبآ خیلی حساس، نا امید ، پریشان و در حال انتقاد از دیگران هستید.
اگر به جای حل مشکلات خود آن را به دوش دیگران بیاندازید خود را مسموم کرده اید.
مشکلات قدیمی را رها کنید. آنها را به گردن دیگران نیندازید. ببینید مشکلات می کوشند
چه محدودیت هایی را به شما نشان بدهند، هر آنچه را که یافتید بپذیرید.

•    دست ها :

نمایانگر توانایی و گنجایش در آغوش کشیدن تجربه زندگی است.
بازوان با گنجایش و ساعدها با توانایی ما ارتباط می یابند. آرنج ها نشانه انعطاف پذیری ما در تغییر جهت هستند.
ترس از تغییر و چسبیدن به موقعیت ، ترس از کمبود و از دست دادن ، مشکلات دست را به وجود می آورند.
بپذیرید آن چه از شماست نمی تواند از شما پس گرفته شود.
 
همه تجربه هایتان را با محبت و مسئولیت اداره کنید.

•    پاها:

پاها ما را در زندگی پیش می رانند. ناراحتی های پا اغلب نشان دهنده آن است
که از پیشروی در مسیری خاص می ترسیم. وقتی نمی خواهیم کاری را انجام دهیم،
ناراحتی های جزیی تر پا را می آفرینیم. واریس نمایانگر ماندن در شغل یا مکانی است که از آن نفرت داریم.
 
مشکلات پا نماد ترس قطعی از آینده است که حاصل عدم درک قوانین زندگی است .
برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by