انرژی درمانی

روش انرژی درمانی سرماخوردگی

روش انرژی درمانی سرماخوردگی

سرماخوردگي‌ همراه‌ با سرفه‌ و ترشح‌ از بيني‌

مراحل انجام درمان

 

الف‌ـ چاكراهاي‌ آجنا، گلو، ثانويه‌ گلو (بخش‌ نرم‌ و فرورفته‌ گلو)، پشتي‌ قلب‌ و ريه‌ها(جلو، پهلو، پشت‌) و چاكراهاي‌ جلويي‌ و

پشتي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ را اسكن‌ كنيد. هر يك‌ ازاين‌ مناطق‌ ممكن‌ است‌ دچار كاهش‌ و با انباشتگي‌ پرانا شده‌ باشد.

ب‌ـ از آنجايي‌ كه‌ تمام‌ بدن‌ تا حد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ متأثر شده‌ است‌؛ براي‌ پاكسازي‌ تمام‌بدن‌ جارو كردن‌ عمومي‌ را سه‌ بار

انجام‌ دهيد.

 

ج‌ـ اگر بيمار ترشح‌ (گرفتگي‌) بيني‌دارد، چاكراي‌ آجنا را پاكسازي‌ كنيد و انرژي‌ دهيد.

دـ اگر بيمار سرفه‌ مي‌كند چاكراهاي‌ گلو و ثانويه‌ گلو را كاملاً پاكسازي‌ كنيد و انرژي‌ دهيد.

ه ـ اگر ريه‌ تا حدودي‌ درگير است‌، ريه‌ها و چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ را به‌طور موضعي‌ جاروكنيد. به‌ ريه‌ها از طريق‌ چاكراي‌ پشتي‌

قلب‌ انرژي‌ دهيد.

 

وـ چاكراهاي‌ جلويي‌ و پشتي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ را به‌طور موضعي‌ جارو كنيد و انرژي‌دهيد. اين‌ عمل‌ به‌ منظور انرژي‌ دادن‌ و

تقويت‌ تمام‌ كالبد فيزيكي‌ صورت‌ مي‌پذيرد.

زـ ناحيه‌ مبتلا را مجدداً اسكن‌ نموده‌ نتيجه‌ را از بيمار سوال‌ كنيد. اگر درمان‌ به‌ شيوه‌صحيحي‌ انجام‌ شده‌ باشد بيمار تا حد

زيادي‌ تسكين‌ مي‌يابد.

 

ح‌ـ پراناي‌ انتقال‌ يافته‌ را تثبيت‌ كنيد.

ط‌ـ براي‌ تقويت‌ درمان‌ اوليه‌ شايد لازم‌ باشد پس‌ از 4 ساعت‌، درمان‌ مجددي‌ صورت‌گيرد.

ي‌ـ به‌ بيمار توصيه‌ كنيد كه‌ استراحت‌ كند و از پرخوري‌ بپرهيزد. پرخوري‌ مقدار زيادي‌ ازانرژي‌ پرانايي‌ كه‌ بايد صرف‌ بهبودي‌

سريع‌ بدن‌ شود را مصرف‌ مي‌كند.

 

روش انرژی درمانی سرماخوردگی. دکتر آرام, تجسم خلاق, خلق آینده
روش انرژی درمانی سرماخوردگی

روش انرژی درمانی تب

مراحل انجام درمان

درمان‌ تب‌ از سه‌ مرحله‌ تشكيل‌ شده‌ است‌: پايين‌ آوردن‌ تب‌ با بالا بردن‌ سطح‌ انرژي‌پرانايي‌ بدن‌. تقويت‌ مكانيسم‌ دفاعي‌ با

انرژي‌ دادن‌ به‌ استخوان‌ها، بازوها و رانها. رفع‌ علت‌ یادرمان‌ اساسي‌ تب‌.

علت‌ تب‌، معمولاً عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ يا گوارشي‌ است‌. در كودكان‌ التهاب‌ لوزه‌ها از علل‌شايع‌ آن‌ است‌.

 

الف‌ـ تمام‌ بدن‌ را اسكن‌ كنيد، به‌ ويژه‌ چاكراها و اعضايي‌ كه‌ در ارتباط‌  با سيستم‌هاي‌تنفسي‌ و گوارشي‌ هستند.

بيماران‌ مبتلا معمولاً كاهش‌ انرژي‌ دارند،

و هاله‌ دروني‌ آن‌هاكوچك‌ است‌ (حدود دو اينچ‌ يا كم‌تر) و چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ معمولاً دچار انباشتگي‌است‌.

 

ب‌ـ با بيمار گفتگو كنيد و از شكايات‌ او در مورد بيماريش‌ سوال‌ كنيد.

ج‌ـ تمام‌ بدن‌ را با سه‌ تا پنج‌ بار جارو كردن‌ عمومي‌ به‌طور كامل‌ پاكسازي‌ كنيد.

دـ چاكراهاي‌ جلويي‌ و پشتي‌  شبكه‌ خورشيدي‌ را 100 ـ 50 بار به‌طور موضعي‌ جاروكنيد، سپس‌ به‌ چاكراي‌ جلويي‌

شبكه‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد. پراناي‌ انتقال‌يافته‌ را تثبيت‌كنيد.

 

اگر بدون‌ پاكسازي‌ كامل‌، به‌ چاكراي‌ جلويي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد ممكن‌ است‌تب‌ بيمار بالاتر برود.

اين‌ يك‌ واكنش‌ راديكالي‌ است‌. مراحل‌ (ج‌، د) در پايين‌ آمدن‌ سريع‌تب‌ بسيار اهميت‌ دارند. تأكيد اصلي‌ بر پاكسازي‌ است‌.

پاكسازي‌ كامل‌ تمام‌ بدن‌ و چاكراي‌شبكه‌ خورشيدي‌ بسيار مهم‌ است‌، گرچه‌ انرژي‌ بدن‌ كاهش‌ يافته‌ ولي‌ از انرژي‌ پراناي‌

قرمزداغ‌ پر شده‌، و چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ معمولاً دچار انباشتگي‌ با پراناي‌ قرمز داغ‌ كثيف‌است‌.

معمولاً با برداشتن‌ اين‌ انرژي‌ اضافي‌ قرمز و كثيف‌ از چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌، تب‌بيمار به‌ سرعت‌ پايين‌ مي‌آيد.

 

ه ـ در بسياري‌ از موارد، پس‌ از چند بار جارو كردن‌ عمومي‌ و جارو كردن‌ موضعي‌چاكراهاي‌ جلويي‌ و پشتي‌ شبكه‌

خورشيدي‌، دماي‌ بدن‌ بيمار پايين‌ مي‌آيد.

وـ چاكراي‌ نافي‌ و چاكراهاي‌ فرعي‌ دست‌ها و پاها را به‌طور موضعي‌ جارو كنيد وانرژي‌ دهيد. براي‌ تقويت‌ مكانيسم‌ دفاعي‌

بدن‌ مي‌توانيد انرژي‌ يا نور سفيدي‌ را تجسم‌ كنيدكه‌ وارد استخوان‌ دست‌ها و پاها مي‌شود.

 

با اين‌ عمل‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ كف‌ دست‌ و پا تاحدي‌ فعال‌ مي‌شوند، و توانايي‌ آن‌ها براي‌ جذب‌ پراناي‌ هوا و زمين‌ افزايش‌

مي‌يابد. به‌ اين‌ترتيب‌ تمام‌ بدن‌ به‌ صورت‌ تدريجي‌ و پيوسته‌ انرژي‌ جذب‌ مي‌كند و براي‌ مبارزه‌ با عفونت‌،انرژي‌ كافي‌ خواهد

داشت‌. پراناي‌ انتقال‌يافته‌ به‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ دست‌ها و پاها را تثبيت‌نكنيد. اين‌ كار باعث‌ مهار شدن‌ اين‌ چاكراها مي‌شود.

زـ به‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ مستقيماً انرژي‌ ندهيد، زيرا اگر بيش‌ از حد به‌ اين‌ چاكرا انرژي‌بدهيد ممكن‌ است‌ تب‌ بالا برود.

از سوي‌ ديگر با انرژي‌ دادن‌ به‌ چاكراهاي‌ كف‌ پاها، چاكراي‌قاعده‌اي‌ به‌طور خودكار و بدون‌ اينكه‌ دچار انباشتگي‌ پرانا شود

انرژي‌ مي‌گيرد.

ح‌ـ چاكراي‌ تاج‌ را به‌طور كامل‌ و موضعي‌ جارو كنيد و انرژي‌ بدهيد.

 

روش انرژی درمانی تب. دکتر آرام, تجسم خلاق, خلق آینده
روش انرژی درمانی تب

 

ط‌ـ اگر تب‌ با تهوع‌ (كاهش‌ حركات‌ روده‌) و درد همراه‌ باشد. معمولاً ناشي‌ از عفونت‌گوارشي‌ مي‌باشد.

چاكراهاي‌ جلويي‌ و پشتي‌ شبكه‌ خورشيدي‌، معده‌، چاكراي‌ نافي‌، روده‌كوچك‌ و روده‌ بزرگ‌ را با دقت‌ به‌ صورت‌ موضعي‌ جارو

كنيد و به‌ آهستگي‌ و با ملايمت‌ به‌چاكراي‌ نافي‌ و شبكه‌ خورشيدي‌ انرژي‌ بدهيد. تأكيد بايد بر پاكسازي‌ باشد.

اگر بدون‌پاكسازي‌ كامل‌ انرژي‌ بدهيد؛ ممكن‌ است‌ با ايجاد واكنش‌ راديكالي‌ بيماري‌ تشديد شود.

 

ي‌ـ اگر تب‌ با ترشحات‌ بيني‌، سرفه‌ و يا تنگي‌ نفس‌ همراه‌ باشد، معمولاً عفونت‌ تنفسي‌وجود دارد.

چاكراهاي‌  آجنا، گلو، ثانويه‌ گلو، فرعي‌ فك‌ و پشتي‌ قلب‌ و نيز ريه‌ها را به‌صورت‌ موضعي‌ جارو كنيد و انرژي‌ دهيد.

سپس‌ پراناي‌ انتقال‌يافته‌ را تثبيت‌ كنيد.

 

در عفونت‌هاي‌ شديد، براي‌ اصلاح‌ سيستم‌ ايمني‌ و دفاعي‌ بدن‌، چاكراهاي‌ جلويي‌ وپشتي‌ طحال‌ را به‌ آرامي‌ جارو كنيد و

انرژي‌ بدهيد. بيمار را بررسي‌ كنيد. در موارد نادر ممكن‌است‌ با ايجاد انباشتگي‌ بيمار غش‌ كند.

اگر بيمار فشار خون‌ بالايي‌ دارد، به‌ چاكراي‌ طحال‌ اوانرژي‌ ندهيد. اگر اين‌ تكنيك‌ به‌ درستي‌ اجرا شود ظرف‌ مدت‌ چند

ساعت‌، بيش‌تر بيماران‌بهبودي‌ قابل‌ قبولي‌ مي‌يابند. ممكن‌ است‌ بيمار افزايش‌ دماي‌ خفيفي‌ طي‌ ساعات‌ اوليه‌داشته‌ باشد

كه‌ اين‌ امر تا حدودي‌ ناشي‌ از واكنش‌ راديكالي‌ و شديدتر شدن‌ درگيري‌ بين‌ميكروب‌ها و گلبول‌هاي‌ سفيد خون‌ است‌.

 

اگر سه‌ تا پنج‌ بار جارو كردن‌ عمومي‌ و حدود 50 بار يا بيش‌تر جارو كردن‌ موضعي‌ برروي‌ چاكراهاي‌ جلويي‌ و پشتي‌ شبكه‌

خورشيدي‌ انجام‌ شود مي‌توانيم‌ از افزايش‌ خفيف‌دماي‌ بدن‌ جلوگيري‌ كرده‌ و يا آنرا اصلاح‌ كنيم‌.

ك‌ـ براي‌ بالا بردن‌ سرعت‌ بهبودي‌، برنامه‌ درماني‌ بايد دو تا سه‌ بار در روز تكرار شود. دراينصورت‌ بيمار ظرف‌ مدتي‌ كم‌تر از يك‌

يا دو روز بهبود مي‌يابد.

 

ل‌ـ در شيرخواران‌ و خردسالان‌ از جارو كردن‌ عمومي‌ و موضعي‌ چاكراهاي‌ جلويي‌ وپشتي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ استفاده‌ كنيد.

براي‌ پايين‌ آوردن‌ تب‌ بيمار طي‌ مدت‌زماني‌ كوتاه‌همين‌ كافي‌ است‌. در صورت‌ لزوم‌ مي‌توان‌ درمان‌ را چند بار در روز تكرار كرد.

م‌ـ در صورتيكه‌ علائم‌ بيماري‌ همچنان‌ پايدار بماند، به‌ او توصيه‌ كنيد سريعاً با يك‌شفاگر پرانيك‌ پيشرفته‌ و يك‌ پزشك‌ مشورت‌ كنيد.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by