انرژی درمانی

درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني

درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني

ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ نقصان‌ يا انباشتگي‌ پرانا، يا هر دو در چاكراي‌ قلب‌ تظاهر كند.

اگرچه‌ انواع‌ بسياري‌ از ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ از قبيل‌ بزرگ‌شدن‌ قلب‌، عدم‌كارائي‌ نسبي‌ ماهيچه‌هاي‌ قلب‌،

 رماتيسم‌ قلبي‌ و آسيب‌ قلبي‌ بر اثر بد عمل‌ كردن‌ تنظيم‌كننده‌سرعت‌ فيزيولوژيك‌ قلب‌ و غيره‌ وجود دارند؛

اما درمان‌ اساساً يكسان‌ است‌ ـ پاكسازي‌ وانرژي‌ دادن‌ به‌ قلب‌ و چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌.

الف‌ـ بيمار را كاملاً اسكن‌ كنيد به‌ ويژه‌ قلب‌، چاكراي‌ قلب‌، چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌جلويي‌ و پشتي‌،

چاكراي‌ قاعده‌اي‌، گلو و آجنا.

درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني

 

ب‌ـ جارو كردن‌ عمومي‌ را سه‌ بار انجام‌ دهيد. جارو كردن‌ عمومي‌ ترجيحاً بايد قبل‌ از درمان‌هاي‌ ديگر انجام‌ گيرد

تا شعاع‌ها و پرتوهاي‌ سلامتي‌ از هم‌ باز شده‌ و سوراخ‌هاي‌ هاله‌بيروني‌ پر شوند.

اين‌ كار قطعاً درمان‌ را آسان‌تر خواهد كرد.

ج‌ـ قلب‌ را كاملاً اسكن‌ نماييد. از بيمار بخواهيد قسمت‌هايي‌ را كه‌ در آن‌ها احساس‌ درددارد نشان‌ بدهد.

جارو كردن‌ موضعي‌ را با دقت‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلويي‌ قلب‌ و روي‌ نقاط‌كوچك‌ مشكل‌دار با

انگشتانتان‌ انجام‌ دهيد. مجسم‌ كنيد كه‌ انگشتانتان‌ داخل‌ آن‌ نقاط‌ شده‌ وانرژي‌ معيوب‌ از بين‌ مي‌رود.

دـ بايد از طريق‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ به‌ قلب‌ انرژي‌ داده‌ شود، نه‌ از طريق‌ چاكراي‌ جلويي‌.

جارو كردن‌ موضعي‌ و انرژي‌دهي‌ را روي‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد.

مي‌توانيدمجسم‌ كنيد كه‌ قلب‌ فيزيكي‌ و چاكراي‌ جلوئي‌ قلب‌ درخشان‌ و پاك‌ مي‌شوند.

دوباره‌ از بيماربخواهيد معلوم‌ كند كه‌ كدام‌ نقطه‌ يا نقاط‌ هنوز دردناك‌ باقي‌ مانده‌اند.

مجدداً آن‌ نقاط‌ را اسكن‌نماييد. جارو كردن‌ موضعي‌ و انرژي‌دهي‌ را باز هم‌ ادامه‌ دهيد.

اگر درمان‌ به‌طور كامل‌ وصحيح‌ انجام‌ شود بيمار سريعاً تسكين‌ و پس‌ از چند ساعت‌ يا چند روز بهبود

اساسي‌حاصل‌ خواهد گشت‌. در تخليه‌ پرانائي‌ قلب‌ (يعني‌ خالي‌شدن‌ قلب‌ از پرانا) بايد بر

روي‌انرژي‌دهي‌ تأكيد شود، ولي‌ پاكسازي‌ كامل‌ نيز بسيار مهم‌ است‌.

ه ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ كبد و چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ انجام‌ دهيد.

سپس‌ به‌چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد. تأكيد بر روي‌ پاكسازي‌ كامل‌ مي‌ باشد.

وـ اگر انباشتگي‌ پرانيكي‌ شديدي‌ در چاكراها جلوئي‌ قلب‌ و شبكه‌ خورشيدي‌ وجودداشته‌ باشد

آنگاه‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌طور كامل‌ انجام‌ دهيد. پاك‌ كردن‌ انرژي‌ انباشته‌شده‌،

ممكن‌ است‌ 5 تا 10 دقيقه‌ طول‌ بكشد. بيمار معمولاً پس‌ از جارو كردن‌ موضعي‌ بلافاصله‌ بهبودي‌

را حس‌ مي‌كند. از طريق‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ به‌ قلب‌ انرژي‌ داده‌ و جاروكردن‌ موضعي‌ را ادامه‌ بدهيد.

به‌ چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد و از جارو كردن‌موضعي‌ به‌ دفعات‌ بيش‌تري‌ استفاده‌ كنيد.

مراحل‌ ج‌، د و ه بسيار مهم‌ هستند و بايد به‌ درستي‌ انجام‌ شوند.

زـ جارو كردن‌ موضعي‌ و انرژي‌دهي‌ را روي‌ چاكراهاي‌ نافي‌،

جنسي‌ و چاكراي‌ قاعده‌اي‌انجام‌ دهيد. اين‌ كار بدن‌ را تقويت‌ خواهد كرد و به‌ درمان‌ قلب‌

سرعت‌ بيش‌تري‌ خواهد بخشيد. تأكيد بر روي‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ مي‌باشد زيرا

به‌ سيستم‌ اسكلتي‌ بدن‌ و ماهيچه‌ها

انرژي‌ مي‌دهد و آن‌ها را كنترل‌ مي‌كند. قلب‌ اساساً از ماهيچه‌ ساخته‌ شده‌ است‌.

پاكسازي‌ وانرژي‌ دادن‌ به‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ به‌طور كامل‌، بهبود بيمار را آسان‌تر خواهد كرد.

ح‌ـ در برخي‌ موارد، چاكراي‌ گلو آسيب‌ ديده‌ است‌ به‌ ويژه‌ اگر بيمار ضربان‌ قلب‌ نامنظم‌داشته‌ باشد.

جارو كردن‌ موضعي‌ و انرژي‌دهي‌ را با دقت‌ بر روي‌ چاكراهاي‌ گلو و ثانويه‌ گلو وچاكراهاي‌ كوچك‌ فك‌ انجام‌ دهيد.

ط‌ـ آجنا چاكراي‌ فرمانده‌ و مدير است‌. جارو كردن‌ موضعي‌ و انرژي‌دهي‌ را با دقت‌ برروي‌ آجنا انجام‌ دهيد

تا عملكرد صحيح‌ چاكراهاي‌ ديگر آسان‌ شود و بدين‌ وسيله‌ فرآينددرمان‌ سرعت‌ پيدا كند.

ي‌ـ انرژي‌ پرانيكي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ نماييد.

در بيش‌تر موارد، درمان‌ ممكن‌ است‌ از چند دقيقه‌ تا نيم‌ ساعت‌ طول‌ بكشد

و بايد سه‌ باردر هفته‌ انجام‌ گيرد. در مورد بيماراني‌ كه‌ وضعيتشان‌ خيلي‌ بحراني‌ است‌

به‌ مدت‌ چند روز،مي‌توان‌ درمان‌ پرانيكي‌ را دو يا سه‌ بار در روز انجام‌ داد. هيچ‌ راهنمائي‌ ثابتي‌

وجود ندارد وشما بايد به‌ اراده‌ خود عمل‌ كنيد.

درمان‌ قلب‌ و بهبود وضعيت‌ آن‌ ممكن‌ است‌ از چند هفته‌ تا حدود سه‌ ماه‌ طول‌ بكشد.

مدت‌ درمان‌ بستگي‌ به‌ ميزان‌ جدي‌ بودن‌ ناراحتي‌ قلب‌، همكاري‌ بيمار،

تعداد دفعات‌ درمان‌پرانيكي‌ و عوامل‌ مربوط‌ ديگر دارد.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by