دسته‌بندی نشده

مديتيشن‌ مسافرت‌ در زمان‌ و كارما

مديتيشن‌ مسافرت‌ در زمان‌ و كارما
 
اين‌ سفر در اين زمان مي‌تواند تجربياتي را به روي شما باز كند.
دراز بكشيد و در وضعيت راحتي قرار بگيريد:
شروع‌ به‌ تنفس‌ عميق‌ و آرام‌ نماييد. با تمام‌ وجود تا انتهاي‌ انگشتان‌ پا نوك‌ دستانتان‌ تنفس‌ كنيد. احساس‌ كنيد كه‌ با انجام‌ اين‌ كار انرژي شما‌ توسعه‌ و انبساط‌ پيدا مي‏كند. اجازه‌ دهيد آگاهي‏تان‌ نيز توسعه‌ پيدا كند. از آنچه‌ كه‌ مي‌آيد استقبال‌ كنيد. قضاوت‌، تجزيه‌ و تحليل‌ و شك‌ نكنيد. بعد از ‌تمرين‌ مي‌توانيد به اين‌ مسائل بپردازيد؛ ولي فعلاً از اين‌ فرصت‌ فقط‌ براي‌ تجربه‌ و احساس‌ كردن بهره بجوييد همچنان‌ احساس‌ ريلكس‌ بودن‌ را داشته‌ باشيد، اما يك‌ احساس‌ سنگيني‌ را به‌ آن‌ اضافه‌ كنيد. احساس‌ سنگيني‌ بسيار زيادي‌ كنيد؛ در كف‌ اتاق‌ فرو برويد. سپس‌ بگذاريد احساس‌ سنگيني‌ جاي‌ خود را به‌ سبكي‌ فراوان‌ بدهد. سعي كنيد شناور بشويد.
حالا همزمان‌ با شناور شدن‌، سنگيني‌ را احساس‌ كنيد. اين‌ راهي‌ براي‌رسيدن‌ به‌ حالت‌ آگاهي‌ دوگانه‌ است‌؛ آگاهي‌ كسي‌ كه‌ امروز هستيد، كسي‌ كه‌ قبلاً بوده‌ايد و كسي‌ كه‌ خواهيد بود. احساس‌ سبكي‌ و سنگيني‌ همزمان‌ را احساس‌ كنيد اما بيش‌ از حد بر روي‌ اين‌ حالت‌ تمركز نكنيد.
سفرمان‌ را به صورت‌ بارقه‌هايي‌ توسعه‌ نيافته‌ از آگاهي‌ خداوندي‌ شروع‌مي‌كنيم‌. زندگي‌ها و وقايع‌ بي‌شماري‌ را پشت‌ سر مي‌گذاريم‌ كه‌ بعضي از آنها روي‌ اين‌ سياره‌ و بعضي روي سيارات‌ ديگر واقع‌ شده‌اند تا آنجا بخشي‌ كاملاًآگاه‌ از آگاهي‌ خداوندي‌ بشويم‌. نه‌ تنها در خلق‌ تكامل‌ خودمان‌ بلكه‌ درخلق‌ تقدير جهانيان‌ شريك‌ مي‌شويم‌. سفر ما بخشي‌ است‌ از برنامه‌ريزي‌ الهي‌ به‌ سوي‌ شكفته‌شدن‌. همان طور كه‌ يك‌ گياه‌ به سوي‌ خورشيد سرمي‌كشد، ما نيز به‌ جانب‌ شكفتگي‌ پيش‌ مي‌رويم‌. حال شروع‌ مي‌كنيم‌ به‌ برگشتن‌ از حالت‌ انرژي‌ خالص‌ به‌ سوي‌ وضعيت ‌مادي‌. خود را به صورت‌ انرژي‌ خالص‌ احساس‌ كنيد، يعني‌ همان‌ بارقه‌ توسعه‌نيافته‌ از آگاهي‌ خداوندي‌ كه‌ در انتظار تكامل‌، آموختن‌ و رشدكردن‌ به سرمي‌برد.
با رفتن‌ به‌ درون‌ جهان‌ مواد معدني‌ فرود به‌ سوي‌ ماده‌ را احساس‌نماييد. تجسم‌ كنيد كه‌ يك‌ دانة‌ شن‌ بر روي‌ ساحلي‌ هستيد. به‌ اين‌ ترتيب‌هيچ‌ اراده‌اي‌و هيچ‌ حركتي‌ از خود‌ نداريد. آب‌ و باد شما را به‌ هر سويي‌ مي‌كشاند. گرما و سرما وجود دارد و شما آنها را احساس‌ مي‌كنيد؛ اما هيچ‌حس‌ توسعه‌يافته‌اي‌ از‌ احساس‌ ‌گرما وسرما وجود ندارد؛ نمي توانيد احساس خوب يا احساس بد داشته باشيد؛ بلكه‌ فقط‌ يك‌ حس‌ و آگاهي‌ است‌ كه‌ وجود دارد.به عنوان‌ يك‌ دانة‌ شن‌ برروي‌ ساحل‌ چيزي‌ كه‌ ماية‌ نگراني‌ باشد يا مجبورباشيد به‌ آن‌ فكر كنيد متصور نيست‌. حتي‌ قادر نيستيد صدايي‌ از خود ايجاد نماييد. در اين‌ قسمت‌ از تكامل‌ شما آگاهي از نوع احساس فيزيكي را در خود پرورش مي‏دهيد.
آنگاه‌ دوران‏هاي‌ متعددي‌ مي‌گذرند. اكنون‌ آماده‌ايد تا در مسير تكامل‌ گامي‌ پيش‏تر برويد و درمي‌يابيد كه‌ آماده‌ايد تا جزئي‌ از قلمرو گياهي‌ باشيد. تجسم‌ كنيد كه‌ يك‌ گياه‌ هستيد. هنوز آن‌ احساس‌ فيزيكي‌ را كه‌ در ‌ يك‌ جسم‌ و مادة‌ محض‌ در شما به وجود آمده بود را با خود داريد؛ اما حالا در آغاز يك ‌آگاهي‌ رواني‌ هستيد: آغاز احساسات‌. به عنوان‌ گياه‌ چه‌ نوع‌ احساساتي‌ را تجربه‌ مي‌كنيد؟ به‌ اين‌ مرحله‌ از تكامل‌، حركت‌ نيز افزوده‌ شده‌ است‌ ريشه‌هايي‌ كه‌ در زمين‌ فرو مي‌روند و بخش‌ روي‌ زمين‌ كه‌ خود را به ‌سوي‌ خورشيد مي‌كشند. اوايل‌ حركت‌ را احساس‌ كنيد. آيا مي‌توانيد زماني‌كه‌ برگ‏هايتان‌ به‌ هم‌ ساييده‌ مي‌شوند صدايي‌ ايجاد نماييد؟
دوران‏هايي‌ مي‌گذرند و اكنون شما براي‌ يك‌ گام‌ ديگر آماده‌‏ايد. اين‌ بار به‌ قلمرو حيوانات‌ وارد مي‌شويد بر اثر طي‌ مراحل‌ پيشين‌ در قلمروهاي‌ ماده و گياه‌ توانايي‌ها و حواستان‌ رشد پيدا كرده است. همچنين ‌داراي‌ برخي‌ توانايي‌هاي‌ رواني‌ شده‌ايد و بايد در اين مرحله به توانايي‌هاي ‌ ذهني‌ بپردازيد. به‌ حيواني‌ فكر كنيد كه‌ نوعي‌ نزديكي‌ يا شباهت‌ با آن‌ احساس‌ مي كنيد. آن‌ حيوان ‌باشيد؛ آن‌ را احساس‌ كنيد؛ آن‌ را تجربه‌ كنيد. داشتن‌ توانايي‌هاي‌ فيزيكي‌، رواني‌ و ذهني‌ توسعه‌ يافتة‌ آن‌ حيوان‌ چگونه‌ است‌؟ اكنون‌ زندگي‌ براي شما ‌چگونه‌ است‌؟ فعاليت‌ و تحرك‌ نيز افزايش‌ مي‌يابد. شما با ريشه‌هايي‌ كه‌ در زمين‌ فرو مي‌روند وابستگي‌ نداريد. مي‏توانيد جابجا بشويد. مي‌توانيد راه ‌برويد،حركت كنيد و هر جا كه‌ خواستيد بايستيد. حركت‌ و آزادي‌ حركت‌ كردن‌ را تجربه‌ كنيد. چگونه‌ احساسي‌ است‌؟ براي‌ بيان‌ حالت‌ خودتان‌ چه‌ نوع‌ صداهايي‌ مي‌توانيد ايجاد نماييد؟
باز هم‌ دوران‏هاي‌ بيشتري‌ مي‌گذرند و حال‌ آمادة‌ گام‌ ديگري‌ در تكامل ‌هستيد: وارد شدن‌ به‌ قلمرو انساني‌. آغاز روح‌ به‌ اين‌ سطح‌ تعلق‌ دارد. ما شبيه‌ صورت‌ خدا آفريده‌ شده‌ايم‌. امور‌ روحاني‌ در اختيار ما هستند زيرا ما روح‌ داريم‌ و نيز توانايي‌هاي‌ فيزيكي‌، رواني‌ و ذهني‌ بسيار وسيع تر و رشديافته‌تري‌ داريم‌. راه‌ رفتن‌، دويدن‌، بالا رفتن‌، شنا كردن‌، سواري‌ گرفتن‌ از حيوانات‌، ساختن‌ و درست‌ كردن‌ قايق‌ و سرانجام‌ به عنوان ‌انسان‌، اتومبيل‌، قطار و هواپيما مي‌سازيم‌.
يك‌ انسان‌ غارنشين‌ بشويد. آغاز هشياري‌ روحي‌ را احساس‌ كنيد. آگاهي چگونگي خود را به چه صورت به شما مي‏نماياند؟ افزايش‌ توانايي‌هاي ‌فيزيكي‌، رواني‌ و ذهني‌ خود را احساس‌ كنيد. رشد جديد خود را احساس‌ كنيد، افزايش‌ تحرك‌ را چگونه‌ تجربه‌ مي‌كنيد؟ توانايي‌ شما در ابراز احساستان‌ از طريق‌ صدا چگونه‌ است‌؟
زندگي‌ مي‌گذرد. به‌ زندگي‌ در دوراني‌ بين‌ 1400 تا1700 پس از ميلاد برويد. توانايي‌هاي‌ فيزيكي تان‌ به چه اندازه افزايش‌ يافته‌اند؟ احساساتتان‌ چقدررشد يافته‌اند؟ چه‌ قابليت‌هاي‌ ذهني‌ جديدي‌ داريد؟ آگاهي‌ روحي‏تان ‌چقدر توسعه‌ يافته‌ است‌؟ چه‌ نوع‌ تحركي‌ داريد؟ توانايي‌ بيان‌ و ابراز احساس‌ از طريق‌ ايجاد صدا چقدر در شما رشد پيدا كرده‌ است‌؟ آيا در صداهايي‌ كه‌ ايجاد مي‌كنيد موسيقي‌ نيز وجود دارد؟
زمان‌ مي‌گذرد و به‌ دوران‌ كنوني‌ مي‌رسيم‌. هماني‌ باشيد كه‌ اكنون ‌هستيد. خود واقعي‌ كنوني‌تان‌ را واقعاً تجربه‌ كنيد؛ افزايش‌ آگاهي‌ در سطح‌ فيزيكي‌ را احساس‌ كنيد. اكنون‌ چه‌ قابليت‌هاي‌ فيزيكي‌ داريد؟ از لحاظ ‌رواني‌ چه‌ تغييري‌ كرده‌ايد؟ از نظر ذهني‌ چطور؟ از لحاظ‌ روحي‌؟ قدرت ‌تحركتان‌ چقدر افزايش‌ يافته‌ ‌؟ توانايي‌ ابراز احساس‌ از طريق‌ صدا چقدر در شما زياد شده‌ است‌؟
زمان‌ مي‌گذرد و يك‌ جهش‌ تكاملي‌ را طي‌ مي‌كنيد و شما يك‌ فوق‌ بشر و ابرانسان‌ مي‌شويد. بدن‌ قوي‏تر و سالم‏تر خود را احساس‌ كنيد.
احساس‌ كنيد كه‌ نيروي‌ ذهني‌ و رواني‌ و روحي‌ شما تا چه اندازه توسعه‌يافته‌تر و پالايش‌ يافته‌تر شده است‌؟ همچنين‌ توسعة‌ آگاهي‌ را احساس‌ كنيد، به‌گونه‌اي‌ كه‌ اكنون چيزهاي‌ بسيار زيادي‌ براي‌ شما روشن‌ هستند كه‌ پيش‌ از اين‌ نمي‌دانستيد. چيزهايي‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ فراتر از قدرت‌ بينايي‌ و شنوايي‌ شما بودند، اكنون‌ در اختيارتان‌ قرار دارند. حال‌ زندگي‌ چگونه‌ است‌؟ در اين‌ شرايط‌ چگونه‌ با صدا خود را ابراز مي‌نماييد؟
سپس‌ در زمان‌ پيش‌ برويد تا ‌ يك‌ موجود كاملاً رشد يافته‌ بشويد. اگر خودتان‌ نخواهيد كه‌ دوباره‌ متولد شويد و در جسم‌ جديدي‌ حلول‌نماييد، مجبور نيستيد. شما محدود به‌ زمان‌ يا مكان‌ نيستيد- كاملاً شكفته ‌شده‌ايد و با قدرت‌ خداوندي‌، شريك‌ خالق‌ در خلقت‌ هستيد؟ شايد بتوان‌ شما را مانند خدا يا خداگونه‌ ناميد. اين‌ چگونه‌ احساسي‌ است‌؟ قدرت‌ تحرك‌ شما تا آن‌ نقطه‌ افزايش‌ يافته‌ است‌ كه‌ كافي‌ است‌ فكر كنيد مي‌خواهيد كجا باشيد تا در آن‌ محل‌ حاضر شويد. توانايي‌ شما در ابرازاحساس‌ و ابراز وجود تا به آن جا پيشرفت‌ كرده‌است‌ كه‌ مي‌توانيد افكارتان‌ را به‌ هر كجا كه بخواهيد بفرستيد؛ فقط‌ با انرژي‌. براي‌ ايجاد صدا نيازي‌ به‌ داشتن‌ بدن‌ نداريد. حالا با نيروي‌ خدايي‌ به‌ خانه‌ بازگشته‌ايد. پس‌ از پشت‌ سرگذاشتن‌ دوره‌هاي‌ بسيار طولاني‌ كه‌ از آنان‌ بارقة‌ خام‌ آگاهي‌ خداوندي ‌شروع‌ شد به‌ خانه‌ بازگشته ايد. چند لحظه‌اي‌ برروي‌ آن‌ تمركز نماييد. از آن‌ انرژي‌ شكفته‌ شده‌ هر چه‌ كه‌ مي‌توانيد با خود به‌ زندگي‌ حاضر بياوريد.
 
عضلاتتان‌ را بكشيد و راحت‌ باشيد و براي‌ چند دقيقه‌ احساسات‌ و افكارتان‌ را بررسي‌ نماييد.

مديتيشن‌ مسافرت‌ در زمان‌ و كارما ،مدیتیشن و کارما،مدي تيشن و کارما‌

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by