( انتقال فكر يا الهام)

( انتقال فكر يا الهام)
 
 
همه روزه درساعتي كه خودتان تعيين مي كنيد منظماً در مدتي كه كمتر ازيك ربع ساعت نباشد به خود تلقين نمائيد و فكرتان راتمركز بدهيد كه به شما الهام شود و روح تجلي كند.
تمرين تله پاتي يا انتقال فكر
تله پاتي عبارت از اين است كه دو نفر بدون حرف يا اشاره فقط به وسيله انتقال فكر مطلب خود را خواه در فاصله نزديك و خواه در مسافت دور مانند تلگراف بي سيم به يكديگر بفهمانند.

( انتقال فكر يا الهام)
 
 
همه روزه درساعتي كه خودتان تعيين مي كنيد منظماً در مدتي كه كمتر ازيك ربع ساعت نباشد به خود تلقين نمائيد و فكرتان راتمركز بدهيد كه به شما الهام شود و روح تجلي كند.
تمرين تله پاتي يا انتقال فكر
تله پاتي عبارت از اين است كه دو نفر بدون حرف يا اشاره فقط به وسيله انتقال فكر مطلب خود را خواه در فاصله نزديك و خواه در مسافت دور مانند تلگراف بي سيم به يكديگر بفهمانند.
براي حصول به اين نتيجه كه يكي از بهترين و زيباترين تجليات روحي است دستور زير را بكار بريد تا كامروا شويد. براي اين تمرين بايد دونفر عمل كنند. بطور مثال شما با يكي از دوستانتان قرار مي گذاريد تمرينهاي اين عمل را متدرجاً انجام دهيد. ابتدا بايد شما دو نفر درمسافت نزديك در يك محل روبروي هم بنشينيد بطوري كه بدن شما راست و پيشاني بلند قرارگيرد. (در اين امر بايد آزادي بدن كاملاً مراعات شود كه كسالتي توليد نگردد. بايد سعي كنيد كاملاً سلامت باشيد زيرا سلامتي نخستين شرط موفقيت در اين امر است. نبايد با فشار و اذيت عمل را انجام داد) بايد چشمهاي هريك از شما متوجه پيشاني ديگري شود و قبل از عمل ودر حين عمل خواهش و تمناي شما آن باشد كه قواي روحي شما دو نفر در يك سطح واقع شده و ميل دارند با هم ارتباط يافته و از خواهشهاي يكديگر مطلع شوند و روح شما در يك خط مستقيم رابطه قرار گيرد.
بايد ذهن طرفين ازهر فكري خالي و فكرجايگزين تمام افكار باشد. بعداً شروع كنيد به انتقال يك فكر بين خودتان. در ابتداي كار بايد يك كلمه ساده و بسيط انتخاب كنيد و قبلاً به همديگر بگوئيد كه چگونه فكري را مي خواهيد انتقال دهيد، مثلاً يك كلمه ساده مثل «پيغمبر»، «خوب»، «زمين» يا « آسمان» و غيره را انتقال مي دهيد. بطور مثال يكي از شما «يزدان» را در فكرش خطور مي دهد و بطرف مي گويد: «من يكي از اسماء الهي را در مغز خود فكركردم شما توجه پيدا كنيد و بگوئيد كه كداميك از اسماء را فكركرده ام» طرف با تمركز فكر و مراعات دستورات تله پاتي كه در بالا گفته شد با قواي روحي اين را مي گيرد و مي گويد: شما در فكر خود گذراندي «يزدان». پس از اينكه از انجام گرفتن قسمت بالا اطمينان حاصل گرديد و دامنه تمرين را به شرح زير ترقي دهيد:
بجاي فكر ساده و بسيطي كه داشتيد اكنون افكار دنباله دار كه صورت حكايت و متضمن يك سلسله خاطرات و نتايج باشد به يكديگر الهام كنيد. بطور مثال مي گوئيم: قرار مي گذاريد خاطرات زمان گذشته خود را كه هر دو ناظر آن بوده ايد بفكر يكديگر الهام و انتقال دهيد. مثلاً شما يك قسمت را انتقال مي دهيد و بعد كه طرف فهميد قسمت ديگر را او الهام مي كند و همينطور قسمت به قسمت خاطرات خود را بوسيله فكر به يكديگر يادآوري و بيان مي كنيد. بعد او مي گويد كه چه فكر كرديد طرف هم جواب مي دهد كه شما اين را فكر كرديد.
تقريباً مانند دو نفر تلگرافچي است كه مطالب را يكي مخابره مي كند ديگري مي گيرد بعد كه گرفت مي گويد گرفتم و وقتي تمام شد يك مرتبه هم براي طرف اولي مي خواند كه بفهمد درست گرفته است. عمل الهام هم تقريباً بايد اينطور انجام شود. درهرحال طبق دستور بالا بايد ورزش و تمرين روحي انجام گيرد تا روز به روز قدرت الهام زياد گردد. بعداً كه به اين قسمت موفقيت حاصل شد مي توان راجع به خاطرات و حكايات مربوط به ديگران و ساير چيزهائي كه دنباله داشته و پشت سرهم باشد به تمرين پرداخت تا رفته رفته توانائي روحي زياد گردد.
پس از آنكه تمرين تله پاتي در مسافت نزديك با موفقيت انجام شد در مسافت دور كه يكديگر را نبينيد انجام مي دهيد به اين طريق كه قبلاً قرار مي گذاريد در سرساعت و دقيقه معيني در محلي آرام طبق همان شرايط كه گفته شد هريك قرار گرفته و شروع به مخابره روحي نمائيد و به ترتيب مذكوره ابتدا افكار ساده و بسيط و بعداً افكار دامنه دار و مفصل را الهام كنيد. در اينجا بايد نكات مهم زير را در نظر بگيريد:
قبلاً موضوعي را كه راجع به آن مي خواهيد مخابره فكري كنيد با طرف خود قرار بگذاريد و البته طرف شما بايد مثل خودتان ورزيده و آشنا به اين علم باشد. اما راجع به ساعت فراموش نكنيد كه بايد حتماً ساعت صحيح و دقيقي را كه بكار مشغول مي شويد قبلاً به يكديگر اطلاع دهيد كه سر همان ساعت الهام انجام شود والا نتيجه نخواهد داشت مثل دو نفر تلگرافچي كه اگر سر ساعت يكي از آنها حاضر نباشد مخابره صورت نمي گيرد.
در مسافات نزديك مثل اينكه هردو در يك شهر در محله هاي مختلف باشيد بايد اختلاف ساعتها را در نظر بگيريد و براي احتياط كه مبادا ساعتها جزئي اختلافي باهم داشته باشند چند دقيقه اي در حال انتظار باشيد كه بتوانيد هر دو وقت را باهم وفق دهيد. اگر ميسر شود توسط تلفن به هم خبر دهيد كه: «براي مخابره حاضرم» بهتر است. ساعت راديو نيز براي يك محل يا مسافت دور راهنماي بسيار خوبيست.
در مسافات دور مثل اينكه شما در يك شهر و طرف شما در شهر ديگر باشد علاوه بر اختلاف ساعت بايد اختلاف افق را هم درنظر گرفت. بنابر اين قبل از شروع به الهام تقريباً نيم ساعت براي انتظار ظهور و تجلي روحي در نظر بگيريد. اين نكته را نيز بخاطر بسپاريد كه بهترين مواقع براي اين مخابره پس از نيمه شب خواهد بود چون موقع استراحت و فكر همه بهتر آماده و جمع است و توجه بيشتر پيدا مي كنند.
اگر پس از تمرين نتايج مثبتي نگرفتيد مأيوس نشويد زيرا ممكنست نگرفتن نتيجه در اثر علل چندي باشد از اين قبيل:
يك – طرفين سلامت كامل نداشته باشند.
دو- طرفين خلق خوش نداشته و به گرفتاري فكري دچار باشند.
سه- بواسطه كار و گرفتاري تشتت فكري در يكي يا هردو طرف موجود بوده و نتوانند تمركز فكر يا تمركز قواي دماغي حاصل نمايند.
اين را هم ناچارم بگويم: براي اشخاصي كه استعداد روحي عادي و متوسط دارند اگر بتوانند پس از تمرين و زحمات موفق به مخابره فكري ده كلمه ازدور بشوند خوب و رضايت بخش است اما اشخاصي كه استعداد روحي بيشتر داشته باشند به موفقيتهاي بزرگ نائل خواهند شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *