انرژی درمانی

انرژي درماني و جراحي قلب

انرژي درماني و جراحي قلب

پرو توكل براي بيماراني كه عمل رابط كرونري داشته اند :

قبل از عمل :
1-نقاط مربوط به كليه و مثانه را كه روي كف پاها قراردارند درمان كنيد.

و ضمن انجام اين عمل جراحي را بطور مشروح براي بيمار تشريح نمائيد.

2-انرژي دادن دوراني را انجام دهيد ,…. از مچ پا به زانو مي رويد از بيمار بخواهيد كه آگاهي خود را به سياهرگها منتقل كند,

وبگذارد سياهرگها هيجان تبديل شدن به سرخرگها را تجربه كنند .

اجازه دهد سياهرگها ي ساق پا مسئوليت سنگين كار سياهرگهائي را كه بر داشته مي شوند ,به عهده گيرند .

وقتيكه به چاكراي قلب مي رسيد,از بيمار بخواهيد ,محلي را كه مورد عمل پيوند قرار مي گيرد

و سياهرگهاي جديد پيدا مي كند احساس كند و كار جديد آنهارا برايشان تشريح كند .

وقتي به چاكراي ابرو رسيديد ,به بيمار بگوئيد كه به مغز خود اجازه دهد تا عمل معجزه آسا را بپذيرد,

و اين امكان را قبول كند كه همه چيز را مي توان تبديل نموده و تغيير داد ,البته چنانچه خود بيمار بخواهد.

3-به بيمار بگوئيد كه دردهاي قديمي و بخصوص خشم هاي قديمي اش ضمن عمل جراحي بر طرف ميگردد

يعني موقعي كه سينه او باز مي شود .

به او بگوئيد كه شما به او كمك مي كنيد تا اين قبيل ناراحتي ها را از سينه خود بيرون بريزد .

ضمن عمل:
1-موقعي كه متخصص بي هوشي هنوز آماده نشده است ,انرژي را از نقاط مربوط به كليه ها و كبد

كه در كف پاها قرار دارند به اندامها ارسال كنيد .

2-وقتي كه متخصص بي هوشي (I.V.S)را وارد مي كند ,دست بيمار را نگه داريد ,با او صحبت كنيد ,

برايش آواز بخوانيد و هر كار ديگري را كه متضمن راحتي وآسودگي خيال مي باشد براي او انجام دهيد .

منظور اصلي از هر كاري كه انجام مي دهيد براي بيمار توضيح داده از او بخواهيد تا بدن خود را در راستاي پذيرش آن اعمال ترغيب نمايد .

حساسيت سوزن را كه وارد رگ خوني او مي شود براي او با تاكيد بازگو كنيد

و اينكه يك قو راه خود را به قلب او باز ميكند .
كاري كنيد كه بيمار احساس كند علائم قلبي به بيرون ,به داخل اتاق ريخته شود

واينكه همه مي توانند آنهارا ببينند و آنها را لمس كنند.

كاري كنيد كه بيمار قلب خودرا به مثابه بازيگري در يك نمايشنامه بزرگ تصور كند ,

در حالي كه بقيه اندامها به او كمك مي كنند ,و مراقبين بهداشت به مثابه كارگردان ,مسئولين صحنه و تماشا گران مي باشند.
3-آنگاه كه بيمار در حال بيهوش شدن است ,قبل از بيهوشي كامل ,به كف پاها باز گرديد ,روي كف پاها و
ز انوها كار كرده و ادامه دهيد تا حوزه انرژيائي را دوباره به بدن باز گردانيد .
4-آنگاه كه بيهوشي كامل گرديده ,بالاي سر بيمار بايستيد

و دستان خود را روي شقيقه هاي او يا در زير سرش قرار داده و سر او را نگه داريد .

اينها دو نقطه اي هستند كه شما نگهداري مي كنيد و به تناوب آنها را حين عمل در دست مي گيريد

در صورتي كه با ماساژ دادن جمجمه اي آشنائي داريد ,جمجمه بيمار را قدري ماساژ دهيد .

5-هر گاه ضمن عمل ,در رابطه با قلب مشكلي پيش آيد ,مي توانيد يك دست خود را در بالاي قلب بيمار نگه داشته

و با كف دست خود كه به طرف قلب مي باشد مستقيما به آن انرژي بدهيد.
6-هر گاه در مانگركمكي هم بتواند حضور داشته باشد ,بايستي در پايين پاي بيمار ايستاده انرژي را به نصف النهارها ي كليه ,

كبد ومثانه ارسال كند ,و حوزه انرژيايي را تا كف پاها گسترش دهد .

پس از اينكه سياهرگ يا سياهرگها برداشته شدند و ساق پا بقيه شد ,

درمانگر كمكي مي تواند زخم را مستقيما مورد مداوا قرار دهد .

7-همنيكه كار برداشتن سياهرگ به انجام رسيد ,از يك چراغ قوه جهت سوزاندن بافت استفاده شود .

و به بيمار يا بصورت تله پاتيك ويا با نجوا در گوش او بگوئيد كه اجازه دهد بافت براحتي جدا شود ,

و دستان خوب جراح را به قفسه سينه خود دعوت نمايد .

8-هنگامي كه قفسه سينه باز شد ممكن است احساس كنيد كه خشم بيمار به شما منتقل ميگردد

به بيمار بگوئيد در حالت آماده و آرام قرار گيرد ,و خشم خود را قسمت جلوي سينه به خارج هدايت كند ,

به بيمار بگوئيد كه خشم او ديگر بيهوده نيست و اينكه او در اين نبرد پيروز شده و بزودي به هدف خود خواهد رسيد.

9-گهگاه ممكن است احساس كنيد كه بيمار خواب آلوده است ,

كه نشان مي دهد او هنوز تحت تاثير داروي بيهوشي است ,ودو مرتبه بيهوش مي گردد,تا از خاطره يك درد سخت قديمي اجتناب كند .
هر گاه شما كسي را براي كمك داشته باشيد كه درپايين پاي بيمار باشد ,

به او بگوئيد كه ضمن گوشزد كردن اين موضوع به جراح ,انرژي را به نقاط مربوط به كليه بيمار ارسا ل نمايد

تا درد او را كاهش دهد .سپس به بيمار بگوئيد كه به حال عادي باز گردد وآرام باشد

كارهاي آرام بخش را كه در نكته شماره 5 انجام داديد ,براي او تكرار نمائيد.
10-هر گاه در اندامهاي جنسي يا در چاكراي دوم خود احساس ناراحتي كرديد ,

احتمالا به معني آنست كه بيمار خاطره يك سو, استفاده جنسي را تجديد مي كند .

به بيمار بگوئيد كه انرژي جنسي اورا تنها براي خود او ودر جهت درمان خودش مي باشد.
11-قبل از اينكه بيمار تحت عمل جراحي قلب قرار گيرد به او بگوئيد كه بگذارد خون او از بدنش خارج گشته و دوباره به آن باز گردد.

بگوئيد هر گاه خون در خارج از بدن او باشد مانند يك مايع مغزي عمل مي كند

و همان نوع انرژي را توليد مي كند و موقعي كه به بدن باز گردد دوباره كار عادي خود را از سر مي گيرد.

از بيمار بخواهيد به مغز خود بگويد كه اين خون شيميائي شده را با حس كنجكاوي و اقدام بنگرد

نه با ترس ، و فقط به مشاهده و نيت تجربه مشغول باشد .
12- آن گاه كه بيمار از عمل جراحي فارغ شد ، به او بگوئيد قلب خود را چنان احساس كند كه گويا براي اولين بار است كه ضربان مي كند ,

يعني شش هفته پس از اينكه نطفه منعقد مي گردد,و اين هيجان را احساس كند

كه خون ,قلب را با ساير نقاط بدن مرتبط مي سازد و آنها را از وجود يك ديگرمطلع مي سازد .

هر گاه يك نيروي كمكي در پايين پاي بيمار داشته باشيد ,

از او بخواهيد كه نصف النهار كبد را انرژي بدهد تا كار انعقاد خون را تسهيل نمايد .

در طي عمل جراحي ,متوجه تغييرات عاطفي بيمار باشيد ,كه ممكن است نشانگر آمدن عواطف از عمق به سطح باشد .

بيمار را با انرژي دادن وابراز همدلي وهمدردي مورد حمايت قرار دهيد و احساسات او را درك كنيد .

سطوح مختلف حوزه هاله او را آزمايش كنيد تا بفهميدخاطرات ناراحت كننده در كجا وجود دارند.

پس از عمل:
1-هر گاه فرصتي باشد كه بيمار را در (I.C.U) ملاقات كنيد ,مستقيما روي بخيه هاي او كار كنيد

و انرژي را از نقاط كليه اي كه در كف پاها قرار دارند ارسال كنيد.

هر گاه يك دوست يا عضو خانواده حضور داشته و مايل به كمك باشد ,چگونگي كار با نقاط مربوط به كليه را به او نشان دهيد.
2-چاكرا هارا بررسي كنيد و روي آنهايي كه نياز دارند ,مستقيما كار كنيد .

3-پس از اينكه بيمار به اتاق خود منتقل گرديد ,دوران انرژي را هر چه زودتر انجام دهيد .

از بيمار بپرسيد كه آيا درد يا ناراحتي خاصي را احساس مي كند و در صورت لزوم مستقيما آنرا بر طرف كنيد .

4_در صورتي كه بيمار مايل باشد فرايند عمل جراحي را با او در ميان بگذاريد .

5_از بيمار بپرسيد در باره آينده چه نگرانيهايي دارد به او كمك كنيد

تا محل اين ناراحتي را در بدن و حوزه انرژيايي حود يافته و آنها را به بينش هايي مثبت تبديل نمايد .

نكته:
اين تنها يك مدل بود كه ارائه شد .پيشنهادهاي درمانگران و پزشكان را در خصوص جرح وتعديل اين مدل مي پذيرم .

ضمنا اظهار نظرهاي نظرهاي جراحان قلب و ساير دست اندر كاران جراحي قلب را با آغوش باز مي پذيرم,

شايد بتوانم راهكار هاي انرژيايي ديگري را هم مورد استفاده قرار دهم .

انرژي درماني و جراحي قلب

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن