چاکراها

چاکراه ها در بدن

 چاکراه ها در بدن

 چاکرای چشم سوم : 

 

محل: وسط پيشاني، كمي بالاتر از ابروها

غده مربوطه: هيپوفيز

هورمون مربوطه: وازوپرسين

بخشهاي مربوطه: چشمها، گوشها، بيني، صورت، مخچه، سيستم عصبي، ستون مهره

حس: تمام حسها، از جمله ادراك فراحسي

رنگ: نيلي، همچنين زرد و بنفش

زمينه: عملكرد ادراك، كشف و شهود، رشد حسهاي دروني، قدرتهاي ذهني، عملكرد ادراك شخص، تجلي

جهت چرخش چاكرا: در زنان در جهت حركت عقربه هاي ساعت و در مردان برخلاف حركت عقربه هاي ساعت

امكان پاكسازي و فعال ساختن چاكراي چشم سوم: با تماشاي آسمان آبي پر رنگ و پر ستاره شب فعال مي شود.

نوع يوگا : گيانا يوگا، يانترا يوگا

سیاره های وابسته:تير، مشتري، اورانوس، نپتون. 

 

توضيحات:

 
آجنا در لغت به معني فرمان و مركز فرمان است. آجنا چاكرا به شكل دايره اي
با 2 گلبرگ در دو طرف آن توصيف مي شود،
بر روي اين گلبرگها حروف سانسكريت (هام) و (كشام) نقش بسته است،
اين دو گلبرگ به نيروهاي مثبت و منفي پرانا كه در اين مركز به هم اتصال مي يابند
و همچنين به خورشيد و ماه اشاره دارند.
اين دو گلبرگ نشانه نفس و روح هستند. به عبارتي ذهن استدلالي و ذهن الهامي.
گاه آجنا چاكرا را دري قلمداد مي كنند كه به قلمرو آگاهي برين و آگاهي عمقي باز مي شود.
در اينجاست كه انسان با چشم دل مي بيند،
در بسياري از سنتهاي عرفاني، گشايش اين چاكرا مربوط به بيداري معنوي است.
در حين مراقبه نيز از اين چاكرا براي تمركز استفاده مي شود.
در مراقبه عميق، چشم روحاني يا چشم واحد در قسمت مركزي پيشاني قابل مشاهده خواهد بود.
اين چشم عالم بر همه چيز، در متون مقدس مختلف با نام هاي چشم سوم،
چشم دورن، چشم شيوا، چشم شهود،
ستاره شرق، قوايي كه از بهشت فرو مي آيد و غيره ناميده شده است.
آجنا چاكرا مركز توسعه رشد عقل و هوشياري و مركز خرد و عقل است.
از طريق اين چاكراست كه شخص مي تواند تواناييهاي هوشي و عقلي،
حافظه، اراده، تمركز، تدبير و تجسم را در خود افزايش دهد.
در بدن دو مركز اراده وجود دارد،
 

يكي از آنها چاكراي ماني پورا (شبكه خورشيدي) و ديگري آجنا چاكراست.

 
همچنين انرژي كه پشت مقاصد شخص قرار دارد، از اين چاكرا آزاد مي شود.
چنانچه اين چاكرا باز باشد به دنبال افكار و انديشه هاي انسان اعمال مناسبي شكل مي گيرند
كه سبب تجلي مادي انديشه ها در جهان فيزيكي مي گردد
و فرد با قدرت تجسم اش مي تواند انرژي را براي تحقق بخشيدن خواسته ها بيافريند،
همچنين در تلفيق با چاكراي باز قلب فرد مي تواند انرژيهاي سلامتي
بفرستد چه براي آنچه در دسترس است و چه براي فاصله دور.
چنانچه اين چاكرا بسته باشد، فرد براي به ثمر نشاندن انديشه هايش تلاشي دراز مدت در پيش روي دارد.
اگر انسان داراي ذهنيت و انتظارات مثبت در مورد همه چيز باشد در
نتيجه دريافتهايي مثبت از محيط وافراد ديگر خواهد داشت
و اگر او تعبيرات ذهني منفي از هر چيز داشته باشد همان ها را به جهان خارج از خود انعكاس داده
و بدين وسيله به آنها شكل داده و دريافتهايي منفي خواهد داشت
 

آجنا چاكرا مركز اتصال سه كانال انرژي آيدا، پينگالا، سوشومنا است.

 
با ادغام و آميزش انرژي كيهاني و قمري و خورشيدي در اين چاكرا در انسان بيداري روحي حاصل مي آيد
و در هنگام بيداري اين چاكرا در فرد قدرت روشن بيني، روشن شنوي و تله پاتي و پيشگويي پد يدار مي گردد.
هنگامي كه اين مركز كاملا بيدار است انسان در وراي كارماي خود
(رسيدن به سطحي از مسير روحي كه در آنجا قانون علت و معلول به انسان مربوط نيست) بسر مي برد،
اما در عين حال قادر به ديدن كارماي اطرافيان و اقوام و مليتهاي جهان است.
در حالت متمركز بودن در اين چاكرا اين توانايي در انسان ايجاد مي گردد
كه به ديگران در محور كارمايشان كمك كند.
آجنا چاكرا تحت كنترل سياره اورانوس فعاليت كرده و از خودگذشتگي
و آرمانگرايي از كيفيتهاي تابشي آن بشمار مي آيد.
آجنا چاكرا بر روي غده هيپوفيز تاثير مي گذارد.
غده هيپوفيز سلطان غدد نيز ناميده مي شود، زيرا اين غده به تمام غدد ديگر فرمان مي دهد.
 

اين غده قدرت اراده، فدرت تشخيص و همچنين بينايي، شنوايي و حافظه را كنترل مي كند.

 
تمام نوابغ داراي غده هيپوفيز برتري مي باشند.
اين غده رشد بدن را نيز كنترل مي كند.
اختلال در عملكرد اين غده سبب مي شود كه فرد از نظر فيزيكي رشد بسيار ناكافي داشته باشد و كوتاه قد شود.
يك خانم باردار نبايد تحت فشار عصبي قرار گيرد،
زيرا اين حالت ممكن است سبب بروز اثرات منفي بر روي غده هيپوفيز جنين
در داخل رحم مادر شود و درجات مختلف عقب ماندگي ذهني را ايجاد كند.
ترس دائمي بر روي غده هيپوفيز اثر مي گذارد و مي تواند فرد را بسيار ضعيف و كم رو كند.
 
فشار و نگراني نيز سبب اختلال در عملكرد اين غده مي شود
و مي تواند باعث افزايش فشار خون و مشكلات گوارشي نيز بشود.
به افرادي كه مستعد ابتلائ به انواع ترس و بيم هستند
و افرادي كه تمايل به دروغ گويي دارند
و يا سركش و نافرمان هستند و يا حتي دزدي مي كنند بايد به آجنا چاكراي آنها انرژی داد .
همچنين براي درمان ذهني
و احساسي ضربه اي كه ناشي از حادثه يا اتفاقي در گذشته رخ داده نيز بايد به اين چاكرا ريكي داد.
 
 

انسداد انرژي در چاكراي چشم سوم(آجنا چاكرا)

اگر اين چاكرا ضعيف و جريان انرژي در آن راكد باشد،
به علت كمبود انرژي در آن قدرت خلاقيت فرد متوقف مي گردد،
يا اينكه فرد افكار خلاقه زيادي در سر دارد اما هرگز محقق نمي گردد.
همراه با اين وضعيت عذر و بهانه اي دائمي وجود خواهد داشت
كه براساس آن جهان خارجي به سبب نقائص خود مورد سرزنش قرار مي گيرد.
تنها چيزي كه اين فرد بدان نياز دارد، اين است كه بياموزد چگونه اميال خود را گام به گام به تحقق برساند.
پيامد عملكرد ناهماهنگ چاكراي چشم سوم عدم تعادل است،
به طور مثال: پافشاري بيش از حد روي حوزه عقل، و تصميمات
زندگي فرد منحصرا با عقل و منطق صورت مي گيرد
و فقط آنچه را كه با ذهن منطقي اش درك مي كند قبول دارد،
شخص به آساني قرباني تفكر روشنفكرانه خود مي شود، تنها چيزي را قبول مي كند كه ذهن او بتواند درك كند،
و از روشهاي علمي قابل اثبات باشد. عملكرد ناهماهنگ ديگر اين
چاكرا اين است كه فرد با قدرت ذهنش سعي مي كند
بر روي ديگران و رويدادها تاثير بگذارد، صرفا فقط مي خواهد قدرتش را نشان دهد
و يا براي ارضاي نيازهايش از آن استفاده مي كند. در اين وضعيت
معمولا چاكراي شبكه خورشيدي هم معمولا از تعادل خارج است و چاكراي قلب و تاج نيز در حد جزيي رشد يافته است.
اگر چشم سوم فرد علي رغم گيرهايش نسبتا باز باشد،
 
باز هم ممكن است در اين كار موفق شود، هر چند كه مقاصد فرد خلاف جريان طبيعي حيات است.
 
ولي دير يا زود احساس تنهايي او را در بر مي گيرد و موفقيتي را كه برايش تلاش نموده بود پايدار نخواهد بود.
اگر جريان انرژيها در آجنا چاكرا به طور قابل ملاحظه اي بسته
باشد تنها حقيقتي را مي بيند و باور مي كند كه در جهان بيرون قابل ديدن باشد.
زندگي اش تحت نفوذ اميال مادي ، نيازهاي فيزيكي و احساسات ابراز نشده است.
انديشه ها و بحثهاي معنوي به نظرش خسته كننده و اتلاف وقت خواهد بود.
به راحتي در شرايط دشوار فرد كنترل اش را از دست مي دهد، و احتمالا خيلي هم فراموشكار است.
اگر بينايي فرد ضعيف شده باشد اغلب با كم كاري چاكراي چشم سوم همراه است.
همچنين در موارد حاد، افكار فرد خيلي پريشان و آشفته است
و تصميماتش كاملا براساس احساسات سركوب شده است 
 

بيماريهاي مربوط به چاكراي چشم سوم :

ناراحتي اعصاب از قبيل رعشه، فلج صورت، ناراحتياهي چشم از جمله آب مرواريد،
التهاب چشم، زخم قرنيه مزمن، جوشهاي پلك، سر گيجه،
ناراحتيهاي گوش و بيني مثل: كري، گوش درد، از دست دادن حس بويايي، خونريزي بيني، تشنج كودكان، بيهوشي،
جن زدگي، صرع، ناراحتي هاي ذهني از جمله: ماليخوليا، وهم بيني، هذيان گويي، وسواس، ضعف اعصاب 
 
تغذيه رنگي:
انگور ياقوتي، كلم بروكلي، بادنجان، آلوچه
 
کریستالهایی مورد استفاده برای درمان این چاکرا عبارتند از :
یاقوت کبود، تانزانیت، اییولیت، سنگ لاجورد، و سنگ صابون.
 

چاکرای گلو :

 
در برگیرنده گلو، گردن، دهان، دندانها، و فک ( آرواره) است.
از خصوصیات این چاکرا عبارتند از : خلاقیت، قدرت اراده، واقعیت، ارتباطات، و صداقت فردی.
 
کریستالهایی که برای درمان این چاکرا استفاده می شوند عبارتند از :
سنگ یمانی، زمرد کبود فام ( زمرد دریایی) فیروزه، یشم سبز و کریسوکولا .
 
 

چاکرای قلب:

 
در مرکز سیستم انرژی انسان قرار دارد و به زندگی عشق می بخشد.
این چاکرا بر روی عملکرد سطوح جسمانی، احساسی، و انرژیایی اثر می گذارد.
 
کریستالهایی که برای درمان این چاکرا استفاده می شوند عبارتند از :
زمرد، پریدت، یشم سبز، رز کوارتز و یاقوت.
 
 

چاکرای شبکه خورشیدی :

 
بر روی شکم و زیر دیافراگم قرار دارد و با عزت نفس، اعتماد به نفس، و آزادی انتخاب مرتبط است.
 
کریستالهایی که برای درمان این چاکرا استفاده می شوند عبارتند از : توپاکس، سیترین، الماس زرد،
و اوپال ( یکنوع سنگ سیلیسی که از در کوهی نرم تر و سبک تر است –
در اصطلاح بازرگانی ( شیشه شیری رنگ) نام دارد.
 
.
 

چاکرای جنسی:

 
محل: بالای استخوان خاجی، تقریبا بالای اندام تناسلی و پایین تر از ناف
غدد مربوطه: تخمدانها، غده پروستات
هورمونهای مربوطه: استروژن 
بخشهای مربوطه: قسمت لگن، اندامهای تولید مثل، کلیه ها،
مثانه، تمام مایعات بدن مثل خون، مایع لنف، شیره معده، اسپرم
حس: چشایی
رنگ: نارنجی
عنصر وابسته: آب
زمینه: نخستین احساسات جاری شدن با زندگی، لذن پرستی، شهوت، خلاقیت، شگفت زده و مشتاق
جهت چرخش چاکرا: در زن در جهت عقربه های ساعت و در مرد خلاف عقربه های ساعت
امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای جنسی: لذت بردن و
مشاهده نور ماه و آب زلال طبیعی و غوطه ور شدن در آن و یا نوشیدن از آب چشمه
نوع یوگا :باکتی یوگا
سیاره های وابسته: ماه ، پلوتون
 

توضیحات:

 
چاکرای دوم مرکز انرژی جنسی (گیرنده و فرستنده) و نفس و
خلاقیت است که به عنصر آب نسبت داده میشود که منبع تمام حیات زیست شناختی است.
عنصر آب پاک کننده و تطهیر کننده است و سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز میکند.
در سطح فیزیکی آلودگیها را از کلیه و مثانه باز میکند و در سطح
معنوی به شکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان میدهد
و سبب میشود تا انسان زندگی را همیشه تازه و جدید ببیند.
از طریق این چاکرا فرد مستقیما احساسات انسانها را درک میکند
و آن را به یکی از مراکز ادراک ماوراء حسی تبدیل میکند. چاکرای دوم اغلب جایگاه واقعی “شاکتی” محسوب میشود،
شاکتی تجلی نیروی مونث خداوند به شکل انرژی خلاق است و حوزه نفوذ آن در اندامهای تولید مثل است که در مرد به صورت میل خلق حیات جدید
و در زن بصورت گیرنده ء تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدید است.
 

خلاقیت شامل کاری که فرد در هر زمینه ای انجام میدهد نیز میباشد.

 
در نتیجه خلاقیت انسان توسط دستان او متجلی میشود و اگر کاری
که انسان انجام میدهد مطابق استعدادها و قابلیت های شخصی اش باشد
این انرژی خلاق متجلی شده و باعث رشد و پیشرفت او در آن زمینه شده و باعث آرامش ذهن او میشود
و اگر برخلاف آن باشد باعث از بین رفتن آرامش ذهن او شده و یکی ازعوامل خشم و عصبانیت او میشود.
احساسات و اعمال فرد خلاق حتی باعث ایجاد انگیزه برای دیگران میشود.
چاکرای دوم به کیفیت عشق نسبت به جنس مخالف نیز مربوط میشود ازین چاکرا فرد قدرت جنسی خود را حس میکند
و دومین هدف قدرتمند نیروی حیات (اشتیاق به اتحاد دو جنس) آشکار
میگردد بنابراین قدرت جنسی در هر کس به نیروی حیات در او بستگی دارد.
ناحیه لگن در بدن منبع حیات است،
هر مرکز آن که مسدود گردد کاهش نیروی جسمی و جنسی را به دنبال خواهد داشت.
انرژی جنسی در جریان آمیزش جنسی شارژ و تخلیه میگردد.
این امر همچون حمامی از انرژی به جسم حیاتی دوباره میبخشد و آن
را پاک میکند و بدن را از انرژی های راکد، فضولات، تنشهای عمیق رها میسازد
و این عمل برای سلامتی جسمی فرد امری مهم است.
عمل رها سازی خویش بصورت دو جانبه یکی از طرق وانهادن “تجرد” نفس و تجربه”وحدت” در بشر است.
تجربه ای که از بدوی ترین امیال در سطح جسمی از یک سو و آرزوی
عمیق معنوی وحدانیت با الوهیت از سویی دیگر نشات میگیرد.
این پیوند یکی از خصلتهای معنوی و مادی در افراد بشر میباشد.
 

انسداد انرژی در چاکرای جنسی

اگر راه عبور انرژی در این چاکرا مسدود شده باشد یا اختلالی در این چاکرا وجود داشته باشد به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی میشود
و اغلب در راه زیاده روی در رابطه و خیال پردازی نمایان میشود یا ممکن است به حالتی مانند اعتیاد به مواد مخدر در آید.
در هر صورت نسبت به جنس مخالف شک و دودلی و تنش یا حتی نفرت وجود دارد و ابزار این انرژی های طبیعی را فرد محکوم میکند
یا اینکه بصورت شهوت پرستی بی ادبانه و اصرار در امیال جنسی نمایان میشود در هر صورت بد کار کردن چاکرای دوم معمولا در سن بلوغ بوجود میاید.
بیدار شدن انرژی های جنسی بی ثباتی ایجاد میکند
و معمولا والدین و مربیان توانایی آموزش صحیح را در این زمان به جوانها ندارند و اینکه چگونه این انرژی را کنترل کنند.
کم کاری این چاکرا میتواند ریشه در دوران کودکی داشته باشد احتمالا والدین احساسات و ارتباطشان را کنترل میکردند
و فرد کمبود لذتهای حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده است در نتیجه احساساتش را سرکوب کرده است
و در دوران بلوغ مانع رشد انرژی های جنسی شده و نتیجه آن واپس زدگی، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی
و سرد مزاجیست و زندگی در نظرش غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است.
اما با انرژی دادن به این چاکرا و انرژی فرستادن برای درمان گذشته تمامی این اختلالات درمان میشود و وضعیت انرژی در این چاکرا متعادل میشود
 

تغذيه رنگی برای درمان:

 
خوراکیها و مواد غذایی به رنگ طبیعی نارنجی مثل: پرتقال، نارنگی، هویج، انبه، کدو تنبل، زردآلو ، نارنج و غیره
 
کریستالهایی که برای درمان این چاکرا مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : عقیق جگری رنگ، چشم ببر، عقیق، کوارتز، کلسیت، کوارتز روتیلیتد.
 
 

چاکرای ریشه :

 
محل: درانتهای ستون فقرات بين مقعد و اندام تناسلی، به دنبالچه مرتبط است به طرف پايين باز ميشود
غدد مربوطه: غدد فوق کليوی
هورمونهای مربوطه : آدرنالين و نور آدرنالين
بخشهای مربوطه: تمام قسمتهای سخت، ستون فقرات استخوانها، دندانها، ناخن ها، پاها، مقعد، روده ها، غدد پروستات، خون، تکثير سلولی
حس: بويايی
رنگ: قرمز آتشی
عنصر وابسته: خاک
زمينه: اولين انرژی حياتی، اولين مراقبت پيوند با زمين و دنيای مادی، استحکام، قدرت موفق شدن
جهت چرخش چاکرا: در مونث به سمت چپ يعنی بر خلاف جهت عقربه های ساعت
و در مذکر به سمت راست يعنی در جهت چرخش عقربه های ساعت
 
امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای ریشه: لذت بردن از سپيده دم، طلوع و غروب خورشيد، خاک تازه
نوع يوگا: هاتايوگا، کندامين يوگا
سياره های وابسته: کيوان، مريخ، پلوتون
 

توضیحات:

 
اين چاکرا از نظر احساسی با ميل به زندگی و شادابی و از نظر فيزيکی با سيستم ايمنی بدن در ارتباط است.
اين چاکرا تنظيم کننده اعمالی است که بدن و جسم را زنده نگه ميدارد.
در اين چاکراست که با زمين مرتبط ميشويم و انرژيهای زمينی (نيروی عاطفی، عشق و صبر ) را دريافت و تجربه ميکنيم.

چاکرای اول اساس و پايه نيروی حياتی تمام چاکراهای بالاتر را شکل ميدهد و سرچشمه نيروی حيات است. اين چاکرا منبع انرژی کندالينی است.

بنای زندگی بدست آوردن امنيت مادی و حفظ تنازع بقا گونه ها با تشکيل خانواده،
رابطه جنسی به عنوان يک عمل فيزيکی و بچه دار شدن هم از اعمال مربوط به اين چاکرا هستند.
وقتی نيروی حيات در اين چاکرا به درستی عمل نمايد، شخص اشتياقی مبرم به زندگی در جهان فيزيکی دارد
و با انتقال انرژی به اطرافيان و حوزه انرژی آنها همچون يک مولد نيرو عمل ميکند.
او اشتياقی راستين برای زيستن دارد.
رنگ قرمز که رنگ اين چاکرا ميباشد جسم فيزيکی را تحريک ميکند
و سر زندگی و انرژی به جسم داده و روح را سر زنده و با هيجان ميکند و رنگ قرمز جرات، نيرو و قدرت، استواری و سلامتی ميبخشد.
 

قرمز سبب غلبه بر بي حالی و افسردگی، ترس يا دلتنگی ميشود. قرمز رنگ آتش است.

 
قرمز تعصب شديد، غيرت و هيجان است.
افرادی که بر افروخته و سرخ رنگ هستند ناخود آگاه احساس سرزندگی، پرتلاش بودن را به شما منتقل ميکنند و الگو و نمادی هستند
از يک فرد پرتحرک! آنچه برداشت ميشود اين است که نيروی حيات مادی و جسمی از رنگ سرخ است.
زمانی که دراين چاکرا مانعی ايجاد گردد شخص از فعاليت جسمی سر باز ميزند
و انرژيش کاهش مييابد و حتی ممکن است عليل و ناتوان گردد.
چنين فردی فاقد قدرت و توان جسمی است.
بطور مثال اگر چاکرای اول به اندازه کافی کار نکند احساس عدم تعادل خواهيد کرد يا انگار فرش از زير پا کشيده شود درحالی که محکم ايستاده ايد.
اگر چاکرای اول بيش از حد کار کند
ممکن است از کوره در برويد و عصبانی و پرخاشگر شويد
و اين ممکن است زمانی باشد که
چيزهايی که شما را مشغول و سرگرم ساخته توسط ديگران يا شرايط مورد سوال قرار گيرد.
 
در نهايت زمانی که احساس عدم امنيت ميکنيد با خشم و غضب و زود از کوره در رفتن حالت دفاعی ميگيريد.
از نظر احساسی کم تحمل ميشويد همچنين ممکن است افراط در مسائل احساسی و هيجانی مثل غذای خوب و الکل و غيره داشته باشيد.
در کارهايتان به شدت در حالت دودلی و شک و ترديد به سر ميبريد
و زندگی را اغلب همچون بار سنگينی احساس ميکنيد به جای آنکه از زندگی لذت ببريد و شاد باشيد.
 

بیماریهای  مربوط به چاکرای ریشه:

 
بطور کل اختلال در انرژی موجود دراين چاکرا موجب بيماريهايی مثل افسردگی، بيحالی، اعتياد (به هرچيزی)، روماتيسم، رعشه و کم خونی ميشود
و همينطور بيماران بستری بر اثر نحيفی و لاغری و ضعف جسمانی
و بيماران حادثه ها و مجروحان جسمانی نياز شديد به انرژی در اين چاکرا دارند
اما انرژی دادن به اين چاکرا در کودکان هابپراکتيو، بيماران پرتحرک عصبی، پارکينسون، مجنونان، افراد عصبانی و،. موجب تاثير منفی خواهد شد.
تغذیهء رنگی:
رنگ طبیعی خوراکیها و غذاهایی که میخوریم فرکانس ارتعاشی همان رنگ را در دسترسمان قرار میدهد
و بروی چاکرای خاصی تاثیر میگذارد:
جگر قرمز، دل، قلوه، کلم قرمز، چغندر قند،
تمشک قرمز، گیلاس قرمز، انگور قرمز، آلوی قرمز، فلفل قرمز، سیب سرخ، گوجه فرنگی و هر چه قرمز است.
اثرات رنگ لباسها بر روی بدن:
رنگ لباسها به دلیل حساسیت نوری سلولهای بدن بر ما اثر میگذارند بنابراین بهتر است لباسی بپوشیم که به رنگ آن نیاز داریم
اما فراموش نکنید که هر لباسی اعم از کت، پیراهن یا بلوز یا مانتو به تن میکنید، لباس زیر شما باید سفید باشد.
اگر لباستان از پارچه نخی یا ابریشم و یا پشم با رنگ طبیعی باشد بهتر است از لباسهای مصنوعی با رنگ مصنوعی است
برچسب ها

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by